הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 61126-09-16

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובע:
אלכסנדר דרובוטון

נגד

הנתבעת (המודיעה):
נופים פרוייקטים בע"מ

נגד

הצד השלישי:
אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר)

בשם התובע:
עו"ד ויקטור פניושקין
בשם הנתבעת (המודיעה):
עו"ד טלי פרידריך
בשם הצד השלישי:
עו"ד חיים הלפרין; עו"ד גלית פנחס

החלטה

רקע
1. התובע, מר אלכסנדר דרובוטון, בצע עבודות גבס, כקבלן משנה, עבור הנתבעת, נופים פרוייקטים בע"מ, במיזם בניה שהזמי נה הצד השלישי, אוניברסיטת אריאל בשומרון עמותה רשומה. בתביעה זו, הוא עותר לקבל סכומים שלטענתו לא שולמו לו, בגין העבודה שביצע.

הבקשה
2. בסמוך למועד שמיעתן של הראיות החליפה הנתבעת את בא כוחה ו ימים ספורים לפני מועד שמיעת הראיות, ביקשה לתקן את כתב ההגנה, להוסיף תצהיר על ראיותיה ולהורות לתובעת ולצד השלישי להמציא לידיה מסמכים. הנתבעת לא הורשתה לתקן את כתב הגנתה ודיון ההוכחות, שנקבע ימים רבים קודם לכן , לא נדחה . תחת זאת הוצע לנתבעת לשקול, לאחר חקירותיהם הנגדיות של הצדדים, אם היא עודנה עומדת על בקשתה לצירופו של תצהיר .

3. לאחר שמיעת הראיות, נותרה הנתבעת בדעתה והיא שנדרש תצהיר נוסף של המהנדסת טניה בס, מי שבמועדים הרלוונטיים ערכה חישובי כמויות במיזם נושא התובענה. הנתבעת הסבירה ש בסמוך למועד שמיעת הראיות ניהל נציגהּ, מר ליאור פלוטקין, שיחה טלפונית עם המהנדסת בס וזו מסרה לו פרטים אשר מצביעים על קשר , ש נרקם בין התובע לבין הצד השלישי ונועד לרמות את הנתבעת. הנתבעת הסבירה שמר פלוטקין עמד בקשר עם המהנדסת בס בעבר אולם היא מעולם לא מסרה לו את הדברים שנמסרו בשיחה האמורה, שהתקיימה כאמור בסמוך למועד הדיון. היא שיערה שהמידע נמסר רק כעת כיוון שהמהנדסת בס סברה, שהמחלוקת בין הצדדים נפתרה והדברים "נפלטו" מפיה : " אנחנו משערים שהדברים האלה נאמרו עכשיו כי היא חשבה שכבר העניין נגמר וזה תיק ישן ובטח כבר הכול סגור בין הצדדים וזה נפלט לה " (פרוטוקול בעמ' 20, ש' 6-4). לגרסתה של הנתבעת, המהנדסת בס אמרה באותה שיחה שהצד השלישי אישר לנתבעת כמויות מדידה מוקטנות כיוון שסיכם עם התובע, שההפרש ישולם לו באופן ישיר.

4. התובע והצד השלישי התנגדו להוספתו של חומר לתיק בית המשפט, בשלב כה מתקדם של ההליך. התובע נימק את התנגדותו בשלושה טעמים: בתיק זה מונה מומחה מטעמו של בית המשפט שבחן, בין היתר , גם את נושא הכמויות והצדדים לא חלקו על ממצאיו; המהנדסת בס איננה בעלת תפקיד אצל מי מהצדדים ועדותה היא לא יותר מעדות מפי השמועה, שממילא איננה ראיה קבילה; היה על הנתבעת לבחון ולברר את הפלוגת ה הזאת מבעוד מועד ולא לעמוד על כך רק בשלב כה מתקדם של ההליך. הצד השלישי עמדה גם היא על כך שההליך מצוי בשלב מאוד מתקדם. היא הטעימה כי הוספתן של ראיות, בשלב כזה, תסיג את המשפט לאחור ותפגע ביתר הצדדים. הצד השלישי הטעימה, שהנתבעת היא זו שהתמהמה ה לקיים את הבירור עם המהנדסת בס ויש להניח לפתחה את השיהוי הניכר בהגשתה של הבקשה. לגרסתה של הצד השלישי, ההלכה אף קבעה כי אין להתיר לבעל-דין להגיש ראיה נוספת, שידע עליה ויכל להגישה במועד מוקדם יותר. הצד השלישי הוסיפה כי יכול, שמה שהוביל לפנייה למהנדסת הוא חילופי הייצוג של הנתבעת לפיכך אין להתיר לה כעת, לאחר שהסתיים שלב הבאת הראיות, להוסיף תצהיר ללא הצדקה של ממש.

דיון
5. שיטת המשפט האדברסרית פותחת את היכל המשפט למבקשים לבוא בו ברם שומה על יהם לעמוד בכללי השיטה. אחד הכללים האמורים נוגע לאופן הגשתן של הראיות לתיק בית המשפט. את אלו יש , ככלל, להגיש בחבילה אחת, שכן גם לבעל הדין שכנגד הזכות שלא להידרש פעם אחר פעם לבחון את הראיות של בר-ריבו. "לא כל הרוצה ליטול בא ונוטל. כלל הוא לעניין הגשתן של ראיות, שבעל דין אמור וחייב להגישן ב'חבילה אחת' – כך, ולא בתפזורת, זעיר שם זעיר שם" (ע"א 579/90 רוזין נ' בן-נון, פ"ד מו(3) 738, 742 (1992)). אולם, במקרים חריגים יכול שייעתר בית המשפט לבקשה לצירופה של ראייה במועד מאוחר, אם יש בה לסייע לו לעמוד על זכויותיו של בעל הדין (רע"א 5403/17 ר'בקה טכנולוגיות בע"מ נ' חברת כימיקלים לישראל בע"מ, בפסקה 22 לפסק דינו של כבוד השופט יורם דנציגר (פורסם באתר הרשות השופטת, 6.12.2017)). את המחדל , שבאי הגשתה של ראייה במועד ואת טרחתם של הצדדים הנוספים, כך נקבע, ניתן יהיה לרפא באמצעות השתתן של הוצאות (ראו עניין רוזין).

6. המבחנים, שהותוו לבחינתן של בקשות כגון דא , נדרשים בין השאר לשלב שבו מצוי ההליך. ככל, שהשלב הוא מאוחר יותר , כך ייטה בית המשפט לדחות את הבקשה . עוד נשאל מהי מידת מחדלו של בעל הדין להציג את אותה הראייה בשלב מוקדם יותר; מהו אופייה של הראייה – כך למשל, אם זוהי ראייה טכנית כגון תעודה ציבורית או ראייה מהותית; ומהי, אפוא , התרומה ה"סגולית" של הראייה המבוקשת לחקר האמת (ענין ר'בקה טכנולוגיות, בפסקה 23).

7. מהתם להכא, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים אשר הוגשו בכתב ושמעתי את טענותיהם גם על-פה, לא אוכל להיעתר לבקשה. ההליך מתנהל בבית המשפט משנת 2016, תקופה שאיננה מבוטלת. קבלתו של תצהיר בשלב זה אכן תסיג את ההתדיינות לאחור באופן ניכר. עוד, וזה הוא העיקר, לא שוכנעתי כי לא ניתן היה להגיש תצהיר או למצער לזמן את המהנדסת בס לעדות בשלב מוקדם הרבה יותר של ההליך. מעורבותה של המהנדסת במיזם נושא התובענה, ה ייתה ידוע לנתבעת ואיני מקבל את ההשערה, שממילא אינה מבוססת כי האמירה הנטענת "נפלטה" רק משסברה המהנדסת כי ההליך הגיע לסיומו. כמו כן, כפי שטען התובע, בתובענה זו מונה מומחה מטעמו של בית המשפט ונדרש גם לסוגי ה של הכמויות. הצדדים לא ביקשו לחקור את המומחה על חוות דעתו. אפילו מבלי להכריע בשלב זה אם יש לקבל או לדחות את חוות דעתו של המומחה, הדבר הזה כמו מאליו מצמצם את החשש מכך שבית המשפט יתקשה להגיע לחקר האמת ומפגיעה בזכויותיה של הנתבעת.

מכל האמור, הבקשה נדחית. בתוך 15 ימים מהיום תשלם הנתבעת לידי התובע ולידי הצד השלישי סך כולל של 1,200 ש"ח, לכל אחד, בגין שכר טרחה של עורך דינו בבקשה זו. איחור יוסיף הפרשי הצמדה וריבית כדין, עד למועד התשלום בפועל.

8. הצדדים יגישו כעת את סיכומיהם, שלא יעלו על שבעה עמודים לכל צד, בגופן, שוליים ורווח סבירים ולא קיצורים והערות שוליים . התובע יגיש את סיכומיו עד ליום 20.7.2021, הנתבעת לא יאוחר מיום 1.11.2021 והצד השלישי לא יאוחר מיום 26.12.2021. בשלב זה איני רואה מקום להורות על סיכומי תשובה. ככל שמי מהצדדים יסבור אחרת , יגיש בקשה ערוכה כדין והיא תישקל. לאחר שבתיק בית המשפט ימצאו סיכומי הצדדים המזכירות תיצור משימה לכתיבתו של פסק דין.

תזכורת פנימית ליום 27.12.2021.

ניתנה היום י"ד בסיון התשפ"א, 25 במאי 2021, שלא במעמד-הצדדים.