הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב -

לפני כבוד השופטת, סגנית הנשיא סיגל רסלר-זכאי

העורר:
איאד גבארה

נגד

המשיבים:
כביש חוצה ישראל בע"מ

החלטה

לפני בקשה להגשת הודעה לצד שלישי.

עסקינן בערר בהתאם לחוק כביש ארצי לישראל תשנ"ה-1994, שהוגש ביום 21.3.16 על ידי אחד מיורשי המנוח והבעלים במקרקעין הידועים כחלקה 56 בגוש 7827 (להלן: " המקרקעין") התביעה הוגשה ללא צו ירושה להוכחת הזכויות הנטענות בקרקע.

בהעדר צו ירושה, ביום 22.9.16 נמחקה התביעה. ביום 13.11.17 ולאחר שהעורר מילא אחר הדרישה להמצאת צו ירושה בוטל פסק הדין.

בדיון מיום 8.2.18 נדחתה בקשת המשיבה למחיקת התביעה על הסף, ניתנו הנחיות להגשת כתב הגנה עד ליום 10.3.18 והתיק אוחד עם ו"ע 48996-09-17.

בהתאם להודעות שהוגשו על ידי הצדדים, נוהלו ביניהם מגעים להסדרת המחלוקות. בדיון מיום 27.5.19 משטרם נתקבלה עמדת רמ"י באשר להקצאת קרקע חלופית, ניתנו על ידי הנחיות להגשת כתב הגנה וזאת עד ליום 27.6.19. כן, אוחד התיק גם עם ו"ע 2926-11-16.

ביום 27.6.19 הוגש לתיק בית המשפט כתב הגנה מטעם המשיבה. וכן הודעה לצד שלישי כנגד מר ריאד ג'אברה, זיאד ג'אברה, ג'האד ג'בארה ונאדל ג'בארה. בהחלטתי מיום 30.6.19 ביקשתי עמדת המשיבה היא המודיעה לשאלת סמכותה של הוועדה לדון בהודעה לצד שלישי. ביום 14.7.19, הוגשה עמדת המשיבה ל שאלת הסמכות.

במסגרת ההודעה נטען כי לאור הטענות שהועלו על ידי העורר יש להכריע גם בשאלת זכויות הצדדים השלישיים במקרקעין. נטען, כי המשיבה התקשרה בהסכמים עם הצדדים השלישיים, אחיו של העורר, בהתאם להודעה על חלוקה של המקרקעין מיום 6.3.06, שבוצעה על ידי בעלי המקרקעין הקודם - אביהם המנוח. המשיבה רכשה כדין מהצדדים השלישיים את החלקים שהופקעו מהמקרקעין והועברו אליהם במסגרת הודעת החלוקה ושילמה להם פיצויי הפקעה.

נטען, כי העורר תובע פיצויי הפקעה עבור שטחים שהועברו לידי צדדים שלישיים בהודעת החלוקה. לפיכך, אם וככל שהוועדה תפסוק לטובת העורר סעד כלשהו, המשיבה תהיה זכאית כלפי כל אחד מהצדדים השלישיים לשיפוי או השתתפות או כל סעד אחר הכרוך בנושא התביעה.

בתגובתה של המשיבה שלאלת סמכות הועדה לדון בהודעה לצד שלישי נטען, כי סמכות הועדה נקבעה בסעיף 8 לחוק כביש ארצי לישראל, תשנ"ה-1994 (להלן: "החוק") הקובע כי הסמכות לקביעת סכומי הפיצויים שישולמו לבעלי זכות בקרקע המופקעת לפי חוק, נתונה לועדה. סעיף 9 לחוק קובע כי הועדה אינה כפופה לדיני הראיות וכי יו"ר הועדה רשאי להורות לגבי כל עניין הנוגע לסדרי הדין, שלא נקבעה לגביו הוראה בחוק . לפיכך, סבורה המשיבה כי הועדה מוסמכת לדון בהודעה לצד שלישי מכוח סמכותה הטבועה לקבוע סדרי דין לעצמה. (ר' ע"א 150/59 היועץ המשפטי לממשלה נ' אברהם ורברג וכן בג"צ 3914/92 לאה לב נ' בית הדין הרבני האזורי בתל-אביב יפו).

נטען, כי אין המדובר בצד שלישי נעדר כל קשר לתשלום הפיצויים בהתאם לחוק, אלא בבעלי זכויות במקרקעין שקיבלו פיצויי הפקעה וחתמו על הסכם עם המשיבה, שכולל גם התחייבות לשיפוי בגין תובענה כגון הערר שבנדון.

לאחר שעיינתי בבקשה להודעה לצד שלישי וכן בעמדת המשיבה מצאתי כי לוועדת הפיצויים אין סמכות לדון בהודעה לצדדים שלישיים. לטענת המשיבה בהתייחס לסעיף 9 לחוק, יובהר ויודגש כי אין המדובר בשאלה של קביעת סדרי דין או דיני ראיות, אלא עסקינן בשאלה מהותית של סמכות הוועדה.

סעיף 8 (א) לחוק קובע את סמכות וועדת הפיצויים כדלקמן:-

"ועדת הפיצויים תקבע את סכומי הפיצויים שישולמו לבעל זכות בקרקע בהתאם להוראות פקודת הקרקעות, החוק לתיקון דיני הרכישה והוראות חוק זה."
אין עוררין, כי ועדת הפיצויים הוקמה במטרה לקבוע את סכומי הפיצויים המגיעים לבעל הזכויות במקרקעין בעקבות הפקעה, בהתאם לעקרונות דיני ההפקעה הקיימים. גדר סמכותה של ועדת הפיצויים לפסיקת פיצויים, הינו בהתאם להוראות ולעקרונות שנקבעו במסגרת החוק, בפקודת הקרקעות ובחוק לתיקון דיני הרכישה. הוועדה רשאית לפעול ולפסוק רק בהתאם לסמכויות שהוקנו לה בחוק, אשר מכוחו הוקמה.

הודעת המשיבה לצד שלישי הינה תביעה לשיפוי ופיצוי ואינה תביעה בגדר סמכותה של הוועדה על פי החוק, להכריע בסכסוך בין המשיבה לעורר בשל זכאות לפיצויים בגין הפקעת מקרקעין. כעולה מההודעה לצד שלישי, בין המשיבה לצדדים השלישיים נחתמו הסכמי פיצוי בגין הפקעת חלקם במקרקעין ואולם אין בסמכות הועדה, המורכבת גם משני חברי ועדה אשר אינם שופטים ומונו בהתאם לחוק, לדון בטענות המשיבה , לזכות השיפוי, העולות מתוקף הסכמים אלה גם אם הם נוגעים לאותם מקרקעין נשוא ערר זה. לוועדת הפיצויים, בהרכבה כפי שנקבע בחוק, לא מוקנית הסמכות לדון ולפסוק פיצויים בראשי נזק שלא נקבעו בחוק במפורש ב אמצעות צירוף צדדים שלישיים לערר לבירור סוגיות משפטיות נוספות.

בנסיבות אלו אני דוחה את הודעה לצדדים שלישיים מחוסר סמכות.

מאחר ולא נדרשה תשובת העורר לבקשה, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ח תמוז תשע"ט, 21 יולי 2019, בהעדר הצדדים.