הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 9178-07-19

לפני כבוד הרשמת בכירה חן מאירוביץ

התובעים:
פלוני

נגד

הנתבעים:

  1. נטע גבאי
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי והפסיכיאטרי.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורתופדי והפסיכיאטרי , עקב תאונת הדרכים נשוא התובענה.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר שי טננבאום כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי, ואת ד"ר אדם דרנל כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי, על מנת שיחוו דעה בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים מיום 26.6.18.

המומחים יודיע ו לשני הצדדים על מועד י הבדיק ות שייקבע ו.

בחוות דעתם מתבקשים המומח ים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
  7. האם קיימת נכות שאינה קשורה בתאונה ואם כן – מה שיעורה.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיי נו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף בחלוף 60 יום מקבלת הנתבעת טופס ווס"ר מופנה כלפיה מאת התביעה; אין להעביר למומחה הרפואי תיעוד בטרם חלוף המועד, ואין לקבוע מועד לבדיקה בטרם חלוף המועד. ככל שנדרשת לנתבעת שהות ארוכה יותר לאיסוף התיעוד מטעמה, יש לעתור בבקשה מתאימה.

המומחים מתבקש ים להגיש את חוות דעת ם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש ים המומח ים לפרט בחוות דעת ם את המסמכים הרפואיים אשר עמדו לפנ יהם במועד מתן חוות דעת ם.

שכר טרחת המומחה בתחום האורתופדי יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ. שכר טרחת המומחה בתחום הפסיכיאטרי יעמוד על סך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחים יגיש ו לבית המשפט את חוות דעת ם תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידי הם כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש ו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחת ם ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
תחשיב התביעה יוגש תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת;
תחשיב ההגנה יוגש תוך 30 יום מקבלת תחשיב התביעה;

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

עיון בעוד 7 חודשים.

ניתנה היום, ג' אלול תשע"ט, 03 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.