הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"צ 24979-10-18

מספר בקשה: 14
לפני כבוד השופטת, סגנית הנשיא סיגל רסלר-זכאי

המבקש:
אייל בילצ'יק
ע"י ב"כ עו"ד לירן דדו

נגד

המשיבה:
חברת פרטנר תקשורת בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אסף שובינסקי ואח'

החלטה

לפני בקשה להורות למשיבה להשיב לשאלון ולמחיקת חלקים מתשובת המשיבה לתגובת המבקש.

הבקשה הוגשה ביום 03.02.2020, לאחר ישיבת פישור שהתקיימה ביום 30.01.2020 ובעת שישיבת הוכחות קבועה ליום 23.03.2020. במסגרת הסבר שהתבקש על ידי למועד הגשת הבקשה, הבהיר המבקש כי לאחר ישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 03.06.2019, פנה ללא דיחוי, ביום 05.06.2019 אל המשי בה בבקשה להשיב לשאלון ולהציג נתונים אשר יאפשרו לו לאמוד את היקף הקבוצה נשוא הבקשה. במשך הזמן שחלף מאז ועד היום, טען המבקש כי פעל באמצעות בא כוחו ובתום לב בניסיון להידבר עם המשיבה במטרה להגיע להבנות (לרבות פניה להליך של פישור).

נטען, כי לאור הליך הפישור וסוגיות שעלו במסגרתו, בעת שהמבקש ובא כוחו נדרשים לקבל החלטות באשר לאופי ההס דר המתגבש בין הצדדים, ככל שיתגבש, דרוש לו המידע המבוקש. עוד, נטען כי לאור "תקופות נוספות בהן הוצעה הטבת נטפליקס חצי שנה במתנה" – נשוא התובענה (ב מהלך שנת 2019), סובר המבקש כי הנתונים החלקיים, שנמסרו בעבר אינם עדכניים עוד. לגופו של עניין, נטען כי מענה לשאלון וגילוי הנתונים במסגרתו דרוש על מנת לאפשר לבית המשפט ולצדדים לקבל תמונה עובדתית רחבה ומלאה. בנוסף, הגילוי דרוש לצמצום פערי המידע ויצירת מאזן הוגן בין הצדדים.

מאותם טעמים, ובכדי למצות הליכי הידברות בין הצדדים, הושהתה גם הבקשה למחיקת סעיפים מתשובת המשיבה לתגובת המבקש.

כאמור, נשוא הבקשה הינה דרישה להורות למשיבה להשיב לשאלון, בתצהיר ערוך כדין על השאלות הבאות:
מהו מספר המנויים אשר הצטרפו באמצעותה להטבת "נטפליקס חצי שנה מתנה",
ממועד תחילת ההטבה ועד ליום מתן צו המענה לשאלון?
מהו מספר המנויים (מבין המנויים בסעיף א' לעיל), אשר עם תום תקופת ההטבה,
חוייבו בתשלום כלשהו עבור שירות "נטפליקס", באמצעות חשבונית פרטנר?
מהו מספר המנויים (מבין המנויים בסעיף ב' לעיל), אשר ביקשו להתנתק משירות
נטפליקס בתקופה שלאחר ניצול מלוא ההטבה, באופן זמני או קבוע, מכל סיבה שהיא? (לרבות מנויים שהפסיקו את שירות פרטנר tv ועקב כך נותק ו משירות נטפליקס).
מהו הסכום הכולל אשר נתבע באמצעות חשבונית פרטנר, עבור שירות נטפליקס,
מן המנויים המפורטים בסעיף ג' לעיל? למען הסדר הטוב, התבקשה המשיבה
להורות על מענה לסעיפים ג'-ד' בטבלה.
האם ולאילו תשלומים זכאית המשיבה מחברת נטפליקס בעבור שיווק ו/או צרוף
לקוחות לשירות נטפליקס באמצעותה ו/או עבור סליקת התשלום בגין השירות? מבוקש לצרף כל מסמך או הסכם המעיד על כך.

אשר לבקשה למחיקת חלקים מתשובת המשיבה לתגובת המבקש. המדובר בתשובה לתגובה, אשר הוגשה על ידי המשיבה בהמשך להסדר דיוני שקיבל תוקף בדיון מיום 03.06.2019 ולפיו חזרה בה המשיבה מבקשתה למחיקת סעיפים מתשובת המבקש לתגובת המשיבה וניתנה לה אפשרות להגיב לאותם סעיפים אותם ביקשה למחוק מתשובת המבקש. לטענת המבקש, בניגוד להסכמתו ולהחלטת בית המשפט ולהלכה הפסוקה, באופן החורג מכל אלו, "הוסיפה המשיבה טענות וראיות חדשות שהיתה רשאית ו/או לא היתה כל מניעה לצרפם, במסגרת התשובה לבקשת האישור, ובה בלבד לפיכך מהוות הרחבת חזית אסורה" (סעיפים 1-7 בתשובה לתגובה ונספח 1 לתשובה לתגובה).

לטענת המשיבה, הנתונים הרלבנטיים לצורך בחינת גודל הקבוצה נמסרו למבקש במסגרת מגעים שהתנהלו למו"מ להסדר. הליכי גילוי אשר תכליתם חשיפת היקף הקבוצה, אין מקומם בשלב המקדמי של דיון בבקשת האישור. הפניה הוגשה בשיהוי ובחריגה מסדרי הדין, בחוסר תום לב ותוך ניצול לרעה של ההליך המשפטי ובפרט הליך הפישור. עוד, נטען כי הפרטים המבוקשים מהווים סוד מסחרי רגיש וגילויים עשוי לפגוע במשיבה.

אשר לתשובה והתגובה לטענות החדשות שהעלה המבקש בתשובתו, ובהתייחס לאמור בסעיפים 1-7 לתשובתה מיום 09.09.2019, הבהירה המשיבה כי הציגה את חוסר תום לבו של המבקש וצרפה כנספח 1, הודעה לדוגמא של חברת נטפליקס הנשלחת למנויה לקראת תום תקופת ההטבה, בכדי להבהיר כי מושא בקשת האישור היא חברת נטפליקס ולא המשיבה. התנהלות שמסתיר המבקש בחוסר תום לב. המשיבה הוסיפה כי במועד הגשת התשובה לבקשת האישור לא היה ידוע למשיבה קיומו של נספח 1 אשר נודע לה על דרך המקרה רק ביום 01.08.2019.

בתגובת המבקש לתשובת המשיבה, שב וטען המבקש כי הפרטים נדרשים והכרחיים לשלב בו מצוי ההליך בראי רצון הצדדים לגבש הסדר פשרה או הסתלקות.

הבקשה למענה לשאלון ולגילוי פרטים

סוגיית הגילוי והעיון במסמכים עוגנה בתקנה 4(ב) בתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010, (להלן: "התקנות") שזה לשונה:
"4(ב) לבית המשפט בדונו בבקשה תהיה הסמכות למתן צו לגילוי ועיון במסמכים, ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:
(1) המסמכים שגילוים נדרש נוגעים לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית;
(2) המבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית לגבי קיומם של התנאים הקבועים בסעיף 8(א) לחוק" .
cסעיף 19(א) לתקנות נקבע:
"(א) בכל עניין של סדר דין בבקשה לאישור או בתובענה ייצוגית, יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחויבים, והכל אם אין בחוק או בתקנות אלה הוראה אחרת לעניין הנדון".
ברע"א 10052/02 בועז יפעת נ' דלק מוטורס, פד"י נ"ז(4) 513 (2003) הכיר בית המשפט בזכותו של תובע ייצוגי לקבל צו לגילוי מסמכים מהצד שכנגד ולעיין בהם בכפוף לקיומם של שלושת התנאים הבאים:
"ראשית, הזכות לעיין במסמכי הצד שכנגד ראוי שתתייחס אך ורק למסמכים שהם רלוונטיים לשלב זה של ההליך, דהיינו רק למסמכים שיש בכוחם להשליך אור על שאלת התקיימות תנאי הסף לאישורה של התובענה כייצוגית. על התובע מוטלת החובה לשכנע את בית-המשפט כי זה טיבם של המסמכים אשר גילוים מבוקש על-ידיו. שנית, כדי למנוע בקשות סרק, שכל מטרתן פגיעה בנתבע, על בית-המשפט לוודא עובר למתן צו הגילוי כי המבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית המלמדת על קיומה של עילה אישית כנגד הנתבע ועל סיכוי להתקיימותם של תנאי הסף לאישורה של התובענה כייצוגית. שלישית, על צו לגילוי ועיון בשלב זה יוחלו המגבלות המוטלות על צו גילוי ועיון שניתן  בשלבים אחרים של הדיון".
ברע"א 7956/08 מעדניות האחים בכבוד (94') בע"מ נ' עו"ד שלמה גן צבי (מיום 24.04.09): -
"גילוי המסמכים שעליו הורה בית המשפט המ חוזי לא נועד להוכיח עילת תביעה אישית, אלא ללמד על היקף העוולה שבוצעה לפי הנטען ועל גודלה המשוער של הקבוצה הנפגעת. בנתונים אלו יכול ותהיה חשיבות לשם בחינת השאלה האם תובענה ייצוגית היא "הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין", כדרישת סעיף 8 (א) (2) חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006...".
ברע"א 2929/19 חנה גולדברג נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (מיום 13.02.2020) חזרה כב' השופטת ענת ברון על קביעותיה:-

"כבר נפסק כי היקפה של הזכות לגילוי ועיון במסמכים במסגרת הדיון בבקשה לאישור תובענה כייצוגית, מצומצם ביחס להיקפה של זכות זו בהליכים אזרחיים אחרים (עניין אסם, פסקה 7; עניין פרטנר, פסקה 16). אין בכך כמובן כדי להפחית מחשיבותם של הליכי הגילוי ועיון במסמכים בשלב אישור התובענה כייצוגית, המתאפיין בפערי מידע מובנים וניכרים בין הצדדים להליך, אלא אך כדי לתחם הליכים אלה למסגרת ברורה. מסגרת זו קבועה בתקנה 4(ב) ל תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 (להלן: תקנות תובענות ייצוגיות)  – ולפיה שומה על המבקש צו לגילוי ועיון במסמכים להראות כי המסמכים שגילויים מתבקש דרושים לבירור השאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כייצוגית;" (הדגשה לא במקור – ס.ר.ז.) (פיסקה 7).
בת"צ (מח'-מרכז) 4076-01-12 רוזפנלד נ' עיריית רעננה [פורסם בנבו] (8.1.13) נקבע כי אותם עקרונות צריכים לחול גם על בקשה מסוג שאלון.
בבסיס התובענה שלפני טענת המבקש כי במהלך שנת 2017 הציעה המשיבה למנויה הצטרפות לשירותי הטלוויזיה שלה ובמסגרת זו הטבה הכוללת את שירות "נטפליקס" חינם למשך ששה חודשים. בהתאם לנטען, בתום תקופת ההטבה חייבה המשיבה באופן אוטומטי את לקוחותיה בתשלום בגין השירות, למעט אם ביקשו להפסיקו, וזאת מבלי שעדכנה אותם מראש על כך בסמוך לסיום ההטבה או קיבלה את הסכמתם המפורשת לכך. התובעים הוגדרו "כל מי שהיה מנוי על שירותי הטלוויזיה של המשיבה, והמשיבה לא יידעה אותו בדרכים המנויות בחוק על סיום תוקף הטבת "נטפליקס חצי שנה מתנה", בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

במסגרת הבקשה לגילוי שלפני, עותר המבקש לקבלת נתונים למספר המנויים אשר הצטרפו לשירות מאז החל ועד היום. מספר המנויים, אשר עם תום תקופת ההטבה חוייבו בתשלום ומספר המנויים, אשר ביקשו להתנתק משירות "נטפליקס" בתקופה שלאחר ניצול מלוא ההטבה. עוד, עותר המבקש לקבלת נתונים לתשלומים שנגבו באמצעות המשיבה וכן אילו תשלומים זכאית המשיבה לקבל מחברת "נטפליקס" בעבור "השירות" שהעניקה לחברת "נטפליקס" "בעבור שיווק ו/או צירוף לקוחות לשירות "נטפליקס" באמצעותה ו/או עבור סליקת התשלום בגין השירות" . הנתונים המבוקשים, הינם עד היום.

כאמור, עיקר טענותיה של המשיבה מתייחסים למועד הגשת הבקשה, הן לאור המועדים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי והן לאור העובדה כי המידע התבקש לאחר ישיבת פישור. לעניין זה, נטען כי הבקשה מוגשת בחוסר תום לב תוך ניצול מידע שהוחלף בין הצדדים במסגרת ישיבת הפישור וניסיון ל"שיפור" עמדות.

אשר לשיהוי בהגשת הבקשה וככל שאינה מתייחסת לסוגיית הפישור, עולה כי המבקש פעל ופנה למשיבה בבקשה לגילוי ביום 5.6.19, מיד לאחר ישיבת קדם המשפט מיום 03.06.2019 ובטרם חלפו המועדים לקיום הליכי גילוי. זאת, לאור ההסדר אליו הגיעו הצדדים במסגרת אותה ישיבה כאשר הותר למשיבה להשיב לתגובה לתשובה של המבקש. מקובלת עלי טענת המבקש, אשר לא נסתרה על ידי המשיבה, כי הצדדים קיימו מגעים ובמסגרת זו אף נמסרו למבקש נתונים "חלקיים" ובנסיבות אלו לא עמד על בקשתו במועד . ברם, מועד הגשת הבקשה מיד ובסמוך לישיבת הפישור לוקה בעיני בחוסר תום לב. זאת, במיוחד לאור העובדה כי הנתונים המבוקשים הינם להיום ו אף בצירוף נתונים כספיים אשר אינם רלבנטיים לשלב בו נמצא ההליך ומטרתם, כך דומה לאמוד את היקף הכנסותיה של המשיבה ויחסיה העסקיים עם חברת "נטפליקס" . לעניין זה, אפנה לדרישה מיום 05.06.2019 ולבקשה נשוא החלטה זו . הבקשה שלפני רחבה יותר ומתייחסת לנתונים כספיים עסקיים, אשר אינם רלבנטיים לשלב בו נמצא ההליך ובעניין זה מקובלת עלי עמדת המשיבה כי המדובר בסודות מסחריים אש חשיפתם עשוי ה לגרום לה לנזק אשר בשלב זה אינו מידתי.

זאת ועוד, ככל שלמבקש מידע נוסף למהלכים שיווקיים או להפרות נטענות של המשיבה, בהקשר לתובענה שלפני, אשר ארעו אחריה, הרי שעליו לעתור לתיקון כתב התביעה והבקשה לאישור ובוודאי שאין באפשרותו להרחיב את יריעת המחלוקת באמצעות הבקשה שלפני למתן פרטים עד היום.

בנסיבות אלו, לאור השלב הדיוני בו אנו מצויים והעובדה כי בשלב זה יש לקבוע אם ההליך ראוי להתברר כתובענה ייצוגית, בין היתר באשר לגודל הקבוצה והאם ראוי לנהל את ההליך כתובענה ייצוגית, החלטתי לקבל את הבקשה למענה לשאלון באופן חלקי בלבד ולפיו המשיבה תידרש להשיב לנדרש בסעיפים 5 א' -ג' וזאת עד למועד הגשת התובענה , בתוך 45 יום מהיום. לאור המובהר לעיל, אני דוחה את הדרישה להשיב למבוקש בסעיפים 5 ד'-ה'.
מחיקת חלקים מתשובת המשיבה לתגובת המבקש

מבוקש למחוק את סעיפים 1-7 לתשובת המשיבה לתגובת המבקש לתשובה מיום 09.09.2019 (להלן: "התשובה השניה") אשר לא פורטו בתשובת המשיבה לבקשת האישור. נטען כי המדובר בהרחבת חזית וניסיון פסול לערוך מקצה שיפורים.

בסעיפים 1-7 טענה המשיבה כי טענות המבקש "בתגובתו לתשובת המשיבה" לפיהן לא הודע מועד סיום ההטבה נגועות בחוסר תום לב מובהק. זאת, מן הטעם שחברת "נטפליקס" שלחה למנוייה, אשר מימשו את הטבת המשיבה, התראה בדבר מועד סיום הזיכוי הכספי. בהתראה, שנשלחה באמצעות הדוא"ל, נקבה חברת "נטפליקס" במועד סיום ההטבה וכן עדכנה כי החל ממועד זה יחויבו המנויים בדמי מנוי, אלא אם יבוטל המנוי, טרם תחילת מועד החיוב. העתק הודעת ההתראה צורף נספח 1 לתשובה השניה.

לטענת המשיבה, מידע זה היה מצוי אצל המנויים ובכללם המבקש ולא היה מצוי ברשותה והתגלה לה באקראי ביום 01.08.2019 ( סעיף 12 לתשובה השניה וסעיף 2 לתצהיר התומך לתשובה השניה, אשר נערך על ידי גב' סיגלית כהן).

בתשובה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית, התמקדה המשיבה בטיעון המשפטי כי סעיף 13 א' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 בדבר מתן הודעות בקשר עם סיומה של עסקה קצובה אינן חלות ואינן רלבנטיות לשירות שניתן על ידה. לטענתה, העניקה "קופון" ללקוחותיה שנדרשו להקים חשבון אישי בחברת "נטפליקס". בנוסף, לטענתה עדכנה את מנוייה, באמצעות הודעות שניתנו במסגרת החשבוניות ששלחה להם, בדבר ההטבה ותוקפה. כמו כן, הרחיבה וטענה כי השירות שניתן על ידי חברת "נטפליקס" אינו מצוי בשליטתה או באחריותה.

המסמך שצורף כנספח 1 לתשובה השניה, לא צורף לתשובה לבקשה. לרבות הפירוט והטיעון במסגרת סעיפים 1-7 אותם מבוקש למחוק. צודק המבקש כי ככל שהמידע התגלה לאחר הגשת התשובה לבקשה לאישור, הרי שהיה על המשיבה לעתור בבקשה להגשתו של המסמך והתייחסות למפורט בו ולא לצרפו באופן שבוצע וללא נטילת רשות. המדובר בטיעון ובמסמך שהינם מהותיים ורלבנטיים לנשוא ההליך ובבסיס המחלוקת הנטועה בין הצדדים. בהתבסס על תצהיר המשיבה כי לא היה באפשרותה לגלות את האמור בו ובוודאי לא לצרפו במועד הגשת התשובה לבקשה, לאור העובדה כי המדובר במידע שהוא ברשותה של חברה אחרת ולאור המידע המפורט בו שהינו מהותי וחיוני לבירור המחלוקת הנטועה בין הצדדים, אתיר צירופו בשלב זה.

בנסיבות אלו, הרי שלמבקש הזכות להתייחס לעולה מסעיפים 1-7 לתשובה השניה ולנספח 1. התגובה תוגש בתוך 45 יום מהיום.

הוצאות הבקשה- כאמור, הבקשה התקבלה באופן חלקי בסוגיית מענה לשאלון. הבקשה למחיקת חלקים מהתשובה השניה נדחתה אולם לאור מהות הטיעון שפורט, תוך שקבעתי כי היה על המשיבה לנקוט בדרך אחרת מזו שנקטה. בנסיבות אלו, אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו ואיני מחייבת בהוצאות הבקשה והתגובה.

לאור המפורט, ארכה למתן תשובות לשאלון ומתן זכות למבקש להגשת תגובה, מבוטלת ישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 23.03.2020. נקבע לישיבת קד"מ נוספת ליום 25.05.2020, שעה: 09:30.

במקביל וככל שברצון הצדדים לשוב לישיבת פישור לפני כב' השופט רונן, תוגש בקשה מוסכמת.

ניתנה היום, כ"ט שבט תש"פ, 24 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.