הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב -

התובעת:
ס.ב.

נגד

הנתבעים:

  1. ד"ר אריאל כהן
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני תביעת נזיקין בעילת רשלנות רפואית (שיניים) מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש]. התובעת, ילידת 1944, טוענת שהטיפול שקיבלה מד"ר אריאל כהן (להלן: "נתבע 1" ) היה טיפול רשלני, שתוצאותיו התבטאו בביצוע שתלים וכתרים לקויים ועקירות שיניים ללא צורך.
כלל הנזקים שהתובעת טוענת לגביהם מפורטים בסעיפים 18-25 לכתב התביעה ומגובים בחוות דעת מומחה מטעם ד"ר מכאל רסובסקי, רופא שיניים, המצביע על כך שהטיפול היה רשלני. לדבריו, עלות התיקונים בעקבות הטיפול הלקוי שחוותה התובעת מסתכם לכדי 56,200 ₪ וכן זכאית התובעת להחזר התשלום ששילמה עבור עקירה מיותרת של שתי שיניים.
ההגנה הגישה את חוות הדעת שערך ד"ר איתן ברנע, מומחה בשיקום הפה אשר קבע כי לא נפל כל דופי בטיפול בתובעת וכי חלק מהטענות לנזקים קשורות לסירובה של התובעת לעקור את שן 24. הצדדים הגיעו להסכמה דיונית בדבר מינוי מומחה מטעם בית המשפט כמו גם על זהותו.

משכך ולנוכח הפער בין חוות הדעת מטעם הצדדים:

הנני מורה על מינויו של ד"ר יוסי גלייטמן, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום שיקום הפה, להערכת מצבה הבריאותי של התובעת לפני ואחרי הטיפול.
לצורך הבטחת העדר ניגוד עניינים, ובהשראת תקנה 89 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (אשר טרם נכנסו לתוקף), ימלא המומחה את טופס 6 (מצ"ב להחלטה זו) :

"89 (א) לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.
(ב) מינוי המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית המשפט, ואולם אם המומחה הצהיר על זיקות כאמור, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין או מיוזמתו, להתלות או לבטל את המינוי."

ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחה טרם הבדיקה את שכר ו וכן את כל החומר הרפואי שהדין מתיר העברתו, עד ולא יאוחר מיום 21.09.21. המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים אשר עמדו בפניו בטרם מתן חוות-דעתו. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לא יאוחר מיום 21.12.21.
המומחה יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
האם התובעת סובל ת מנכות צמיתה? אם כן – מה שיעורה ומהן הסיבות לנכות?
האם קיימות נכויות זמניות? אם כן, לאיזו תקופה?
האם קיימות מגבלות תפקודיות? אילו ומה השפעתן?
האם צפוי שיפור או החמרה במצב בעתיד?
מה הטיפולים הרפואיים והתרופתיים הצפויים בעתיד? לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. והאם הם ניתנים במסגרת חוק הבריאות וקופות החולים?
הנני מעמיד את שכר טרחת המומחה ע"ס 6,000 ₪ + מע"מ.
בשלב זה ועד להחלטה אחרת יישאו הצדדים בחלקים שווים בהוצאות המומחה באופן הבא: 1/2 התובע ו1/2 ההגנה.
המומחה מתבקש לעדכן את הצדדים בפרטי חשבון הבנק ולהמציא להם את המסמכים הנדרשים לביצוע התשלום. הצדדים יעבירו את התשלום, תוך ציון מס' התיק הנדון ושם הצד המשלם.
התביעה תגיש תחשיבי נזק על סמך קביעות המומחה בצירוף מסמכים רלבנטיים לא יאוחר מיום 21.01.22. ההגנה תגיש תגובה לתחשיבי נזק של התביעה ותחשיבי נזק מטעמה עד ולא יאוחר מיום 21.02.22.

הצהרת מומחה מטעם בית המשפט

אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:

מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:

2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:

3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;

4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;

5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;

6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

___________________
חתימת המצהיר

התיק ייקבע לתז"פ הכנת הצעה ליום 26.02.22.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ולמומחה בהקדם.

ניתנה היום, ג' אלול תשפ"א, 11 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.