הדפסה

בית משפט לעניינים מקומיים בירושלים בב"נ 4838-06-18

בפני
כבוד ה שופטת סיגל אלבו

מבקשים

  1. אלקודס ללדיאפה ואחד בע"מ
  2. יוסף נאסר אלדין

נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

לפני בקשה לביטולו של צו הריסה מנהלי, עליו חתם המשיב ביום 3.6.18. מושא הצו הינו מבנה שהוקם על המקרקעין בכאלד אבן וליד, שייך ג'ראח ליד מלון גרנד פארק, נ.צ. 2219965/633089. .

הרקע להגשת הבקשה

ביום 30.5.18 נחתם ע"י יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים צו הריסה מנהלי בהתאם לסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק", או "חוק התכנון והבניה"). הצו ניתן כנגד מבנה שהוקם על המקרקעין בכאלד אבן וליד, שייך ג'ראח ליד מלון גרנד פארק, נ.צ. 2219965/633089, ואשר תואר בצו כחצר מעץ דק על גבי קונסטרוקציית ברזל בשטח של כ-120 מ"ר וכן קירות היקפיים מסביב לחצר באורך של 32 מ"ר ובגובה של 2 מ"ר. בצו צוין, כי העבודה לא הסתיימה והמבנה לא אוכלס.
הצו הודבק על גבי המבנה ביום 3.6.18.

טענות המבקשים
המבקש 1 הוא מלון הנמצא ברח' אבן גוביר 5 בירושלים. המבקש 2 הוא קבלן עבודה במסעדה אשר שייכת למלון.
המבקש 2 הגדיל את המסעדה וביום 30.5.18 בנה מבנה זמני העומד בתנאים ובדרישות של עירית ירושלים, והמבקש דווח על הקמתו לעיריה, בתוך 14 יום כנדרש . מדובר במבנה זמני משלדת ברזל עץ שמיועד לשמש את האורחים הפוקדים את המלון והמסעדה בתקופת הקיץ בלבד. לטענת המבקשים, מבנה זה אינו דורש היתר.
עוד טענו המבקשים, כי הסמכות לקבוע האם המבנה פטור מהיתר מסורה למחלקה בעיריה לה הוגש דיווח על המבנה.
טענות המשיב
המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי אין המדובר במבנה הפטור מהיתר, שכן סעיף 25 לתקנות הפטור קובע תנאים מצטברים על מנת שמבנה זמני יהיה פטור מהיתר. אחד התנאים הוא שעל המבנה להיות מוצב על הקרקע והוא אינו משמש למגורים או לצרכי ציבור. תנאי נוסף הוא ששטח המבנה לא יעלה על 50 מ"ר. במקרה זה, העבודות נבנו על קונסטרוקציית ברזל ולא על הקרקע, המבנה משמש למבקרי המלון והמסעדה ושטח המבנה הוא 120 מ"ר. לפיכך, המבנה אינו עומד בתנאי הפטור.
עוד טוען המשיב, כי העבודות האסורות נתפסו בעיצומן, ועל כן הצו הוצא כדין.

דיון והכרעה
בהתאם להוראת סעיף 221 לחוק, צו הריסה מנהלי יינתן על יסוד תצהיר הגיש מפקח כי בוצעה עבודה אסורה ובלבד שבמועד הגשת התצהיר לא הסתיימה העבודה האסורה או שלא חלפו יותר מששה חודשים מיום שהסתיימה, ולעניין בית מגורים – בית המגורים לא אוכלס או שלא חלפו 30 יום מיום.
בעניין העילות לביטולו של צו הריסה מינהלי קובע סעיף 229 לחוק כי אלה מוגבלות לשלושה מקרים: העבודה או השימוש בוצעו כדין; לא התקיימו הדרישות למתן הצו; בית המשפט שוכנע כי נפל בצו פגם חמור בשלו יש לבטל את הצו.
בענייננו אין מחלוקת, כי לא חלפו 6 יותר מ-6 חודשים מיום סיום העבודה, שכן המבקש 2 העיד בחקירתו כי העבודה הסתיימה ביום 12.5.18. הואיל ותצהיר המפקח הוגש למשיב ביום 30.5.18, הרי שבמועד זה חלפו 18 יום בלבד ממועד סיום עבודת הבנייה.
טענתם המרכזית של המבקשים היא כי המבנה מושא הצו הוא מבנה זמני הפטור מהיתר ועל כן אין המדובר בעבודה אסורה.
"עבודה אסורה" מוגדרת בסעיף 203 לחוק כ"בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר".
תקנה 25(א) לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014 (להלן: "תקנות הפטור") , קובעת את התנאים בהם הצבת מבנה זמני פטורה מהיתר, ואלו הם:
(1) המבנה הזמני מוצב על הקרקע ואינו משמש למגורים או לצורכי ציבור;
(2) הקמתו או הצבתו נדרשת לתקופה קצובה שאינה עולה על 120 ימים במשך 12 חודשים רצופים, או לתקופה הקבועה בהנחיות מרחביות – הקצרה מבין השתיים ובתום תקופה זו יפונה ויוחזר מצב הקרקע לקדמותו;
(3) מידותיו אינן עולות על 50 מטרים רבועים;
(4) גובה מבנה זמני מסוג אוהל או סככה לא יעלה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים לא יעלה על 5 מטרים ומשקל הקירוי לא יעלה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.
במקרה זה, מדובר במבנה זמני שלא הוצב על הקרקע כי אם על קונסטרוקציית ברזל, כפי שניתן לראות בתמונות שצילם מפקח הבנייה בביקורו מיום 8.5.18 (מש/1). כמו כן, בהתאם לטענת המבקשים עצמם מטרת המבנה לשמש את מבקרי המלון והמסעדה, היינו המבנה משמש לצרכי ציבור. מכאן שלא מתקיים התנאי הקבוע בסעיף 25 (א) (1) לתקנות הפטור.
כך גם לא מתקיים התנאי הקבוע בסעיף 25(א)(3) לתקנות הפטור, הקובע כי שטח המבנה לא יעלה על 50 מטרים. מפקח הבנייה, מר נסים ביטון, אשר ביקר במקום ביום 8.5.18 העיד, כי נבנתה חצר מעץ על גבי ק ונסטרוקציית ברזל בשטח של 120 מ"ר. אף המבקש 2 הודה בחקירתו כי שטח המבנה הוא 100 מטרים (עמ' 4 לפרוטוקול ש' 6-7) .
לפיכך, אין מדובר במבנה הפטור מהיתר ועל כן מדובר ב"עבודה אסורה" כהגדרתה בחוק.
המבקשים הוסיפו וטענו כי הסמכות לקבוע האם מדובר במבנה זמני הפטור מהיתר מסורה לרשות לה דיווחו על הצבת המבנה הזמני בהתאם לתקנות הפטור , ועל כן יש להמתין לבדיקתה. איני מקבלת טענה זו.
התנאים האם מבנה זמני פטור מהיתר קבועים בסעיף 25 לתקנות הפטור, כאשר אין ספק כי לבית המשפט סמכות לבחון האם תנאים אלה מתקיימים. העובדה כי המבקשים דיווחו על הצבת מבנה זמני אינה שוללת את סמכותו של בית המשפט לבחון האם המבנה מושא הצו ממלא אחר התנאים בהם יהיה מבנה זמני פטור מהיתר.
לפיכך, אני דוחה את הבקשה לביטולו של צו ההריסה המינהלי. מניין הימים לביצוע הצו יחל ביום 24.6.18.
המבקשים יישא ו בהוצאות המשיב בסכום של 1,500 ₪. המזכירות תעביר את סכום ההוצאות למשיב מתוך הכספים שהפקידו המבקשים בקופת בית המשפט, והיתרה תושב לידי המבקשים.

ניתנה היום, כ"ג סיוון תשע"ח, 06 יוני 2018, בהעדר הצדדים.