הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב -

התובע:
פלוני

נגד

הנתבעים:

  1. אלוף כהן
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני תביעת נזיקין לפי חוק הפלת"ד. התובע, יליד 1965, נהג אוטובוס במקצועו, כיום בן 55, נפגע לטענתו בתאונת דרכים ביום 6.2.13, עת רכב על אופניו בכביש 4 מכיוון צפון לכיוון דרום בסמוך לצומת אלוף שדה.
כתוצאה מהתאונה (להלן: "התאונה/האירוע"), נפגע התובע בחלקי גופו השונים ובעיקר בכתפו הימנית.
הנתבעת מכחישה את עובדות המקרה וגם מתנגדת למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש אשר יקבע האם כתוצאה מהתאונה נותר התובע עם נכויות כאלו או אחרות.

בנוסף, הנתבעת טוענת שעברו "המכביר" בקשר לתאונות רבות בהן היה מעורב מטילות צל כבד על נכונות גרסתו וכראיה היא אף החתימה בתצהיר את נהגת הרכב שמכחישה גרסת התובע.

לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים אני סבור שקיימת, על פי הפסיקה, ראשית ראיה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדי.
האיזון הראוי בין הזכויות הדיוניות של הצדדים צריך להיעשות ע"י חלוקת שכר טרחת המומחה בחלקים שווים ולא על ידי פיצול הדיון בין שאלת החבות לשאלת הנזק, דבר שיכול לסרבל את הטיפול בתיק ולגרום לסחבת ולעינוי דין לצדדים.

אי לכך, הריני מורה על מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש. משכך,

הנני מורה על מינויו של ד"ר פריטש (פרי) משה, אורתופד כירורג (כתף) כמומחה מטעם בית המשפט, להערכת מצבו הבריאותי של התובע לפני ואחרי התאונה והאם לדעתו נותרה לתובע נכות בעקבות התאונה והאם היא נובעת מהאירוע הנטען.
לצורך הבטחת העדר ניגוד עניינים, ימלא המומחה את טופס 6 (מצ"ב להחלטה זו):

בהשראת תקנה 89 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (אשר טרם נכנסו לתוקף):

"89(א) לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.
(ב) מינוי המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית המשפט, ואולם אם המומחה הצהיר על זיקות כאמור, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין או מיוזמתו, להתלות או לבטל את המינוי."

ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחה טרם הבדיקה את שכרו וכן את כל החומר הרפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת רפואיות, עד ולא יאוחר מיום 10.2.20 על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים אשר עמדו בפניו בטרם מתן חוות-דעתו.

המומחה יבדוק את התובע, יחווה את דעתו בקשר לאירוע הנטען, יעריך את נכותו הצמיתה כתוצאה מהאירוע הנטען, שיעורה, נכויות זמניות אם היו, והצורך בהמשך טיפול רפואי ו/או שיקומי. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לא יאוחר מיום 10.5.20.

המומחה יבדוק את התובע וייקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
א. האם התובע סובל מנכות צמיתה? אם כן, מה שיעורה ומהן הסיבות לה?
ב. האם קיימות נכויות זמניות? אם כן, לאיזו תקופה?
ג. האם קיימות מגבלות תפקודיות? אילו ומה השפעתן?
ד. האם צפוי שיפור או החמרה במצב בעתיד?
ה. מה הטיפולים הרפואיים והתרופתיים הצפויים בעתיד? לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. והאם הם ניתנים במסגרת חוק הבריאות וקופות החולים?

הנני מעמיד את שכר טרחת המומחה ע"ס 5,000 ₪ + מע"מ. בשלב זה ועד להחלטה אחרת יישאו הצדדים בחלקים שווים בהוצאות המומחה. המומחה מתבקש לעדכן את הצדדים בפרטי חשבון הבנק והמסמכים הנדרשים לביצוע התשלום. הצדדים יעבירו את התשלום, תוך ציון מס' התיק הנדון ושם הצד המשלם.

התביעה תגיש תחשיבי נזק על סמך קביעות המומחה בצירוף מסמכים רלבנטיים לא יאוחר מיום 10.6.20 ההגנה תגיש תגובה לתחשיבי נזק של התביעה ותחשיבי נזק מתוקנים ומעודכנים מטעמה עד ולא יאוחר מיום 10.7.20.

התיק ייקבע לתז"פ הכנת הצעה ליום 15.7.20.

*מצ"ב טופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018

טופס 6
(תקנה 89)
הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:
מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

  1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
  2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
  3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט:

;
4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט:
;
5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;
6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

____________________
חתימת המצהיר

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ולמומחה בדואר רשום

ניתנה היום, ז' טבת תש"פ, 04 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.