הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 57321-01-19

לפני כבוד הרשמת בכירה חן מאירוביץ

התובעים:
פלוני

נגד

הנתבעים:

  1. שומרה חב' לביטוח בע"מ
  2. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

התובע היה מעורב בתאונות דרכים ביום 14.11.15 וביום 2.6.17 (להלן: התאונות").

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי ביחס לשתי התאונות, ובקשה למינוי מומחה בתחום ה-א.א.ג והאורולוגי באשר לתאונה מיום 2.6.17.

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון (ראו למשל רע"א 4878/12 מנהלת המחלקה לרפואה תעסוקתית קופ"ח הכללית נ' פלוני), לפיה יש לשאוף לשמיעתו של הדיון במאוחד ולא לפצלו כעניין שבשגרה, מצאתי לנכון לדון בבקשת המינוי כבר עתה. הנתבעת 2 תוכל להעלות טענותיה באשר לשכר טרחת המומחים בהמשך ההליכים.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן : "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, מצאתי בשלב זה ראשית ראייה לצורך במינוי מומחה בתחום האורתופדי עקב שתי התאונות .
בנוסף מצאתי קיומה של ראשית ראייה למינוי מומחה בתחום ה-אא"ג והאורולוגי עקב תאונת הדרכים מיום 2.6.17.

לפיכך, אני ממנה בזאת את פרופ' סלעי משה כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין שתי התאונות.

אני ממנה את ד"ר דן גוטמן כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום ה-אא"ג, ואת ד"ר אילן גרינולד כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורולוגי, על מנת שי חוו דעתם בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים מיום 2.2.17.

המומחים יידעו את שני הצדדים בדבר מועד הבדיקה.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות :

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזה תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד ?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף בחלוף 60 יום מקבלת הנתבעת טופס ווס"ר מופנה כלפ יה מאת התביעה; אין להעביר למומחים הרפואי תיעוד בטרם חלוף המועד, ואין לקבוע מועד לבדיקה בטרם חלוף המועד. ככל שנדרשת לנתבעת שהות ארוכה יותר לאיסוף התיעוד מטעמה, יש לעתור בבקשה מתאימה.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

שכר טרחת כל אחד מבין המומחים יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעות 1-2 יישאו בחלקים שווים בתשלום שכר טרחת המומחה בתחום האורתופדי , ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענות בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. כל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הנתבעת 2 תישא בשכר טרחת המומחים התחום ה-אא"ג והאורולוגי, ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענות בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. כל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק. המומחים יגישו לבית המשפט את חוות דעתם תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיהם כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן :
התובע יגיש תחשיבי נזק מטעמו תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלבנטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית (במידת הצורך).

הצדדים יתייחסו בתחשיבים גם לשאלת החבות ויצרפו כל מסמך רלבנטי למחלוקת.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

עיון בעוד 7 חודשים.

ניתנה היום, כ"ה אדר ב' תשע"ט, 01 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.