הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 21182-01-19

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

בלו ליס בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ערן הרשקוביץ ואח'

נגד

הנתבעת

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אמיתי סביון

החלטה

בהחלטה זו אסקור הקיים בתיק זה לקראת ישיבה מקדמית הקבוע בפניי ליום 03.03.20 ואתן הוראות דיוניות להמשך ניהול התיק.

מובהר המובן מאליו למעשה, כי ככל שקיימת אי-הלימה בין תוכן מסמכי כתבי הטענות, הראיות וההחלטות הקיימים בתיק זה לבין תוכנם המוצג בהחלטה זו, התוכן הראשון הוא הקובע.

סקירת הקיים בתיק:

ביום 09.01.19 הוגש מטעם התובעת כתב תביעה "כספית" ע"ס 64,622 ₪, בסדר דין מהיר. מדובר בתביעת מבוטחת להפרשי תגמולי ביטוח בגין רכיב מע"מ. בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי במהלך השנים 2013-2016 שילמה הנתבעת לתובעת סך כ- 380,000 ₪ במסגרת תשלומים הנובעים מפוליסות ביטוח שהנפיקה הנתבעת ל-5 רכבים שונים שהיו בבעלות התובעת ונגנבו ו/או הוכרזו כ"אובדן גמור" בעקבות מעורבותם באירועי תאונה שונים ונפרדים (להלן: "הרכבים"). עוד נטען שם כי ביוני 2018 התקבלה אצל התובעת דרישת רשות המיסים לתשלום מע"מ "בין היתר בגין אירועי התאונות נשוא תביעה זו". בנוסף נטען בכתב התביעה כי ע"פ פס"ד ברת"ק (מרכז) 4832-12-12 תשעה מיליון (איי די איי חברה לביטוח בע"מ) נ' יוסף מאיר שטרסברג "התמורה המתקבלת בידי החברה בקרות אירוע של אובדן מוחלט או גניבת רכב חייבת במע"מ" ואילו הנתבעת לא שילמה לתובעת רכיב זה במסגרת התשלומים שנזכרו לעיל וכעת היא נדרשת לשלמו.
הערת ביהמ"ש: כתב התביעה הוגש ללא תצהיר אימות וללא רשימת גילוי מסמכים, בניגוד לדין!
מעמד הצדדים ע"פ כתב התביעה
התובעת היא בעלת הרכבים ומבוטחת אצל הנתבעת.
הנתבעת היא מבטחת הרכבים.
נספחים לכתב התביעה
5 אישורי תשלומים רלוונטיים לרכבים מאת הנתבעת לתובעת.
מסמך על נייר רשמי של רשות המסים שכותרתו "החלטת מיסוי 6369/19".
מכתב מיום 30.07.18 מאת "מס ערך מוסף רחובות" לכבוד התובעת.
5 מכתבי "דרישה לתשלום הפרשי מע"מ" מאת ב"כ התובעת לכבוד הנתבעת.
אישור מסירת "דרישה לתשלום הפרשי מע"מ" לנתבעת המראה כי לכאורה בוצעה המסירה ביום 03.10.18 ונושא חותמת "מחלקת הדואר" אצל הנתבעת.
הערת ביהמ"ש: לא צורף תצהיר שליח מוסר.
ביום 03.04.19 הוגש מטעם הנתבעת כתב הגנה בו נטענה , בין היתר, טענה מקדמית של התיישנות ביחס לשלושה מתוך חמשת הרכבים. עוד נטען שם, בין היתר, להעדר יריבות בין התובעת לנתבעת כיוון שמערכת היחסים של הנתבעת אינה מול התובעת כי אם מול מבוטחיה של הנתבעת (חוכרי הרכבים מן התובעת) שהם בעלי הפוליסות הרלוונטיות ולהם משולמים תקבולי הביטוח. בנוסף נטען בכתב ההגנה לחוסר תום לב והגדלת נזקים מאת התובעת ונומק כי הנתבעת "ביצעה את התקבולים במלואם, אך התובעת היא שלא הוציאה חשבוניות מס עם קבלתם".
נספחים לכתב ההגנה
רשימת גילוי מסמכים.
תצהיר אימות מיום 02.04.19 מאת הגב' סיון קריכלי, עובדת הנתבעת.
הערת ביהמ"ש: לא צורפו לכתב ההגנה מסמכי ראיות כלשהם, גם לא מסמכי פוליסה כלשהי וגם לא "טפסי הודעה" (שיש להניח שנמסרו לנתבעת) , בניגוד לדין!
ביום 30.05.19 הוגשה מטעם הנתבעת בקשה לפטור את נציג הנתבעת מהתייצבות לישיבה מקדמית שהייתה קבועה אז ליום 10.06.19 בפני כבוד השופט רז נבון , תוך התחייבות כי הנציג יהיה זמין בטלפון.
ביום 30.5.19 החליט כב' השופט נבון כי נדרשת התייצבות נציג רלוונטי ע"מ לנסות ולסיים את המחלוקת (ובכך למעשה דחה את בקשת הפטור) .
ביום 10.06.19 נערכה ישיבה מקדמית בפני כב' השופט נבון .
לישיבה זו התייצבו ב"כ הצדדים, עוה"ד הרשקוביץ מטעם התובעת ועוה"ד לב מטעם הנתבעת (עפ"י הרשום בפרוטוקול) .
הערת ביהמ"ש: לא ברור מהרשום בפרוטוקול אם לישיבה זו התייצב גם נציג הנתבעת בהתאם להחלטת 30.05.19 , כאשר בפרוט וקול הישיבה אין כל אינדיקציה לכך.
במעמד הישיבה המקדמית מסרו הצדדים לפרוטוקול: "אנו זקוקים לש הות של 30 יום על מנת להידבר בינינו ונמסור הודעה לתיק. נדון בינינו בשאלות העולות, לרבות הביטוחיות".
במעמד הצדדים ניתנה החלטת כב' השופט נבון : "עד ליום 9.7.2019 ימסרו הצדדים הודעה לתיק, הן ביחס לסכום התביעה והן ביחס להבנות ככל שהושגו לנוכח גדר המחלוקת, כמו גם לנוכח הטענות בדבר התיישנות ".
ביום 10.07.19 ובהיעדר כל הודעה מטעם הצדדים נקבעה תז"פ ליום 14.07.19 בהחלטת כב' השו פט נבון.
ביום 14.07.19 ובהיעדר כל הודעה מטעם הצדדים נקבע כי ככל שלא יבוא עדכון עד יום 17.07.19 עשויה התביעה להימחק מחוסר מעש.
ביום 14.07.19 הוגשה מטעם התובעת בקשה למתן הוראות להמשך ניהול התיק בנימוק כי הנתבעת לא מצאה לנכון לנהל מו"מ מחוץ לכותלי ביהמ"ש ואף לא העבירה מסמכים המלמדים כי הסכומים הנתבעים אכן שולמו ע"י הנתבעת, כטענתה.
בהחלטת כב' השופט נבון מאותו מיום הועברה הבקשה לתגובת הנתבעת.
ביום 18.07.19 הוגשה תגובה מטעם הנתבעת ובה נטען כי בשל עומס עבודה חריג דרושים לנתבעת 10 ימים נוספים להעברת המסמכים הרלוונטיים וניסיון להגיע להבנות.
בהחלטת כב' השופט נבון מאותו מיום נקבע : "הודעה עד ליום 05.08.19".
ביום 05.08.19 הוגשה הודעה מטעם הנתבעת ולפיה ב"כ הצדדים שוחחו ביניהם אך לא הצליחו להגיע להבנות וליישוב המחלוקת.
בהחלטתו מאותו יום הורה כב' השופט נבון למזכירות להעביר את התיק לעיונה של סגנית הנשיא כבוד השופטת אפרת אור-אליאס לצורך ניתובו למותב אחר .
בהחלטתה מאותו יום הורתה סגה"נ כב' השופטת אור-אליאס על קביעת התיק בפני מותב ע"פ סדרי ההקצאה , ובהמשך לכך הועבר המשך הטיפול בתיק אליי.
בהחלטתי מיום 13.08.19 קבעתי את אופן הגשת ראיות הצדדים, תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים, כך:
התובעת תגיש ראיותיה בתוך 30 יום.
הנתבעת תגיש ראיותיה בתוך 30 יום מיום הגשת ראיות התובעת.
בהחלטתי מיום 20.08.19 קבעתי כי אי-קיום הוראות החלטת 13.08.19 יביא למחיקת התביעה מחוסר מעש.
נכון למועד כתיבת שורות אלה, טרם הוגשו ראיות מטעם מי מהצדדים.

הוראות דיוניות

בנסיבות וגם משלא הוגשו עד כה ראיות התובעת עפ"י הוראות החלטת 13.8.19 הנ"ל, אני מחליט כך:

מבוטלת הישיבה המקדמית הקבועה ביום 3.3.20.בעתיד ובמידת הצורך אשקול קביעה ישיבת הוכחות מיד.
התובעת תודיע עד יום 10.9.19 מדוע הגישה כתב תביעה שאינו ערוך כדין, כמפורט לעיל.
התובעת תודיע עד יום 10.9.19 האם וכמה תביעות דומות היא הגישה, כאשר, במקרה לגמרי, זכור לי שביום 3.9.19 נתתי החלטה הסוקרת הליכים בתביעה דומה שהגישה התובעת בתא"מ 20982-01-19 נגד חברת הכשרה. יש לפרט אודות מספרי ותכני התביעות, ולהבהיר האם יש מקום לדעת התובעת לאחד דיון ביניהן.
הנתבעת תודיע עד יום 10.9.19 מדוע לא צירפה ראיות רלוונטיות כלשהן לכתב הגנתה בתיק זה, גם בהמשך לפירוט לעיל.
ביהמ"ש מזכיר לצדדים כי הם חייבים לפעול גם עפ"י הוראות החלטת 13.8.19, שאחרת תימחק התביעה מחוסר מעש.

המזכירות תשלח ההחלטה לב"כ הצדדים, בפקס ידני.

ניתנה היום, ח' אלול תשע"ט, 08 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.