הדפסה

בית משפט השלום קריית גת ת"א 38130-01-19

בפני: כב' השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובע
א.פ
ע"י עו"ד גיא אשר

נגד

נתבעת

ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
ע"י עו"ד גדעון נחום

החלטה
זוהי החלטה בבקשת התובע, למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית, בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975.
התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין פגיעתו בתאונת דרכים שאירעה לטענתו ביום 9.2.2012.
התובע ביקש למנות מומחה רפואי בתחום האורתופד י. לטענתו, הוא סובל עקב התאונה מסימפטומים שונים כאמור במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה.
הנתבעת התנגדה לבקשה למינוי אורת ופד. לטענתה, התיעוד הרפואי, ככל שנוגע לתאונה, הוא משנת 2012 (למעט ביקור בקופת חולים מיום 18.7.14 ), ללא רצף טיפולי, ופרט ל מסמכים ישנים אלה, אין כל מסמך רפואי שקשור לתאונה , כאשר הפגיעות להן טען התובע, קשורות לניתוחים בברך שבוצעו בשנים 2017-2018, שאין להן כל קשר כלשהו לתאונה.
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הנתבעת, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, מצאתי כי ל נוכח ההלכה המרחיבה בעניין מינוי מומחים יש מקום למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי.
עם זאת, לנוכח דלות החומר הרפואי והבעייתיות ברצף הטיפולי , ו לנוכח העדר מסמכים רפואיים משנת 2012 ועד לניתוחים בברך בשנים 2017-2018, העדר אשר מעלה בעייתיות בעניין קשר סיבתי - יוטל שכר טרחת המומחה בשלב זה על התובע . אם תמצא נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה הנדונה, תושב לתובע עלות שכר הטרחה.
לפיכך אני מורה על מינויו של פרופ' שי שבת מרחוב רמת ים 7 הרצליה, טלפון:09-XXXX642 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום האורתופדי.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצב הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 9.2.2012 ובמיוחד יתייחס לסוגיות הבאות:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יתייחס לקשר שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
בשלב זה ישא התובע בשכרו של המומחה וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
התובע יפקיד את שכרו של המומחה בסך 4,500 ₪ בתוספת מע"מ לא יאוחר מיום 25.8.19.
התיק יובא בפני ביום 26.8.19.
המזכירות תמציא למומחה את כתב המינוי רק לאחר שהתובע יפקיד את שכרו של המומחה בקופת בית המשפט.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 18.11.19.
התיק יובא בפני ביום 19.11.19.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 10.12.19 .
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 1.1.20.
לעיוני ביום 2.1.20.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.

ניתנה היום, ט"ו תמוז תשע"ט, 18 יולי 2019, בהעדר הצדדים.