הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 9069-06-18

לפני כבוד השופט טל חבקין

התובעת:
עירית תל-אביב-יפו
ע"י ב"כ עו"ד אלירן מגער

נגד

הנתבעים:

  1. זבולון עוזיהו
  2. פליקס ווהבה

שניהם ע"י ב"כ עו"ד אפרים גלסברג
3. עמותת תל גבורים – אגודה חברתית לזכויות אדם

החלטה

1. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים בהתאם למועדים ולהנחיות הבאות. יש לקרוא אותן בעיון:

2. עדויות התביעה יוגשו בתצהירי עדות ראשית לא יאוחר מיום 22.1.2020.

עדויות ההגנה יוגשו בתצהירי עדות ראשית לא יאוחר מיום 8.3.2020.

3. פגרות ושביתות יבואו במניין המועדים שצוינו בהחלטה זו.

4. כל צד ישלח את התצהירים במקביל לבית המשפט ולצדדים האחרים, ואישור על כך יוגש לנט המשפט תוך 7 ימים ממועד הגשת התצהירים. אתקשה לקבל שבעל דין לא יגיש את ראיותיו במועד משום שראיות הצד שכנגד לא הומצאו לו כדין. על צד שמגיש ראיות להימנע ממצב כזה. ככל שהצדדים מסתפקים בצפייה בנט המשפט, או בהמצאה שאינה כדין (למשל באמצעות דוא"ל) יש לסכם זאת מראש ובמפורש.

5. בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני, יגיש לבית המשפט עותק אחד נוסף, מודפס בנייר, כרוך, ומסופרר רציף, ויסמן את הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות. כמו כן יצרף תוכן עניינים.

6. בקשות להזמנת עדים, למעט תעודות עובד ציבור, תוגשנה בצירוף לתצהירים. יסרב עד ליתן תצהיר – יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית, וכן יצרף תמצית העדות ויפרט מדוע לא ניתן לגבות ממנו תצהיר ואיזה מאמצים נעשו לשם כך.
7. בקשות להגשת תעודות עובד ציבור יוגשו תוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה, ויומצאו 14 יום לאחר חתימתם. הבקשות יכללו צו פורמלי לחתימה, וייכתב בו שיש לקיים את הצו ולמסור תעודה תוך 21 יום מיום המסירה. תכלית הוראה זו היא שבמועד הגשת ראיות ההגנה כלל תעודות העובד ציבור יהיו מונחות לפני בית המשפט כדי להעריך את התיק בצורה מיטבית לפני קביעתו להוכחות.

8. לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלוונטיים לרבות חוות דעת שבמומחיות.

9. אין די בצירוף חוות דעת לתצהירים כנספח, אלא יש להגיש הודעה על הגשת חוות דעת, וזאת בנפרד מהתצהירים. בד בבד עם הגשת התצהירים, יש להודיע על כוונה לחקור מומחה מטעם בית המשפט או מטעם הצד שכנגד מכוח תקנה 130א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

10. זימון מומחה מטעם בית המשפט לעדות יותנה בהפקדת שכרו בסך של 1,500 ש"ח ומע"מ בקופת בית המשפט.

11. אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר ככל שיש בדעתו של אותו צד להגיש מסמכים.

12. עד 14 יום לפני הדיון יגישו הצדדים עיקרי טיעון מטעמם המחדדים את המחלוקת העובדתית ואת התשתית המשפטית הדרושה להכרעה, תוך הפניה לספרות ולפסיקה רלוונטית. עיקרי הטיעון לא יעלו על 8 עמודים בפורמט הנוהג בבית המשפט העליון ("עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה). עיקרי טיעון שלא יעמדו בהנחיות יושבו לעריכה מחודשת.

13. התיק יובא לעיוני ביום 23.1.2020 לבדיקת ראיות התביעה.

14. נקבע לקדם משפט אחרי תצהירים ביום 20.4.2020 בשעה 9:00 . הצדדים עצמם יתייצבו.

15. אשר לנתבעת 3, בהודעה האחרונה (מיום 13.1.2019) מסרה התובעת שלמיטב ידיעתה הוגשה בקשה לפירוק העמותה. בנסיבות אלו דומני שלא ניתן להמשיך בהליך נגד נתבעת זו ללא אישור של בית המשפט של פירוק. עד כה לא הוצג אישור כזה. ככל שלא יוצג אישור תוך 30 יום, תימחק התביעה נגד נתבעת זו מחוסר מעש. היא נרשמת למחיקה כעת.

ניתנה היום, י' בכסלו התש"פ, 8 בדצמבר 2019, בהעדר הצדדים.