הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 66765-01-20

לפני כבוד השופט חן מאירוביץ

התובעים:
פלוני

נגד

הנתבעים:
ביטוח ישיר בע"מ

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי, נוירולוגי, בית החזה וה גריאטרי.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום הנוירולוגי, עקב תאונת הדרכים נשוא התובענה.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר דניאל עובד כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת בגין תאונת הדרכים מיום 24.2.19.

המומחה יודיע לשני הצדדים על מועד הבדיקה שייקבע.
בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:
האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת, לעבודתה ולמקצועה.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.
האם קיימת נכות שאינה קשורה בתאונה ואם כן – מה שיעורה.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.
התובעת תעביר לידי הנתבעת טופס וס"ר תוך 7 ימים מהיום.
מינוי המומחה ייכנס לתוקף תוך  60 ימים מהיום; אין להעביר למומחה הרפואי תיעוד בטרם חלוף המועד, ואין לקבוע מועד לבדיקה בטרם חלוף המועד. ככל שנדרשת לנתבעת שהות ארוכה יותר לאיסוף התיעוד מטעמה, יש לעתור בבקשה מתאימה.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר עמדו לפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪  בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

הנתבעת תגיש אסמכתא בדבר תשלום שכר המומחה תוך 90 ימים מהיום.
המזכירות תקבע תז"פ לפניה לצורך קבלת אסמכתא בדבר התשלום.
חוות הדעת תוגש עד ליום 1.11.20.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
תחשיב התביעה יוגש תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת;
תחשיב ההגנה יוגש תוך 30 יום מקבלת תחשיב התביעה;

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

עיון בעוד 6 חודשים.

ניתנה היום, י"ט אייר תש"פ, 13 מאי 2020, בהעדר הצדדים.