הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 62740-12-19

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת:
א.ח. חאלד לבנייה בע"מ

נגד

הנתבעת:
עיריית אלטירה

בשם התובעת:
עו"ד מועמר מחאמיד
בשם הנתבעת:
עו"ד מיה זיסמן

החלטה

חלק מן הפלוגתאות שבתובענה זו דורש ידע שבמומחיות. לפי האמור בהודעתה של התובעת, הצדדים הגיעו להסכמה על מינויו של מומחה, מטעמו של בית המשפט בלבד, באופן שיחסוך מכל צד הגשת חוות דעת מטעמו. לפיכך, מצאתי למנות את המהנדס ומנהל הפרוייקטים דמיטרי אולשנסקי, ככל שהלה יואיל ליטול עליו את המלאכה. פרטיו של המומחה ליצירת קשר הם בטלפון: 02-XXXX585; בפקס: 02-XXXX442; ובדוא"ל:[email protected]

המומחה מתבקש לעיין בכתבי בית הדין ובכל מסמך נוסף שיהא לו דרוש. המומחה מתבקש לבחון בין היתר את ציר הזמן של ההתקשרות, את שלבי העבודה ואת חלופת המסמכים והחשבונות שהועברו בין הצדדים ולחוות את דעתו בפלוגתאות שלהלן:

האם קיים חוב של הנתבעת כלפיי התובעת ובגין אילו רכיבים.
ככל שהמומחה יימצא שקיים חוב כאמור לעיל, מבוקש ל ציין מהו שיעורו.

בטרם יחל המומחה במלאכתו, יפעל כמצוותה של תקנה 89(א) לתקנות סדר הדין ויגיש לבית המשפט, לא יאוחר מיום 11.11.2021 הצהרה בדבר ניגוד עניינים. להלן לשון התקנה:

"לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין".

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. לעת הזו קביעתי היא כי הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. בחוות דעתו שבכתובים, המוגשת לבית-המשפט, יציין המומחה את סכומו של שכר-הטרחה, שהוא גבה מכל אחד מהצדדים.

הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 13.1.2022. הצדדים יוכלו להעביר למומחה שאלות-הבהרה, כמפורט בתקנה 91(ג) לתקנות ויגישו העתק מהן לבית המשפט. מיום שיקבל לידיו המומחה את שאלות ההבהרה, ישיב עליהן בתוך 30 ימים. בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף.

עד ליום 1.3.2022 יגיש כל צד הודעה מעדכנת, קצרה, לבית-המשפט ובה עמדתו לגבי המשך-ההליך. המזכירות תקבע תזכורת פנימית ליום 2.3.2022.
54678313

ניתנה היום כ"ד בחשון התשפ"ב, 30 באוקטובר 2021, שלא במעמד-הצדדים.