הדפסה

בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע ת"ג 40626-03-14

בפני :
כב'  סגן הנשיאה, השופט אלון גביזון
מבקשת
צ'קליתה אלמשט, ת.ז. XXXXXX670
ע"י ב"כ עו"ד בונן

נגד

משיבים

  1. היועמ"ש פרקליטות מחוז דרום - אזרחי
  2. המוסד לביטוח לאומי סניף באר שבע
  3. דורות בנגב בית סיעודי

פסק דין

בפני בקשת המבקשת לתיקון תאריך לידתה כמופיע בתעודת הזהות שלה ובמרשם האוכלוסין
(1/1/52 ).

א. כללי:

1. ביום 20/3/14 הגישה המבקשת את בקשתה המקורית לתיקון גילה, במסגרתה התבקש בית המשפט להצהיר כי תאריך לידתה של המבקשת הינו 1/1/61 ( ולא 1/1/52 כמופיע בתעודת הזהות שלה ובמרשם האוכלוסין ).

2. ביום 27/1/15, בבקשתה המתוקנת כשהיא מיוצגת על ידי באת כוחה, עתרה המבקשת כי בית המשפט יצהיר כי תאריך לידתה הינו 1/1/64 (ולא 1961 כבבקשה המקורית) .

3. בסיכומיה מיום 9/12/16 עתרה ב"כ המבקשת כי ביהמ"ש יצהיר כי תאריך לידתה הנכון של המבקשת הינו 1961 (ולא 1964 כבבקשה המתוקנת).

ב. רקע עובדתי ודיוני :

4. ביום 1/1/85 עלתה המבקשת ארצה מאתיופיה.

5. עם הגעתה ארצה הונפק למבקשת תעודת עולה בה צויין כי תאריך לידתה הינו 1/1/61 ( נספח א' לסיכומי המבקשת ).

6. ע"פ שאלון רישום מיום 1/1/85, שגם הוא מולא עם הגעת המבקשת ארצה, צויין כי שנת לידתה של המבקשת הינו 1952 ( נספח ב' לסיכומי המבקשת ), וזאת בניגוד לתאריך שצויין בתעודת העולה.

7. ביום 11/6/85 הוגשה בקשה להנפקת תעודת זהות למבקשת, בה צויין כי תאריך לידתה הינו 1961 ( נספח ד' לסיכומי המבקשת ).

8. בבקשה לתיקון גיל מיום 20/7/85, הצהירה המבקשת כי שנת לידתה הינה 1952 ולא 1961, וביקשה לערוך תיקון בהתאם. נספח ב' לתשובת היועמ"ש.
בקשתה זו של המבקשת נענתה בחיוב והתיקון בוצע באופן ששנת לידתה שונה מ- 1961 ל -1952.

9. בהודעה על נישואין מיום 2/2/97 צויין כי שנת לידתה של המבקשת הינו 1952. ( נספח צורף לכתב התשובה מטעם היועמ"ש).

10. בבקשה לקבלת תעודת זהות חדשה מיום 21/7/03 בשל גניבת תעודת הזהות, הצהירה המבקשת כי שנת לידתה הינו 1962 ( ראה נספח המצורף לכתב התשובה מטעם היועמ"ש ).

11. מטעם המבקשת העידה המבקשת ואחיה מר חיים אובה בלבד.

12. יוער כי בהודעת משיב 2 – המל"ל מיום 29/3/15 , השאיר המל"ל את ההחלטה בבקשה לשיקול דעת בית המשפט.
בדיון שהתקיים ביום 29/3/15 הודיעה נציגת המשיבה 3 כי המשיבה 3 אינה מתנגדת לבקשה.

13. ביום 9/12/16 הגישה ב"כ המבקשת את סיכומיה, וביום 31/1/17 הגישה ב"כ היועמ"ש את סיכומיה.

14. לטענת ב"כ המבקשת כמפורט בסיכומיה יש להיעתר לבקשה ולהורות על תיקון גילה של המבקשת שכן המבקשת הרימה את הנטל המוטל עליה. ב"כ המבקשת, מפנה, בין היתר לתעודת העולה של המבקשת וכן לעובדה כי המבקשת עלתה מכפר מרוחק באתיופיה.

לטענת ב"כ היועמ"ש כמפורט בסיכומיה דין הבקשה להידחות שכן המבקשת לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה בסוג זה של בקשות.

ג. המסגרת הנורמטיבית:

15. כידוע, נטל ההוכחה המוטל על המבקש לתקן את גילו, הינו נטל ההוכחה שבמשפט האזרחי, דהיינו מאזן ההסתברות.
על המבקש לתקן את גילו להוכיח שני תנאים מצטברים:

א. כי הגיל הכתוב אינו נכון.
ב. מהו הגיל הנכון.

ראה לעניין זה ע"א 176/70 קעשה נ' מ"י פ"ד טו 1933.

16. עוד נקבע בפסיקה כי ככל שלמבקש יש אינטרס כלכלי בבקשתו לתיקון גילו, הרי שנטל ההוכחה הינו נטל מוגבר.

הפסיקה מתייחסת גם לחשיבות תקינות הרישום במרשם, שכן יש בכך כדי להשפיע על זכויותיהם של אחרים. כמו כן וע"פ הפסיקה, יש להתייחס בחשדנות לבקשות חוזרות וסותרות לשינוי הגיל שכן יכול והדבר ילמד על חוסר תום לב של המבקש ועל פניה לבית המשפט בידיים לא נקיות. ראה לעניין זה ע"א (ת"א) 1256/96 , ע"א (ת"א) 50/97.

ד. דיון והכרעה:

17. לאחר שעיינתי באשר הוגש בתיק, מצאתי כי דין הבקשה להידחות, ולהלן נימוקי.

18. ראשית, לא ברורה עתירתה המדויקת של המבקשת שכן בבקשה המקורית עתרה בתחילה לתיקון שנת לידתה לשנת 1961, אולם בבקשתה המתוקנת עתרה לתיקון שנת לידתה ל- 1964, ובסיכומיה עתרה לתיקון שנת לידתה ל- 1961.

הסעד לו עתרה המבקשת בסיכומיה שונה מהסעד לו עתרה בבקשתה המתוקנת.

19. אינני מקבל את בקשת המבקשת לתקן את תאריך לידתה משנת 1952 לשנת 1961 וזאת בהתבסס על תעודת העולה , וזאת בשים לב לבקשתה לתיקון גיל מיום 20/7/85 , בה הצהירה המבקשת כי תאריך לידתה אינו 1961 אלא שנת 1952, וזאת חרף תעודת העולה.

יודגש כי בהתבסס על בקשת המבקשת מיום 20/7/85 , תוקן תאריך לידתה מ- 1961 (כתאריך הנקוב בתעודת העולה) לשנת 1952, ובכך למעשה כפרה המבקשת עצמה במהימנות תאריך הלידה המצויין בתעודת העולה.

המבקשת עצמה ביקשה בעבר לתקן את תאריך לידתה כפי שהופיע במרשם האוכלוסין ובתעודת העולה שלה (1961) , בקשתה נענתה, וכיום היא מנועה מלבקש " להחזיר את הגלגל אחורה", מבלי שהציגה ראיות חדשות וממשיות להוכחת בקשתה.
הבקשה שבפני הינה למעשה בקשה הפוכה לבקשה שהגישה המבקשת בעבר, מבלי שיובאו בפני ראיות חדשות אשר לא נמצאו קודם לכן עת הגישה המבקשת את בקשתה הראשונה לתיקון.

כל שהמבקשת עתרה כמפורט בבקשתה המתוקנת לתיקון שנת לידתה ל- 1964 (בניגוד לסיכומיה בה עתרה לשנת 1961), הרי שאין בתאריך המצוין בתעודת העולה (שנת 1961) כדי לסייע לה.

20. זו ועוד, לשיטת המבקשת עצמה אין היא יודעת את שנת לידתה המדויקת (ראה לעניין זה תאריכי הלידה השונים והמבוקשים בין הבקשה המקורית, לבין בקשתה המתוקנת לבין סיכומיה).

כך גם עולה מדבריה במהלך חקירתה הנגדית כי: " לשאלת בית המשפט איך אני יודעת שאני ילידת 61 ולא 60 או 62, משיבה , לא יודעת" ( עמ' 8 שורות 3-4 לפרוטוקול מיום 10/2/16).
ראה לעניין זה גם סעיף 15 לסיכומי ב"כ המבקשת.

21. יתרה מזו, מעדותה של המבקשת עולה כי מאחורי בקשתה עומד מניע כלכלי ( ראה לעניין זה עמ' 7 שורות 30-31 לפרוטוקול מיום 10/2/16 ) , ובשים לב להלכה כי במקרה כזה יש צורך בנטל מוגבר להוכחת תיקון הגיל, ברי כי המבקשת לא הרימה נטל זה.

22. המבקשת אף נמנעה מלהעיד עדים רלוונטיים שיכולים היו לאשש את בקשתה , ובעניין זה בולטת הימנעותה מלהעיד את אמה. המבקשת אף לא הציגה כל מסמך רפואי בדבר היות אמה אישה חולה כטענתה באופן שבית המשפט יכול היה להתרשם כי אכן קיימת מניעה כלשהי מצד האם להעיד בבית המשפט.

המבקשת בחרה להעיד רק את אחיה , מר חיים אובה. אולם אין בעדותו כדי לסייע למבקשת שכן ידיעתו בדבר גילה של המבקשת, מקורה בדברים שנאמרו לו על ידי אמו , אותה המבקשת בחרה שלא להעיד.

23. אני ער לטענת ב"כ המבקשת בדבר היות המבקשת עולה מאתיופיה, ובוודאי שאני ער לקושי שבפניו ניצבת עולה מאתיופיה להוכיח את גילה המדויק כאשר זו נולדה בכפר מרוחק . יחד עם זאת, אין בעובדה זו כשלעצמה כדי להרים את נטל ההוכחה המוטל על המבקש לתקן את גילו.
בפני המבקשת עמדה האפשרות לתקן את גילה בעבר, ואכן המבקשת מימשה זכות זו עת תיקנה את גילה מ -1961 ל- 1952 , ולא מצאתי כל ראיה חדשה המצדיקה תיקון נוסף שהוא בבחינת החזרת המצב הקודם.

24. אשר על כן , הבקשה נדחית.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

המזכירות תשגר פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתנה היום, ט' שבט תשע"ז, 05 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.