הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 44054-01-16

מספר בקשה:7
בפני
כבוד ה רשם דורון יעקבי

מבקשים

אלקרייף - קובי גלאס בע"מ

נגד

משיבים

יאן קרפוביץ'

החלטה

מונחת בפני בקשה שניה לביטול פס"ד בהיעדר הגנה שניתן כנגד המבקשת ביום 14.3.16.

ביום 1.6.16 הגישה המבקשת בקשה ראשונה לביטול פס"ד שניתן כנגדה בהיעדר הגנה וכן בקשה להארכת מועד. ביום 29.6.16 הוגשה תגובת המשיב וביום 30.6.16 ניתנה החלטה לתשובת המבקשת בתוך 10 ימים. יצוין כי המבקשת לא מסרה את תשובתה במועד הנדרש, לפיכך, ביום 22.7.16 הגיש המשיב בקשה לדחיית בקשתה של המבקשת לביטול פס"ד.

ביום 23.8.16 ניתנה החלטה מנומקת המורה על ביטול פס"ד שניתן בהיעדר הגנה ביום 14.3.16 עקב שיקול דעת בית משפט וזאת בכפוף לתשלום הוצאות המשיב בסך כולל של 4,000 ₪ באמצעות ב"כ בתוך 15 ימים מיום מתן ההחלטה, שאם לא כן, יוותר פס"ד על כנו.
יצוין כי מעיון בתיק בימ"ש עולה כי ב"כ המבקשת צפה בהחלטה עוד באותו היום.
המבקשת לא שילמה את הוצאות המשיב כאמור בהחלטה, לפיכך בחלוף המועד לתשלום ביום 22.9.16 הוגשה בקשה מטעם המשיב להותרת פס"ד על כנו בהיעדר תשלום ההוצאות בהתאם להחלטה מיום 23.8.16.

ביום 26.9.16 ניתנה החלטת בימ"ש המורה על הותרת פס"ד על כנו בהיעדר תשלום הוצאות המשיב במועד. אעיר, כי מעיון בתיק בימ"ש עולה כי ב"כ המבקשת צפה אף בהחלטה זו באותו היום.

ביום 16.11.16 הגישה המבקשת בקשה שנייה לביטול פס"ד שניתן בהיעדר הגנה וכן לביטול ההחלטה מיום 26.9.16 המותירה את פס"ד על כנו וזאת מן הטעם שהוצאות המשיב לא שולמו במועד עקב נסיבות אישיות של מר אלקריף מנהל המבקשת,ללא כל פירוט בדבר נסיבות אלה.
הבקשה הוגשה באיחור ניכר ,וזאת לאחר שהבקשה הראשונה לביטול פס"ד הוגשה אף היא באיחור. זאת ועוד, הבקשה הוגשה ללא בקשה להארכת מועד, מבלי שנתמכת בתצהיר ערוך כדין ומבלי שמראה טעם מיוחד כלשהו לאיחור האמור. אין די באמירה כללית בדבר נסיבות אישיות כדי להוות טעם מיוחד כנדרש. לא ניתן כל פירוט בדבר "נסיבות אישיות" ולא צורפה כל אסמכתא תומכת בעניין נטען זה,לא בבקשה ולא לעיונו של בית המשפט.

ביום 5.12.16 הוגשה תגובת המשיב ממנה למד בימ"ש על השתלשלות האירועים אשר לא הועלו ע"י המבקשת בבקשה לביטול פס"ד. מתגובת המשיב עולה כי המשיב פתח כנגד המבקשת תיק הוצל"פ לאחר שניתנה החלטת בית המשפט ביום 26.9.16 המותירה את פס"ד על כנו, וביום 6.10.16 נמסרה למבקשת אזהרה בתיק ההוצל"פ , גם אז לא פעלה המבקשת בנושא.
בחלוף מועד האזהרה, ולאחר שהחוב הפסוק לא שולם, הוטלו עיקולים על זכויות המבקשת בתיק ההוצל"פ ולאחריהם בקשות למימוש כספי העיקול ,ורק אז, הוגשה בקשה ללשכת ההוצל" פ לביטול העיקולים שהוטלו. רשמת ההוצל"פ התנתה בהחלט תה את ביטול ההליכים בהפקדת מלוא גובה סכום החוב העדכני בתיק ההוצל"פ וזו הסיבה בגינה הופקד סכום החוב בתיק ההוצל"פ. זאת ועוד, רק לאחר הטלת העיקולים פנה מנהל המבקשת לב"כ המשיב ונפגש אתו במשרדו, בפגישה זו שילמה המבקשת ההוצאות בסה"כ 4,000 ₪ לב"כ המשיב , אשר ביצע הקטנת קרן חוב בתיק ההוצל"פ.
כל הנטען ע"י המשיב בתגובתו בהתייחס להשתלשלות שרשרת האירועים ממועד מתן ההחלטה על הותרת פס"ד על כנו ביום 26.9.16 ועד הגשת הבקשה השנייה לביטול פס"ד מטעם המבקשת ביום 16.11.16 לא הוכחש בתשובת המבקשת-וכל אילו בנפרד, קל וחומר, במצטבר, עומדים לחובת המבקשת.
במקרה הנדון, אני סבור שיש להתחשב בין שני עקרונות-האחד, עקרון המידתיות, על פיו יש ליתן למבקשת יומה בבית המשפט לאחר שבית המשפט סבר בהחלטתו בבקשה הראשונה לביטול פס"ד כי טענות ההגנה של המבקשת ראויות לבירור עובדתי וראייתי שמקומן להתברר בהליך הדיוני ולא במסגרת בקשה לביטול פס"ד, והשני, עקרון סופיות הדיון, ולפיו בית המשפט נתן זה מכבר החלטה בבקשה ראשונה למתן פס"ד ולאחר שהמבקשת לא שילמה ההוצאות על פי החלטה זו ניתנה החלטה המותירה את פס"ד על כנו. במסגרת העקרון השני, אין להתעלם ממחדליה הרבים של המבקשת, בכך שלא רק שלא שילמה ההוצאות במועד, אלא לא פירטה את כל העובדות הרלבנטיות הדרושות ומחייבות (כפי שהועלו בתגובת המשיב), הגישה הבקשה השנייה לביטול פס"ד באיחור, ללא טעמים מיוחדים מפורטים/נסמכים, ללא תצהיר ערוך כדין, ורק לאחר שנפתח כנגדה תיק ההוצל"פ, בוצעה לה מסירת אזהרה ,ננקטו כנגדה הליכי עיקול, ובקשתה לביטול העיקולים נדחתה ונקבע כי העיקולים יבוטלו בכפוף להפקדת יתרת החוב בתיק ההוצל"פ.
בנסיבות המתוארות לעיל, בסד הזמנים האמור, ובשיקלול הזכויות של שני הצדדים והאיזונים הראויים ,אני סבור נכון יהא לבטל פס"ד רק בכפוף לקיומם של התנאים הבאים:

  1. תשלום הוצאות המשיב בסך של 12,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין בתוך 20 יום מהיום במשרדו של ב"כ המשיב. מובהר כי ההוצאות הנ"ל הינן בנוסף להוצאות שנפסקו בהחלטה בבקשה הראשונה לביטול פס"ד.
  2. הפקדת ערבון בתיק בית המשפט בסכום יתרת החוב בתיק ההוצל"פ .ככל ויתרת החוב הופקדה בתיק ההוצל"פ יש להעבירה לקופת בית המשפט במסגרת התיק דנן .

ככל והמבקשת לא תעמוד בתנאים הנ"ל במועד כאמור-פס"ד שניתן בתיק יוותר על כנו.

הצדדים ימסרו הודעה מתאימה לתיק בית המשפט בדבר תשלום/אי תשלום ההוצאות לצורך מתן הוראות להמשך ניהול הליכים בתיק.

המזכירות תשלח החלטתי לב"כ הצדדים באמצעות הפקס.

ניתנה היום, כ"ט כסלו תשע"ז, 29 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.