הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 64107-11-17

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת
נתבעת שכנגד

אלדן תחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד תומר פרישמן

נגד

נתבע
תובע שכנגד

ארנון סלוצקי
ע"י ב"כ עוה"ד יאיר מורד

פסק דין

1. לפניי תביעה ותביעה שכנגד, בסדר דין מהיר, שעילתן נזקי רכוש שנגרמו לרכבים על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 27.05.2017, בין כלי רכב, מ"ר 43-530-32 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת והנתבעת שכנגד (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, 55-217-11 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבע והתובע שכנגד ונהוג בידו (להלן: "רכב הנתבע") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לאחריות לקרות התאונה ולגבי היקף הנזקים.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו נהגי הרכבים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה העיקרית להתקבל ודין התביעה שכנגד להידחות.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

5.1. אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב התובעת, שהייתה קוהרנטית, התיישבה עם מוקדי הנזק ברכבים, ומהימנה עליי, על פני גרסתו של הנתבע.

5.2. נהג רכב התובעת טוען כי בזמן שרכב התובעת הוסע על נתיב הימיני, מבין שניים, לפתע סטה באחת רכב הנתבע שנסע בנתיב השמאלי לנתיב הימיני, ובכך נגרמה התאונה. לעומת זאת, הנתבע תיאר כי אכן סטה לנתיב הנסיעה הימיני אולם זאת לאחר שוידא כי הנתיב הימיני פנוי וכי רכב התובעת רחוק. עוד מתאר הנתבע כי רק לאחר שהשתלב לנתיב הימיני וכעבור כעשרים מטר פגע בו מאחור רכב התובעת.

איני יכול לקבל גרסה זו של הנתבע אשר אינה נתמכת כהוא זה על ידי מוקדי הנזק ברכבים המעורבים בתאונה.

5.3. מעיון בתמונות הנזק שצורפו עולה באופן ברור כי מוקדי הנזק ברכבים המעורבים בתאונה הם: ברכב התובעת בצדו השמאלי של הפגוש הקדמי, וברכב הנתבע בפינה הימינית האחורית.

מוקדי נזק אלו מלמדים כי בעת המגע בין הרכבים, רכב הנתבע היה בהטיה לימין ואילו רכב התובעת היה במנח ישר.

אמנם, צודק ב"כ הנתבע כי אין מדובר בפגיעה של פינה כנגד פינה. אולם, גם מוקדי הנזק ברכבים שנמצאו אינם יכולים להיות מתאימים לפגיעת חזית לאחור כפי שמבקש לטעון ב"כ הנתבע.

5.4. זאת ועוד, איני מקבל את גרסתו של הנתבע, לפיה סטה ימינה לאחר שהבחין כי הנתיב הימיני פנוי, הספיק להשתלב בנתיב הימיני ורק לאחר מספר מטרים ארעה התאונה.

אם התאונה הייתה מתרחשת לאחר שרכב הנתבע הספיק להשתלב בנתיב הימיני אזי היינו רואים פגיעה מאחור קלאסית, דהיינו פגיעה לכל רוחב החזית או לפחות במרכזה ופגיעה לכל רוחב חלקו האחורי של רכב הנתבע.

משכך, אני מקבל את גרסתו של נהג רכב התובעת, לפיה רכב הנתבע הוסט באחת ימינה ללא כל התראה מראש, כך שגם לא היה באפשרותו של נהג רכב התובעת למנוע את התאונה.

5.5. מכאן, שהאחריות לקרות התאונה חלה על הנתבע בלבד.

5.6. לאור התוצאה אליה הגעתי לעיל ברי כי המחלוקת בעניין הנזק בתביעה שכנגד מתייתרת.

באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק בתביעה העיקרית אומר כי מאחר שהנזק הנטען שנגרם לרכב התובעת נתמך בחוות דעת שמאית, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק ומאחר שהצד שכנגד אף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

לפיכך, התביעה העיקרית מתקבלת והתביעה שכנגד נדחית.

6. הנתבע ישלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך 7,743 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הואיל והצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, הן בתביעה העיקרית והן בתביעה שכנגד, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ד כסלו תשע"ט, 22 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.