הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 68248-12-20

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובע:
רודי רומנו
ע"י ב"כ עוה"ד אליס אברמוביץ

נגד

הנתבעים:

  1. זמיר סומך
  2. חיים סומך
  3. שושנה אורן

שלושתם ע"י ב"כ עוה"ד שגיא פרדו ואח'

החלטה

בהמשך לבקשת הצדדים, אני ממנה בזה את המהנדס, מר רפי גיל, מרח' בזלת 12, זיכרון יעקב, טל': 04-XXXX088 , כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לטענות העולות מכתב התביעה ומכתב ההגנה ובעקר לשאלת האיטום ומקור כשלי האיטום, ככל שאלה קיימים. יובהר, כי המומחה יתייחס רק לנושאים המצויים תחת תחום מומחיותו. למען הסר ספק יובהר, כי אין להתייחס לשאלות משפטיות העולות מהתיק.
בעניין ליקויי בנייה- יש לפרט את הליקויים, אופן התיקון ועלות עבודות התיקון.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי- בעניין זה יובהר, כי על המומחה לוודא כי אין כל ניגוד עניינים, מסיבה כזו או אחרת, המונע ממנו לקבל את המינוי בתיק זה. ככל שהמומחה סבור, כי הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

בעניין זה יוער, כי לאור כך שהתובע צפוי לעזוב את הנכס נשוא התביעה בסוף חודש יולי, יש לבקר בנכס טרם המועד האמור.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם בשים לב לכך שמועד עזיבת הנכס הינו בסוף חודש יולי.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

קדם המשפט נקבע ליום 13.10.21 בשעה 08:30.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים בהקדם .

ניתנה היום, ג' תמוז תשפ"א, 13 יוני 2021, בהעדר הצדדים.