הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 62265-12-19

מספר בקשה: 14
לפני כבוד השופט עזריה אלקלעי

המבקש/ הנתבע 1:
ליאור לוי

נגד

המשיב/ התובע:
דן לובלסקי

החלטה

לפניי מונחת בקשת הנתבע 1 למתן החלטה בבקשה לחיוב התובע להפקדת ערובה לצורך הבטחת תשלום הוצאותיו של הנתבע , שייפסקו ככל והתביעה נגדו תידחה.
בהתאם להחלטה מיום 3.8.20, בקשות התובע לעיכוב הליכים בתיק זה ולהארכת מועד לתיקון כתב התביעה - נדחו, וזאת משום שנראה כי התובע זנח את בקשותיו אלה, שעה שלא הגיש תגובה מטעמו לתשובות הנתבעים, חרף מספר החלטות שהורו לו לעשות כן.
לפיכך, ומשנקבע כי ההליכים בתיק יימשכו כסדרם, יש להכריע בבקשת הנתבע 1.
הנתבע 1 טען בבקשה כי סיכויי התביעה קלושים, לאור ויתור על טענות עליו חתום התובע כלפי הנתבע 1 וכן הואיל ואין נגד הנתבע 1 טענות קונקרטיות בכתב התביעה. כמו כן, הפנה הנתבע 1 לטענות התובע בדבר היותו תושב חוץ, ללא כתובת קבועה בארץ ובדבר מצבו הכלכלי הקשה של התובע.
התובע הגיש תשובה לבקשה, במסגרתה לא התמודד כלל עם טענות הנתבע 1 בבקשתו וכל שביקש הוא לעכב את ההחלטה בבקשה, שכן הגיש ערעור על החלטת בית המשפט לדחות את התביעה כנגד הנתבע 2, משלא הפקיד סך של 40,000 ש"ח להבטחת הוצאות הנתבע 2, כפי שנקבע שעליו לעשות בהחלטה מיום 1.5.20.
כפי שצוין אף בהחלטה מיום 1.5.20, אמנם רק במקרים חריגים יעשה בית המשפט שימוש בסמכותו ויורה לתובע להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע, אולם בענייננו מתקיימות מספר נסיבות שצוינו בפסיקה, אשר בהתקיימן יורה בית המשפט על הפקדת ערובה.
בכלל כך, הודה התובע עצמו במסגרת ההליך כי הוא תושב חוץ וכי למעשה, אין לו כתובת קבועה בארץ. יתרה מכך, התובע עצמו טען למצב כלכלי קשה , שבעטיו הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ וננקטו נגדו הליכי הוצל"פ.
לפי הפסיקה, הנטל הוא על התובע להוכיח כי הוא בעל יכולת לשלם את הוצאות הנתבע וכי הוא בעל נכסים בארץ, אשר ככל ולא ישלם לנתבע הוצאותיו, יוכל הנתבע להיפרע מהם ולגבות באמצעותם את ההוצאות שייפסקו לטובתו, ככל והתביעה תידחה.
הנתבע לא טען כאמור, וודאי לא הוכיח את הנדרש.
במצב דברים זה, ובהתאם לשיקולים המנויים בפסיקת בית המשפט, אני מורה לתובע להפקיד בקופת בית המשפט, במזומן או בערבות בנקאית צמודה, סך של 2 0,000 ש"ח להבטחת הוצאות הנתבע 1, וזאת בתוך 30 יום, כאשר תקופת הפגרה תבוא במניין המועדים לא יופקד הסכום במועד התביעה נגד הנתבע 1 תידחה.
סבור אני כי סכום זה משקף את האיזון בין זכות הגישה לערכאות של התובע ובין זכות הנתבע להבטיח תשלום הוצאותיו במידה והתביעה נגדו תידחה.
ב"כ הנתבע 1 יודיע לבית המשפט באם העירבון לא הופקד במועד.
התיק נקבע לתז"פ ליום 15.9.20 לצורך בדיקת הפקדת הסכום המצוין לעיל בקופת בית המשפט.

ניתנה היום, ט"ו אב תש"פ, 05 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.