הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 20982-01-19

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

בלו ליס בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ערן הרשקוביץ ואח'

נגד

הנתבעת

הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דביר דמנד ואח'

החלטה

בהחלטה זו אסקור הליכים מרכזיים בתיק זה לקראת ישיבה מקדמית הקבועה בפניי ליום 17.03.20 ואתן הוראות דיוניות להמשך ניהול התיק.

מובהר המובן מאליו למעשה, כי ככל שקיימת אי-הלימה בין תוכן מסמכי כתבי הטענות, הראיות וההחלטות הקיימים בתיק זה לבין תוכנם המוצג בהחלטה זו, התוכן הראשון הוא הקובע.

כתבי טענות

ביום 09.01.19 הוגש מטעם התובעת כתב תביעה "כספית " ע"ס 53,086 ₪, בסדר דין מהיר. מדובר בתביעת מבוטחת להפרשי תגמולי ביטוח בגין רכיב מע"מ. בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי במהלך השנים 2014-2015 שילמה הנתבעת לתובעת סך כ-300,000 ₪ במסגרת תשלומים הנובעים מפוליסות ביטוח שהנפיקה הנתבעת ל-5 רכבים שונים שהיו בבעלות התובעת והוכרזו כ"אובדן גמור" בעקבות מעורבותם באירועי תאונה שונים ונפרדים (להלן: "הרכבים"). עוד נטען שם כי ביוני 2018 התקבלה אצל התובעת דרישת רשות המיסים לתשלום מע"מ "בין היתר בגין אירועי התאונות נשוא תביעה זו". בנוסף נטען בכתב התביעה כי ע"פ פס"ד ברת"ק (מרכז) 4832-12-12 תשעה מיליון (איי די איי חברה לביטוח בע"מ) נ' יוסף מאיר שטרסברג "התמורה המתקבלת בידי החברה בקרות אירוע של אובדן מוחלט או גניבת רכב חייבת במע"מ" ואילו הנתבעת לא שילמה לתובעת רכיב זה במסגרת התשלומים שנזכרו לעיל וכעת היא נדרשת לשלמו.
הערת ביהמ"ש: כתב התביעה הוגש ללא תצהיר אימות וללא רשימת גילוי מסמכים , בניגוד לדין!
מעמד הצדדים ע"פ כתב התביעה
התובעת היא בעלת הרכבים ומבוטחת אצל הנתבעת .
הנתבעת היא מבטחת הרכבים.
נספחים לכתב התביעה
5 אישורי תשלומים רלוונטיים לרכבים מאת הנתבעת לתובעת.
מסמך על נייר רשמי של רשות המסים שכותרתו "החלטת מיסוי 6369/19".
מכתב מיום 30.07.18 מאת "מס ערך מוסף רחובות" לכבוד התובעת.
5 מכתבי "דרישה לתשלום הפרשי מע"מ" מאת ב"כ התובעת לכבוד הנתבעת.
אישור מסירת "דרישה לתשלום הפרשי מע"מ" לנתבעת המראה כי לכאורה בוצעה המסירה ביום 03.10.18 ונושא חותמת "מחלקת הדואר" אצל הנתבעת.
הערת ביהמ"ש: לא צורף תצהיר שליח מוסר.
ביום 18.08.19 הוגש מטעם הנתבעת כתב הגנה בו נטענה טענה מקדמית של התיישנות ובו נטען גם , בין היתר, כי לתובעת אין יריבות מול הנתבעת נוכח השיהוי הגדול בהגשת התביעה (איני בטוח שאני מבין הזיקה שבין השיהוי הנטען לבין טענת היעדר היריבות) והיא מושתקת מלהעלות טענות בדבר זכאותה לרכיב המע"מ. עוד נטען בכתב ההגנה כי הנתבעת ערכה בדיקות מקיפות לגבי הרכבים ובין היתר עלו הדברים הבאים:
רכב מ.ר 32-218-75: לא היה מבוטח ע"י הנתבעת.
רכב מ.ר 94-788-13: הפוליסה הרלוונטית הופקה על שם "אפרים שמואל" והתובעת אינה מותבת בה.
רכב מ.ר 82-388-12: הנתבעת שילמה מלוא תגמולי הביטוח הרלוונטיים, לרבות רכיב המע"מ.
הערת ביהמ"ש: באשר לשני הרכבים הנותרים לא הועלו טענות.
נספחים לכתב ההגנה
רשימת גילוי מסמכים.
תצהיר אימות מיום 18.08.19 מאת עוה"ד דניאל עטר קהלני, עובדת הנתבעת.
הערת ביהמ"ש: לא צורפו לכתב ההגנה מסמכים/ראיות כלשהם, גם לא מסמכי פוליסה כלשהם וגם לא "טפסי הודעה" (שנזכרו ברשימת הגילוי), בניגוד לדין.

הוראות דיוניות

בנסיבות התיק והעניין ראוי שיוגשו בשלב דיוני זה תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים מטעם כל בעלי הדין:
התובעים יגישו תחילה ותוך 30 יום מהיום תצהירי עדות ראשית של כל עדיהם (ויצרפו אליהם את כל המסמכים שעליהם יסתמכו התובעים והעדים) וכן חוות דעת מומחים רלוונטיות שבידיהם (על כל צרופותיהן), ככל שקיימות כאלה.
הנתבעים יגישו, בתוך 30 יום מיום קבלת תצהירי וחוות דעת התובעים, תצהירי עדות ראשית של כל עדיהם (ויצרפו אליהם את כל המסמכים שעליהם יסתמכו הנתבעים והעדים) וכן חוות דעת מומחים רלוונטיות שבידיהם (על כל צרופותיהן), ככל שקיימות כאלה.
בקשות לפטור מהגשת תצהירי עדים או להשהיית הגשת תצהירי חוקרים (בהתאם להלכת סוויסה) על בעלי הדין להגיש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים לאחר תחילת מניין מועד 30 הימים הרלוונטי הנ"ל.

ככל שכל הצדדים יודיעו בתוך 15 יום מהיום על הסכמתם להכרעה בתיק זה לפי הוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט (ללא נימוקים וללא גבולות), הם יופטרו מהגשת ראיות כמפורט מעלה ויהיו רשאים להזמין את כל עדיהם לדיון הוכחות שייקבע, ללא הגשה מסודרת מוקדמת של תצהירים ושל חוות דעת מומחים.

הפגרות באות במניין הימים.

מובהר כי החלטתי זו, בכל הנוגע לאופן ולמועד הגשת ראיות הצדדים, באה במקום כל הודעה קודמת של המזכירות, ככל שהוצאה כזו.

מובהר כי בעל דין שלא יקיים הוראות החלטתי זו, יהיה מנוע מלהציג ראיות מטעמו.
תז"פ ביום 10.10.19

ניתנה היום, ג' אלול תשע"ט, 03 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.