הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב -

התובעת:
פלונית

נגד

הנתבעים:

  1. עיריית בני ברק
  2. מדינת ישראל
  3. ענבל חברה לביטוח בע"מ
  4. פתחיה מוסדות לחינוך מיוחד

החלטה

בפני תביעת נזיקין בגין נזקי גוף, לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], התשכ"ח-1968.
התובעת, ילידת 1985, טוענת שביום 07.12.2016 כאשר הלכה לאסוף את בתה מבית ספרה, החליקה שם על מדרגות מתכת מאולתרות (ללא ציפוי נגד החלקה וללא מסעד יד) שהותקנו בכניסה למקום, והיו מחליקות ורטובות (כתוצאה משטיפת האזור ע"י עובדי המוסד). כתוצאה מכך, התובעת נפלה ונחבלה קשות בקרסול רגלה השמאלית (להלן: "התאונה").

התביעה הגישה חוות דעת של ד"ר אלחנן לוגר - מומחה בכירורגיה אורתופדית , אשר קבע כי לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעורים הבאים:
נכות צמיתה בשיעור 15% לפי תקנות המל"ל ועפ"י סעיף 35 (1) (ב-ג) בגין הפגיעה במבנה פרק הקרסול השמאלי.
נכות צמיתה בשיעור 10% לפי תקנות המל"ל ועפ"י סעיף 75 (1) (ב) בגין הצלקות המכוערות שבקרסול השמאלי.
ד"ר אלחנן לוגר ציין עוד כי יתכן ובעתיד תחול החמרה במצבו של פרק הקרסול הפגוע, שיעלו את שיעור הנכות לכדי 20% לפי סעיף 35(1)ג.

ההגנה כופרת בחבות ולחלופין הגישה חוות דעת רפואית של ד"ר הראל סטצקביץ – מומחה בכירורגיה אורתופדית, אשר קבע כי לתובעת לא נגרמה כל נכות רפואית או תיפקודית כתוצאה מהתאונה.

לאור הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים אין מנוס מלמנות מומחה מטעם ביהמ"ש.
משכך:

הנני מורה על מינויו של ד"ר פלדברין זאב, כמומחה באורתופדיה כירורגית (קרסול וכף רגל) מטעם בית המשפט, להערכת מצבה הבריאותי של התובעת לפני ואחרי התאונה והאם לדעתו נכותה נובעת מהאירוע הנטען.

לצורך הבטחת העדר ניגוד עניינים, ימלא המומחה את טופס 6 (מצ"ב להחלטה זו):
בהשראת תקנה 89 (א) ל תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (אשר טרם נכנסו לתוקף):
"89(א) לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.
(ב) מינוי המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית המשפט, ואולם אם המומחה הצהיר על זיקות כאמור, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין או מיוזמתו, להתלות או לבטל את המינוי."

ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחה טרם הבדיקה את שכרו וכן את כל החומר הרפואי שהדין מתיר העברתו, לרבות חוות דעת רפואיות, עד ולא יאוחר מיום 26.10.19. על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים אשר עמדו בפניו בטרם מתן חוות-דעתו. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לא יאוחר מיום 26.1.20.

המומחה יבדוק את התובעת וייקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
האם התובעת סובלת מנכות צמיתה? אם כן – מה שיעורה ומהן הסיבות לנכות?
האם קיימות נכויות זמניות? אם כן, לאיזו תקופה?
האם קיימות מגבלות תפקודיות? אילו ומה השפעתן?
האם צפוי שיפור או החמרה במצב בעתיד?
מה הטיפולים הרפואיים והתרופתיים הצפויים בעתיד? לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. והאם הם ניתנים במסגרת חוק הבריאות וקופות החולים?

הנני מעמיד את שכר טרחת המומחה ע"ס 5,000 ₪ + מע"מ.
בשלב זה ועד להחלטה אחרת יישאו הצדדים בחלקים שווים בהוצאות המומחה.
המומחה מתבקש לעדכן את הצדדים בפרטי חשבון הבנק והמסמכים הנדרשים לביצוע התשלום . הצדדים יעבירו את התשלום, תוך ציון מס' התיק הנדון ושם הצד המשלם.

התביעה תגיש תחשיבי נזק על סמך קביעות המומחה בצירוף מסמכים רלבנטיים לא יאוחר מיום 26.2.20 ההגנה תגיש תגובה לתחשיבי נזק של התביעה ותחשיבי נזק מטעמה עד ולא יאוחר מיום 26.3.20.

התיק ייקבע לתז"פ הכנת הצעה ליום 1.4.20.

*מצ"ב טופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018

טופס 6
(תקנה 89)
הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:
מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;
4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;
5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;
6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .
הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

____________________
חתימת המצהיר

ניתנה היום, י"ז אלול תשע"ט, 17 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.