הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 66913-06-16

בפני
כבוד ה רשם יוחנן גבאי

התובע
פלוני

נגד

הנתבעים

  1. כלל חברה לביטוח בע"מ
  2. מור המדדי
  3. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
  4. בר יעל ישראל

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי, נוירולוגי, הפסיכיאטרי והריאות.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורתופדי עקב תאונ ות הדרכים נושא התובענה.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר ברוך עמרמי כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונות הדרכים מיום 28.8.13, 10.10.13.

באשר לבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי, הפסיכיאטרי והריאות - התובע יפנה את בית המשפט למסמכים הרפואיים המהווים לטענתו ראשית ראיה לקיומה של נכות בתחומים אלו.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מכל אחת מן התאונות, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין כל אחת מן התאונות לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

מינוי המומחה ייכנס לתוקף ביום 22.10.16.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעות 1-3 יישאו, בחלקים שווים, בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותן להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

תז"פ בעוד חצי שנה.

ניתנה היום, כ"ד אב תשע"ו, 28 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.