הדפסה

בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע ת"צ 54834-08-18

בפני
כב' השופט שלמה פרידלנדר

תובע

יואל בוהדנה
ע"י עוה"ד אירית דרדיק-פלם ועילי מימן

נגד

נתבעת
מועצה מקומית מיתר
ע"י עו"ד ששון יצחק

החלטה
לפניי טיעוני הצדדים בשאלת הגמול ושכר טרחת עורך-דין הראויים לתובע הייצוגי ולבא-כוחו, בעקבות פשרה בתובענה הייצוגית שהגישו, ואשר אושרה בפסק דיני מיום 22.7.2020.
התובע מבקש גמול בסך 75,000 ₪, ושכ"ט עו"ד בסך 75,000 ₪ בצירוף מע"מ; וכן שיפוי בגין הוצאות ההליך בסך 2,578 ₪.
הנתבעת מציעה לפסוק לתובע גמול בסך 2,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 9,000 ₪ בצירוף מע"מ.
הצדדים מסכימים כי יש לקבוע את הגמול ושכר הטרחה בשים לב לתשומות התובע, לתועלת לקבוצה ולתועלת לציבור. 
בענייננו, נגרמו לתובע תשומות בינוניות-נמוכות באופן יחסי: המחלוקת הייתה משפטית בעיקרה, ללא שאלות מורכבות של עובדה ומומחיות; והפשרה הושגה לאחר שלב הבקשה לאישור, אך לפני ניהול ההליך העיקרי. במסגרת ההליך התקיימו 4 דיונים.
אין מחלוקת קוטבית בין הצדדים לגבי התועלת לקבוצה, ולמעשה הצדדים מתכנסים להכרה בכך שהיקפה הוא בסדר גודל של מאות בודדות של אלפי ₪ או קרוב לכך. 
התובע חזר בו, בהמלצת בית המשפט, מטענתו כי לא היה צידוק לגבייה הנוספת בגין היותה של הנתבעת בגדר יישוב "קו תפר".
להבדיל ממקרה של חדילה מסוג "מודה ועוזב" – בענייננו הנתבעת מעולם לא הסכימה לפרשנותו המשפטית של התובע, ובית המשפט לא הכריע בנדון . הצדדים, שהייתה נטושה ביניהם מחלוקת משפטית לגיטימית, החליטו להתפשר, במקום לנהל הליך ממושך ולהסתכן בהפסד. להבחנה זו חשיבות רבה; מש ום שעולה ממנה כי אין וודאות, או אפילו נטייה של מאזן ההסתברות, להיות התובענה מוצדקת. מובן כי הדבר מקרין על הגמול והשכ"ט הראויים, בשים לב לכך שגם לנתבעת היו הוצאות, ובמסגרת הפשרה לא נקבע כי כל צד ישא בהוצאותיו, כמקובל בהליכים אחרים.
בהקשר של פשרה, ראוי לפסוק סכומי גמול ושכ"ט מופחתים, כדי לתמרץ פשרות.
מבלי לפגוע באמור לעיל, יש משקל רב לתוצאה שלפיה התובענה הייצוגית הניבה לקבוצה תועלת של כמה מאות אלפי ₪.
בשקלול המקובץ, אני פוסק לתובע הייצוגי גמול בסך 35,000 ₪, ולבא-כוחו – שכ"ט עו"ד בסך 40,000 ₪ בצירוף מע"מ. כמו כן, הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך 2,578 ₪.
הסכום ישולם עד יום 1.11.2020, אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים כחוק מיום 1.10.2020.

ניתנה היום, י"א תשרי תשפ"א, 29 ספטמבר 2020, בהיעדר הצדדים.