הדפסה

בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע עת"מ 15504-05-17

מספר בקשה:15
בפני
כבוד ה שופטת גאולה לוין

המבקשת

נווה שלום פרויקטים ומסחר בע"מ

נגד

המשיבים

  1. אפיק הירדן ייזום בע"מ
  2. עפר קוטלר (אחר/נוסף)
  3. רשות מקרקעי ישראל
  4. משרד הבינוי והשיכון

החלטה

1. לפני בקשה להגשת תצהירים משלימים מטעם העותרת ולחקירת המצהירה מטעם המדינה, הגב' לאה הופמן. בבקשה נטען כי הדבר דרוש "על מנת להעמיד דברים על דיוקם ועל מכונם", ועל מנת להציג ולהבהיר את עמדתה וגרסתה המלאה של העותרת. העותרת מציינת בבקשה כי נאלצה להגיש את העתירה בתוך פרק זמן קצר ביותר, ובפרק זמן זה התקשתה להציג את התמונה המלאה ואת מלוא ראיותיה.

2. משיבה 1 – רמ"י – מתנגדת לבקשה על שני ראשיה. לטענתה, תקנות סדרי הדין אינן מאפשרות הגשת תצהירים שאינם ערוכים לפי טופס 2 שבתוספת. כן נטען כי העותרת מבקשת למעשה לערוך מקצה שיפורים ולהציג גרסה נוספת לגרסאות שהעלתה עד כה, גרסה שסותרת את העובדות שהוצגו לרשות טרם קבלת החלטה. נטען כי העובדות החדשות שלא הוצגו בפני הרשות אינן רלוונטיות בהליכים מנהליים בהם בית המשפט נדרש לבחון את סבירות ההחלטה של הרשות בהתחשב בחומר שהונח לפניה והעובדות שהוצגה בפניה.

עוד נטען כי ככל שהתצהירים הם בשאלה האם הבנקים בירושלים היו סגורים או פתוחים, אין בכך שום רלוונטיות שכן אין מחלוקת כי הבנקים מחוץ לירושלים היו פתוחים והעותרת העבירה חלק מהסכום מבנק שנמצא מחוץ לירושלים.
לגבי ביצוע העברה ע"י חברת ערן י.ד., נטען כי מדובר בהרחבת חזית והעלאת גרסה שונה מזו שניתנה למשיבות.

3. רמ"י מתנגדת לחקירת המצהירה בטענה כי העותרת אינה מעלה כל נימוק ענייני המצדיק חריגה מהכלל לפיו אין שומעים עדויות בעתירות מינהליות. העותרת אינה מפרטת את הנושאים שעליהם מתבקשת החקירה, ואינה מסבירה מהי המחלוקת.

4. משיבים 3-4 מתנגדים גם הם להגשת תצהירים נוספים, בטענה כי אין לתת יד להתנהלות העותרת, אשר מנסה בכל פעם להתאים את גרסתה למצב הדברים אשר יטיב עמה, כאשר כלל לא ציינה ופרטה לגבי זהות ומהות התצהירים.

משיבים 3-4 אינם מביעים התנגדות עקרונית לחקירת הגב' הופמן, אך סבורים כי אין בחקירתה רלוונטיות להכרעה. לשיטתם, הדבר יסייע לעותרת להסיט את הדיון מן העיקר, שכן לא היה כלל צורך ממשי בשוברים ולא היה צורך בתיאום לשעות קבלת הקבלה, בשל הוראות המכרז ויתר הנסיבות המתקיימות במקרה דנן.

5. בהחלטתי מיום 21.5.2017 עמדתי על כך שהעותרת ניסחה את בקשתה בצורה כללית, לא פרטה את זהות המצהירים ומהות התצהירים, ולא פרטה את הנושאים שעליהם מתבקשת חקירת הגב' הופמן.

בהתאם להחלטתי, הגישה היום העותרת הודעה המפרטת את הנושאים לגביהם נדרשת חקירת הגב' הופמן ואת הנושאים לגביהם מתבקשת הגשת תצהירים משלימים.

דיון והכרעה

6. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני מוצאת להיעתר לבקשה לחקירת המצהירה מטעם רמ"י ולבקשה להוספת תצהירים, למעט בשאלה האם סנ יפי הבנקים בירושלים היו סגורים בשושן פורים.

כפי שציינתי בהחלטה מיום 21.2017, לטעמי, עקרונית ייתכנו נסיבות בהן יתיר בית המשפט הגשת תצהיר נוסף במהלך ההליך השיפוטי, לאחר שהוגשה העתירה, גם שלא במתכונת של טופס 2 שבתוספת. העובדה כי הדבר לא מוסדר מפורשות בתקנות אינה שוללת לטעמי, את סמכותו של בית המשפט לאפשר הגשת ראיות/תצהירים, מקום בו יש מקום לקיים בירורים עובדתיים. יודגש עם זאת כי מתן פתח להוספת תצהירים וחקירת מצהירים, אין בה כדי לשנות את ייחודו של המשפט המינהלי, המהותי והדיוני. דרך המלך הייתה ועודנה דיון על בסיס ראיות המובאות בכתבי הטענות על צרופות יהם והעמקת הבירור העובדתי לא תעשה כעניין שבשגרה.
יוער כי רמ"י עצמה צירפה לתגובה מטעמה מסמך שלא צורף לתגובה לעתירה, כדי להוכיח עניין שבעובדה, דבר שמצביע למעשה כי גם לשיטתה של רמ"י, במקרים המתאימים, יש לנהוג בגמישות ביחס להוספת ראיות.

7. במקרה דנן, אני סבורה כי נוכח ההיבטים העובדתיים המשמעותיים שיש בתובענה, וכאשר רמ"י עצמה הוסיפה טענות עובדתיות בתגובה לעתירה (ר' למשל סעיף 11 לתגובה) שאינן עולות מתוך המסמכים, ויכול ולא היו בפני העותרת עובר להגשת העתירה, אני סבורה כי יש לנהוג בגמישות דיונית מסוימת גם כלפי העותרת. זאת על מנת להבטיח כי לעותרת ניתן יומה בבית המשפט ולאפשר לבית המשפט להכריע בתובענה על יסוד תשתית עובדתית מלאה.

יובהר כי אין באמור כדי להכריע בשאלה מה הנפקות של העלאת גרסה שונה מזו שהוצגה לרמ"י, ככל שאכן תציג העותרת גרסה שונה. לעניין זה עשויים להיות היבטים שונים, בשים לב למהות הביקורת השיפוטית שמפעיל בית המשפט לעניינים מינהליים על פעולות המינהל ובשים לב לחובות הגילוי, תום הלב וניקיון הכפיים המוטלות על בעל דין בפנייתו לבית המשפט. ככל שיתגלו סתירות בגרסאות העותרת, הדבר עשוי לעמוד בעוכריה של העותרת. אך מוקדם מדי להידרש לכך בשלב זה.

8. העותרת מבקשת להגיש תצהירים בחמישה נושאים שפורטו בסעיף 11 להודעה. אני מוצאת לה יעתר לבקשה לגבי כל הנושאים למטע בנושא האם סניפי הבנקים בירושלים היו סגורים בשושן פורים. מתוך טיעוני הצדדים עולה כי סוגיה זו אינה מעלה ואינה מורידה, ולשיטת המשיבים, גם בהנחה שסניפי הבנקים בירושלים היו סגורים, הדבר אינו מצדיק את האיחור בביצוע התשלום מצד העותרת.
לגבי היות משרדי השיכון פעילים או לא ביום 13.3.017 ולגבי השאלה האם נמסר לעותרת בע"פ שלא ניתן לשלם בשוברי תשלום, מדובר בטענות עובדתיות שהועלו בתגובת רמ"י ולא צוינו בהחלטת הרשות, ולכן לא היה הכרח שהעותרת תתייחס אליהן בעתירה עצמה.
לגבי ביצוע העברה בנקאית על יד חברת ערן י.ד., ניתן לתמוה על כך שהעניין לא אוזכר בפניות לרשות טרם הגשת העתירה ולא בוסס כראוי במסגרת כתב העתירה, אך גם אם היה בעניין זה מחדל דיוני, יש לאפשר לעותרת לרפא אותו. לעצם העובדה כי המידע שמסרה העותרת לרמ"י לא כלל התייחסות לחברת ערן י.ד. יש להידרש במסגרת העתירה עצמה, ולא בהחלטה דנן. הוא הדין לגבי העברת אסמכתאות למשרד השיכון. יש לאפשר לעותרת להבהיר את הדברים מנקודת ראותה. הנפקות וההשלכות של הדברים ידונו במסגרת העתירה. מכל מקום, בשלב זה לא ניתן לשלול את הרלוונטיות של התצהירים, ואני מתירה את הגשתם.

9. לגבי חקירת המצהירה, האפשרות לחקור את המצהירה מוסדרת מפורשות בתקנות. הנושאים לגביהם מתבקשת החקירה הם שני עניינים עובדתיים, שהועלו על ידי המשיבה בתגובה לעתירה (סעיף 28 לתגובה). המשיבה פרטה בתגובתה טענות עובדתיות הנוגעות לשוברים ולשיחה שקיימה גב' הופמן עם נציג העותרת ביום 6.2.2017. משכך, אין בידי לקבל את הטענה כי אין לדברים כל רלוונטיות, שעה שרמ"י עצמה סברה כי יש לכך רלוונטיות כלשהי.

אם רמ"י מבקשת להסתמך, בין היתר, על טענות עובדתיות אלה, יש לאפשר לעותרת לחקור את המצהירה.

אשר על כן, אני מתירה הגשת תצהירים כמפורט לעיל. התצהירים יוגשו עד ליום 23.5.2017 שעה 16:00.

כן אני מתירה לעותרת לחקור את המצהירה מטעם רמ"י, הגב' הופמן. גב' הופמן תתייצב לדיון ביום 25.5.2017 שעה 9:15.

ניתנה היום, כ"ו אייר תשע"ז, 22 מאי 2017, בהעדר הצדדים.