הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 58114-09-17

לפני כבוד הרשמת בכירה חן מאירוביץ

התובעים:
פלוני

נגד

הנתבעים:
הפניקס חברה לביטוח בעמ

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום העיניים .

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום העיניים, עקב תאונת הדרכים נשוא התובענה.

לפיכך, אני ממנה בזאת את פרופ' ענת לבנשטיין, כמומחית רפואי מטעם בית המשפט בתחום העיניים, על מנת שתחווה דעתה בדבר מצבה הרפואי של התובעת בגין תאונת הדרכים מיום 15.10.15.

המומחית תודיע לשני הצדדים על מועד הבדיקה שייקבע.

בחוות דעתה מתבקש ת המומח ית להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.
  7. האם קיימת נכות שאינה קשורה בתאונה ואם כן – מה שיעורה.

הצדדים ימציאו למומחית את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת ש תעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

מינוי המומחה ייכנס לתוקף בחלוף 60 יום מקבלת הנתבעת טופס ווס"ר מופנה כלפיה מאת התביעה; אין להעביר למומחה הרפואי תיעוד בטרם חלוף המועד, ואין לקבוע מועד לבדיקה בטרם חלוף המועד. ככל שנדרשת לנתבעת שהות ארוכה יותר לאיסוף התיעוד מטעמה, יש לעתור בבקשה מתאימה.

המומחית מתבקש ת להגיש את חוות דעת ה באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש ת המומח ית לפרט בחוות דעת ה את המסמכים הרפואיים אשר עמדו לפנ יה במועד מתן חוות דעת ה.

שכר טרחת המומחית יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחית תגיש לבית המשפט את חוות דעתה תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידי ה כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש ה, ככל שדרשה, ולאחר ששכר טרחתה ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
תחשיב התביעה יוגש תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת;
תחשיב ההגנה יוגש תוך 30 יום מקבלת תחשיב התביעה;

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.
עיון בעוד 7 חודשים.

ניתנה היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.