הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 58542-11-17

מספר בקשה:16
לפני כב' השופט אילן דפדי, סגן נשיא

מבקשת/נתבעת

מ.ע.ג.ן - יעוץ וניהול נכסים בע"מ
ע" עו"ד אייל נוימן

נגד

משיבה/תובעת

א.ר. קניין נכסים והשקעות (1997) בע"מ
ע"י עו"ד רוברט יוחאי

החלטה

לפני בקשת המבקשת (הנתבעת) לקיום הליכים בתיק מחדש לאחר שכב' השופטת קוברסקי, שדנה בתיק קודם לכן, פסלה עצמה מלהמשיך ולדון בו.

המשיבה (התובעת) ש הנה חברה העוסקת בתיווך מקרקעין חתמה עם הנתבעת על הסכם למתן שירותי שיווק ומכירה של דירות בפרויקט אותו ניהלה. התובעת טענה כי הנתבעת לא שילמה לה דמי שיווק בגין דירה מסוימת המגיעים לה לטענתה על פי ההסכם. לפיכך, הגישה תביעה כספית בסדר דין מקוצר במסגרתה דרשה מהנתבעת לשלם לה דמי שיווק על סך של 139,628 ₪. בהמלצת כב' השופטת לה הסכימו הצדדים ניתנה לנתבעת רשות להגן. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית. מטעם ה תובעת הוגש תצהיר של גב' ורד גדש אשר טיפלה במסגרת התובעת בענייני הנתבע ת. מטעם הנתבעת הוגשו תצהירים של המנכ"ל גב' נילי וינברג, של מתווך בשם מר אורי זומר אשר תיווך בעסקה נושא המחלוקת ושל מזכירת הנתבעת גב' רחל סימנטוב. בנוסף ביקשה הנתבעת לזמן לעדות את רוכשת דירת המחלוקת גב' קלגסבלד. בדיון ההוכחות נחקרו המצהירים בחקירה נגדית למעט גב' סימנטוב אשר ב"כ התובעת ויתר על חקירתה. גב' קלגסבלד שלא הגישה תצהיר, נחקרה על ידי ב"כ ה נתבעת בחקירה ראשי ת.

לאחר שהוגשו סיכומי התובעת זימנה כב' השופטת את הצדדים לדיון בפניה והודיעה לצדדים כדלקמן: "לאחר שהוגשו סיכומי התובעת, הסתבר לי שאני מכירה באופן אישי את הבעלים של קניין מר אלברט רימי, שהוא חבר אישי קרוב שלי. צר לי שהדברים לא הובאו לידיעתי קודם לכן אך סבורני שגם לאחר סיום שמיעת הראיות, לרבות סיכומי התובעת, מחובתי לפסול את עצמי" (עמוד 16 שורות 9-11).

בעקבות האמור הגישה הנתבעת "בקשה לקביעת מותב וקיום ההליכים מחדש" והתיק הועבר לטיפולי. במסגרת הבקשה טענה הנתבעת בין היתר כי כב' השופטת גיבשה דעתה באופן בלתי הפיך כנגדה דבר שהשפיע על ניה ול ההוכחות. הנתבעת אף צרפה לבקשתה העתק מ"בקשה לפסילת כבוד השופטת היושבת בדין" אותה לטענתה התכוונה להגיש קודם לכן. זו לא הוגשה לאור החלטתה של כב' השופטת שלא להמשיך ולדון בתיק.

הבקשה הועברה לתגובה ותשובה כמקובל. במסגרת התגובה התנגדה התובעת לקיום ההליכים מחדש. בדיון שהתקיים ביום 10.6.2019 קיבלתי הבהרות מהצדדים ושמעתי את טענותיהם.

לאחר עיון בתיק ושקילת טענות הצדדים החלטתי לדחות את הבקשה.

על אתר אומר כי לאור החלטת כב' השופטת שלא להמשיך ולדון בתיק איני רואה צורך להתייחס לבקשת הפסילה שצורפה לבקשה. בית המשפט יתייחס אך ורק לבקשת הנתבעת לקיים את ההליכים מחדש.

תקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי "נמנע משופט, מכל סיבה שהיא, לסיים את הדיון, רשאי שופט אחר לנהוג בעדות שנרשמה בפרוטוקול הדיון או שצורפה אליו כאילו הוא עצמו שמע או רשם את העדות ורשאי הוא להמשיך מן השלב שבו הפסיק קודמו". מהאמור בתקנה עולה כי גם בנסיבות אלה בהן שופט פוסל את עצמו מלהמשיך ולדון בתיק רשאי השופט החדש להמשיך בהליכים מאותו שלב בו הפסיק הדיון בפני אותו שופט. מדובר בעניין שמצוי בשיקול דעת של בית המשפט, אשר הפעלת ו במקרה דנן הובילה אותי לדחות את הבקשה.

כאמור העדויות של העדים, למעט עדותה של גב' קלגסבלד, הוגשו במסגרת תצהירי עדות ראשית, כך ששינוי המותב אין בו כדי להשפיע על תוכנן של עדויות הצדדים בחקירה ראשית.

בדיון ניתנה על ידי לנתבעת הזדמנות להסביר מה בפרוטוקול דיון ההוכחות נרשם לא נכון או באופן חסר אשר יצדיק ניהול הוכחות מחדש. בתשובתה טענה הנתבעת כי חסרות השאלות אשר כב' השופטת לא איפ שרה לבא כוחה לשאול. בטיעונו הסביר בא כוח הנתבעת כי טענות מרשתו מתייחסות לחקירתה הנגדית של גב' גדש המצהירה מטעם התובעת ולחקירתה הראשית של גב' קלגסבלד אותה זימנה הנתבעת לעדות וכי "חוץ מגב' קלגסבלד וגב' גדש אין שום בעיה עם החקירות הנגדיות של יתר העדים (עמוד 19 שורה 12). כשנתבקשה הנתבעת לפרט אילו שאלות נמנע ממנה מלהפנות לאותן שתי עדות התשובות שנתקבל ו מאת בא כוחה היו: "אינני זוכר כרגע" ו- "אני לא זוכר בדיוק" ( עמוד 18 שורה 25, ועמוד 19 שורות 4-5).

כאמור, הדיון נקבע לצורך שמיעת בקשתה של ה נתבעת לקיים את ההליכים מחדש. לאור זאת היה מצופה מהנתבעת לפרט ב"רחל בתך הקטנה" מהם אותם נושאים או שאלות אשר לא התאפשר לה לשאול לגביהם. צודק ב"כ התובעת כי מאחר שב"כ הנתבעת הכין לדיון ההוכחות שאלות אותן ביקש להפנות לעדים היה עליו להציג לבית המשפט את אותן שאלות. (עמוד 19 שורות 21-23). שאלות כאלה כאמור לא הוצגו.

חשוב לציין כי מעיון בפרוטוקול ההוכחות עולה כי בזמן אמת לא הועלתה כל טענה של הנתבעת או מי מטעמה על כך שלא ניתנה לה האפשרות להפנות שאלות מסוימות למי מהעדות. יתרה מכך , גם לאחר הדיון ה נתבעת לא מצאה לנכון לפנות בבקשה לתיקון הפרוטוקול ולא טענה באותה עת כי הפרוטוקול אינו משקף את מה שנאמר בדיון.

זאת ועוד, עיון בתשובת הנתבעת לתגובת ה תובעת מגלה כי ה נתבעת טענה כי כב' השופטת מנעה מבא כוחה "לממש את קו חקירתו להשלמת התמונה העובדתית כי המשיבה אינה הגורם היעיל בעסקה" (סעיף 15 לתשובה) וכן כי "נמנע ממנה לבסס קו הגנתה ומלהביא בפני בית המשפט חומר חקירתי מובהק המעיד כי המשיבה לא מילאה את התחייבותיה שבהסכם" (סעיף 18 לתשובה). מעיון בפרוטוקול ההוכחות נראה כי פני הדברים אינם כך. אשר לטענה הראשונה, עיון בפר וטוקול מגלה שהמצהירה גב' גדש נשאלה בעניין זה והיא אישרה בחקירתה הנגדית כי לא מסרה כל מידע לרוכשת וכי לא הכירה אותה קודם לכן (עמוד 8 שורת 1-8). אשר לטענה השנייה, חקירת המצהירה מגלה כי לכל אורך החקירה הנגדית היא נשאלה לגבי מילוי ההתחייבויות של התובעת על פי ההסכם. מכל מקום בתשובתה הנתבעת לא פירטה כלל איזה חומר חקירתי היא מבקשת להציג והטענה הועלתה על ידה באופן כללי וסתמי.

יתרה מכך, כאשר בוחנים את פרוטוקול הדיון גם מהבחינה הכמותית לא ניתן ללמוד על קיפוח של הנתבעת ביחס לתובעת ונראה כי כב' השופטת הקצתה לשני הצדדים פרקי זמן קצרים לביצוע חקירות של העדים. כך מתברר כי לחקירת גב' גדש הוקצו כ-35 דקות (ראו ההחלטה בעמוד 7) כאשר חקירתה החזיקה כ-3.5 עמודי פרוטוקול (מעמוד 5 שורה 8 עד עמוד 8 שורה 8). מנגד חקירת מר זומר מטעם הנתבעת החזיקה כעמוד וחצי בלבד ואילו חקירתה של גב' וינברג החזיקה כ-4 עמודים (מעמוד 11 שורה 9 עד עמוד 15 שורה 5) . לגבי מזכירת הנתבעת, זו כאמור לא נחקרה כלל. אשר לעדה גב' קלגסבלד, הרי שזו הייתה בעיקרה חקירה ראשית שבוצעה על ידי ב"כ הנתבעת.

הנתבעת טענה כי כי נחוץ שבית המשפט יתרשם באופן בלתי אמצעי מ מהימנות העדים אולם לא פרטה מהם הדברים המיוחדים לתיק זה שמחייבים התרשמות בלתי אמצעית כנטען חוץ מחזרה על אותן טענות כלליות שעליהן מתבססת הגנתה.

בנסיבות אלה בהן הסתיימה חקירת כל העדים ולאחר שהתובעת הגישה את סיכומיה, היענות לבקשת הנתבעת תאפשר לה לבצע ללא הצדקה מקצה שיפורים . זאת , תוך פגיעה בזכויותיה הדיוניות של התובעת. אין מקום לכך.

סוף דבר הבקשה נדחית. על אף האמור אני סבור כי יש מקום לקבל את ההצעה שהעלה ב"כ התובעת בת גובתו ואשר עליה חזר גם בטיעוניו לפניי. על פי הצעתו לאחר שי וגשו סיכומי הנתבעת יתקיים דיון כך שלכל צד תינתן אפשרות להביא בפני בית המשפט את הדגשים אשר אותו צד חושש כי יכול ולא בולטים דיים מקריאת התיק. נראה לי שזהו האיזון הראוי.

אשר על כן הנתבעת תגיש את סיכומיה באותו הקיף סיכומים שהגישה התובעת עד ליום 2.7.2019. דיון לצורך השלמת טיעון בעל פה יתקיים ביום 7.7.2019 שעה 8:30.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, ח' סיוון תשע"ט, 11 יוני 2019, בהעדר הצדדים.