הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 65305-09-16

לפני
כבוד ה שופט טל חבקין

התובעת:
פלונית
ע"י ב"כ עו"ד אנג'לו ניסים גניש

נגד

הנתבעות:

  1. אושרית אליה זומר
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד זהבה פלושניק

החלטה

1. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים בהתאם למועדים ולהנחיות הבאות. יש לקרוא אותן בעיון:

2. עדויות התביעה יוגשו בתצהירי עדות ראשית לא יאוחר מיום 27.10.2017.

עדויות ההגנה יוגשו בתצהירי עדות ראשית לא יאוחר מיום 27.11.2017.

3. פגרות ושביתות יבואו במניין המועדים שצוינו בהחלטה זו.

4. כל צד ישלח את התצהירים במקביל לבית המשפט ולצדדים האחרים, ואישור על כך יוגש לנט המשפט תוך 7 ימים ממועד הגשת התצהירים. אתקשה לקבל שבעל דין לא יגיש את ראיותיו במועד משום שראיות הצד שכנגד לא הומצאו לו כדין. על צד שמגיש ראיות להימנע ממצב כזה . ככל שהצדדים מסתפקים בצפייה בנט המשפט, או בהמצאה שאינה כדין (למשל באמצעות דוא"ל) יש לסכם זאת מראש ובמפורש.

5. קבלות יפורטו בטבלה מסודרת הכוללת את שם השירות או המוצר שניתן, תאריך, סכום, ובתחתית הטבלה ייערך סיכום חשבוני של כלל הקבלות.

6. בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני, יגיש לבית המשפט עותק אחד נוסף, מודפס בנייר, ויסמן את הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות. כמו כן יצרף תוכן עניינים.

7. תצהירי חוקרים, ככל שישנם, יוכנו על פי המועדים שצוינו לעיל, אולם יוגשו בתום פרשת התביעה, אלא אם כן תגיש התביעה בקשה לראות את החומר קודם לכן.

8. בקשות להזמנת עדים, למעט תעודות עובד ציבור, תוגשנה בצירוף לתצהירים.

9. בקשות להגשת תעודות עובד ציבור יוגשו תוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה, ויומצאו 14 יום לאחר חתימתם. הבקשות יכללו צו פורמלי לחתימה, וייכתב בו שיש לקיים את הצו ולמסור תעודה תוך 21 יום מיום המסירה. תכלית הוראה זו היא שבמועד הגשת ראיות ההגנה כלל תעודות העובד ציבור יהיו מונחות לפני בית המשפט כדי להעריך את התיק בצורה מיטבית לפני קביעתו להוכחות.

10. יסרב עד ליתן תצהיר – יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית, וכן יצרף תמצית העדות ויפרט מדוע לא ניתן לגבות ממנו תצהיר ואיזה מאמצים נעשו.

11. לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלוונטיים לרבות חוות דעת שבמומחיות וחוות דעת אקטוארית.

12. חוות דעת מומחים יוגשו ללא חקירה נגדית זולת אם הודיעו הצדדים בהתאם לדין ובמסגרת תצהיריהם על כוונתם לחקור מי מהמומחים.

13. זימון מומחה לעדות יותנה בהפקדת שכרו בסך של 2,000 ש"ח ומע"מ בקופת בית המשפט. מובהר בזאת ב"כ המבקש לזמן מומחה רפואי לחקירה, מחויב להזמין חברת הקלטה ותמלול של ישיבת ההוכחות.

14. אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר ככל שיש בדעתו של אותו צד להגיש מסמכים.

15. התיק יובא לעיוני ביום 28.10.2017 לבדיקת ראיות התביעה.

16. נקבע לקדם משפט אחרי תצהירים ביום 8.1.2018 בשעה 8:30.

ניתנה היום, ה' אלול תשע"ז, 27 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.