הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 70754-11-16

לפני כבוד השופטת טל פישמן לוי

התובעים

  1. יהונתן חיים בשארי
  2. אילנית בשארי

נגד

הנתבעים

  1. מרום ברנר ניהול ואחזקות בע"מ
  2. יחיאל סימן טוב

החלטה

לפני מותב זה נידונות שתי תובענות. האחת התובענה שלעיל, ובתיק אחר (4515-07-17) התובעים שם (משפחת מהלל) הגישו התובענה כנגד הנתבעים שדכאן, וכן כנגד בנק לאומי לישראל בע"מ, אשר נמחק בהסכמה מהתובענה בשלב מאוחר יותר (להלן – התיק הנוסף).

על שום השאלות המשפטיות ששתי התובענות מעוררות, ועל שום הדמיון בעובדות שתי התובענות (הגם שאין זהות בהן), ביקשתי את עמדות הצדדים באשר לאיחוד הדיון בתובענות. יוער – כי הנתבעת 1 לא הגישה כתב הגנה לא בתובענה זו (וניתן כנגדה בתובענה זו פסק דין בהעדר הגנה) , ולא בתיק הנוסף. עוה"ד יחיאל סימן טוב הסכים לאיחוד (הודעתו מיום 21.11.2017 בתיק הנוסף; הודעתו מיום 14.01.2018 בתיק זה). התובעים בתיק האחר, משפחת מהלל, הודיעו כי משאירים שאלה זו לשיקול דעתו של בית המשפט (הודעתם מיום 19.11.2017), והתובעים בתובענה זו הסכימו לשמיעה משותפת של שתי התובענות, א ך בקישו שלא לאחדן ולתת פסקי דין נפרדים.

לאחר שבחנתי את עמדות הצדדים, ובשים לב לעמדת התובעים בתיק זה – הגעתי למסקנה, כי יש לאחד את הדיון בתובענות במלואו. הגם שמבחינה טכנית ניתן לשמוע את שני התיקים "במקב יל" וללא איחוד ביניהם, הרי ששתי התובענות מעוררות שאלות משפטיות דומות; שתיהן עוסקות במערכות הסכמית דומה, הגם שלא זהה; ושתיהן מבוססות על עובדות דומות, הגם שאינן זהות במלואן.

משום כך, אני מורה על איחוד הדיון של תובענה זו עם התובענה בתיק 4515-07-17.

בתובענה זו ניתנו הוראות להשלמת ההליכים ולהגשת ראיות הצדדים (החלטתי מיום 02.01.2018). כמו כן – נקבע מועד לדיון הוכחות ליום 02.07.2018 שעה 11:30.

משום כך, הצדדים בתיק הנוסף (4515-07-17) ינהגו כמפורט לעיל:

הצדדים ישלימו את ההליכים המקדמיים ביניהם באופן הבא: כל צד המבקש השלמת הליכים (שאלונים, הודיות, גילוי מסמכים) – יפנה לחברו תוך 20 ימים מהיום. צד שקיבל בקשה להשלמת ההליכים מחברו – ישלים את הדרוש השלמה תוך 30 ימים מיום קבלת בקשת חברו.
ככל שברצון הצדדים לפנות בגילוי או המצאת מסמכים לצדדים שאינם צדדים לתובענה – יעשו כן בהקדם האפשרי ותוך המועדים האמורים, לרבות וככל שיש צורך בקבלת צווים שיפוטיים.
התובעים (משפחת מהלל) יגישו ראיותיהם תוך 30 ימים מהשלמת ההליכים המקדמיים, והנתבע ( עוה"ד סימן טוב) יגיש ראיותיו תוך 30 ימים מקבלת ראיות התובעים בתיק הנוסף.
קובץ ראיות הצדדים יכלול את מלוא הראיות והאסמכתאות שברצון הצדדים להסתמך עליהן, לרבות מוצגים וחוות דעת, ככל שיש בכך צורך.
צד המגיש ראיותיו לתיק בית המשפט, ימציאן לכל היותר ביום הגשתן – לצד שכנגד.
צד המעוניין להעיד עד שאינו משתף פעולה לצורך גביית תצהיר – יגיש במועד הגשת קובץ ראיותיו בקשה מתאימה בצירוף תמצית עדות צפויה של העד, פירוט הניסיונות לגביית העדות ממנו בצורת תצהיר ופרטיו.

דיון ההוכחות קבוע ליום 02.07.2018 – ייקבע לשתי התובענות שהדיון בהן אוחד. כמו כן, נקבע קדם משפט נוסף – לאחר הגשת מלוא ראיות הצדדים – ליום 28.06.2018 שעה 09:00 . ככל שיהיה צורך, ובהתאם לכמות העדים, ייקבעו דיוני הוכחות נוספים.

המזכירות תסרוק החלטתי זו גם לתיק הנוסף (4515-07-17), ותאפשר גישה לב"כ הצדדים – למלוא המסמכים בשתי התובענות.

ניתנה היום, ו' שבט תשע"ח, 22 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.