הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 8379-07-20

לפני כבוד השופט קייס נאשף

התובעת:
פלונית

נגד

הנתבע:
משרד החינוך התרבות והספורט

החלטה

לנוכח הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים, אני ממנה בזאת את ד"ר גלעד יהלום כמומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה.
המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים באשר למצב ה הרפואי בעקבות התאונה נשוא התביעה, ובמיוחד יקבע:
א) האם התובעת לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
ב) מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות.
ג) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
ד) מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ולמקצוע ה.
ה) האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם תזדקק.
הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובע בתוך 21 יום מהיום. הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות מטעמם. העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצד-שכנגד.

בשכר טרחת המומחה, בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, יישאו, בשלב זה, הצדדים (לרבות הצד השלישי) בחלקים שווים, על פי חשבונית שימציא להם המומחה. הצדדים ידאגו לשלם את שכרו של המומחה לא יאוחר מתוך 30 יום מהיום והתובעת לא יאוחר ממועד הבדיקה לפי המאוחר.

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, שנכנסו לתוקף בתאריך 1/1/21, מורות בתקנה 89 (א), כי לצורך מניעת ניגוד עניינים על המומחה למלא את טופס 6 (מצ"ב להחלטה זו). לנוחות המומחה מובא נוסח התקנה -
"89 (א) לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.
(ב) מינוי המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית המשפט, ואולם אם המומחה הצהיר על זיקות כאמור, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין או מיוזמתו, להתלות או לבטל את המינוי."
המומחה מתבקש למלא את הטופס ולהעבירו לבית המשפט כתנאי לכניסת המינוי לתוקף.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 יום מיום הבדיקה או קבלת החומר לפי המאוחר, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

נקבע לתז"פ בתאריך 17.10.2021.

ניתנה היום, ל' אב תשפ"א, 08 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

טופס 6 - הצהרת מומחה מטעם בית המשפט

אני החתום מטה:
שם: __________________ מס' זהות: ___________________
עיסוק: __________________ההליך: _____________________
שם השופט: _קייס נאשף__

מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

___________________ _______________
חתימת המצהיר תאריך