הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 79374-12-20

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובע:
אבי כספי

נגד

הנתבע:
אילן הילל

בשם התובע:
עו"ד אורי כנרי
בשם הנתבע:
עו"ד יאיר לנדאו

החלטה

בתובענה זו, לאחר העיון בחומר שכבר מצוי בתיק בית המשפט ולאחר ששמעתי את עמדתם של הצדדים על-פה, בדיון קדם המשפט ביום 24.6.2021, באתי לכלל מסקנה שחלק מהפלוגתאות דורשות ידע שבמומחיות. לפיכך, הריני עושה שימוש בסמכותי מכוח תקנה 88(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 וממנה את השמאי והמהנדס אייל שנהב, ככל שיואיל לטול עליו את המלאכה, למומחה מטעמו של בית-המשפט. פרטיו של המומחה ליצירת קשר הם מרח' נחל שמשון 25/3 רמת בית-שמש; בטלפון: 02-XXXXX534; בפקס: 02-XXXX568.

בטרם יחל המומחה במלאכתו, יפעל כמצוותה של תקנה 89(א) לתקנות סדר הדין ויגיש לבית המשפט, לא יאוחר מיום 20.7.2021 הצהרה בדבר ניגוד עניינים. להלן לשון התקנה:

"לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין".

המומחה מתבקש לבחון את כתבי הטענות ואת דירתו של התובע ולחוות את דעתו בפלוגתאות שבתחום מומחיותו.

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. לעת הזו קביעתי היא כי הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. בחוות דעתו שבכתובים, המוגשת לבית-המשפט, יציין המומחה את סכומו של שכר-הטרחה, שהוא גבה מכל אחד מהצדדים.

הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 10.10.2021. הצדדים יוכלו להעביר למומחה שאלות-הבהרה, כמפורט בתקנה 91(ג) לתקנות ויגישו העתק מהן לבית המשפט. מיום שיקבל לידיו המומחה את שאלות ההבהרה, ישיב עליהן בתוך 30 ימים. בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף.

עד ליום 30.12.2021 יגיש כל צד הודעה מעדכנת, קצרה, לבית-המשפט ובה עמדתו לגבי המשך-ההליך. המזכירות תקבע תזכורת פנימית ליום 31.12.2021.

ניתנה היום, י"ז בתמוז התשפ"א, 27 ביוני 2021, שלא במעמד-הצדדים.