הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 54910-09-19

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת:
מגן דוד אדום בישראל

נגד

הנתבע:
משה מזרחי

בשם התובעת:
עו"ד רן קדם; עו"ד עמית גלברט;
עו"ד יערה שביט
בשם הנתבע:
עו"ד יאיר לשם; עו"ד עמית חדד;
עו"ד נועה מילשטיין

החלטה

1. את הבקשה למחיקתם של סעיפים מתצהירו של הנתבע, שאין בינם לבין טענות שבעובדה דבר, מצאתי מקום לקבל. בצד זה, אני דוחה את הבקשה להוצאתם של נספחים שצורפו לתצהיר.

2. תצהיר עדות ראשית בכתב , ערוך כדין, הוא תחליף לעדות ראשית המושמעת על-פה. תקנה 521 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שעמדו בתוקפן עת הוגשו תצהירי הצדדים, קבעה כך:

"תצהיר יהא ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא...".

הוראה דומה עד מאוד מופיעה גם בתקנה 178(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018:

"תצהיר יהיה ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להעיד מתוך ידיעתו הוא; בתצהיר המצורף לכתב טענות רשאי הוא להצהיר גם לפי מיטב ידיעתו או אמונתו ובלבד שיציין את מקור אמונתו או ידיעתו".

3. האמור בתצהיר הוא ראיה לכאורה לאמיתות תוכנו, בכפוף כמובן לזכותו של הצד שכנגד לחקירתו של המצהיר ( סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971; ע"א 8493/06 עזבון המנוח כהן ז"ל נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בפסקה 20 לפסק דינה של כבוד השופטת אילה פרוקצ'יה (פורסם באתר הרשות השופטת 17.10.2010) ). לפיכך, מצווה החקיקה על כך שתצהיר יכלול רק את אותן העובדות שבידיעתו של נותן התצהיר.

4. בתצהירו של הנתבע מצאתי שורה של סעיפים שהאמור בהם איננו עובדות מידיעתו האישית: סעיפים 14 ו-18 הן טענות הנוגעות לצדדים שלישיים, ש לא הגישו תצהיר בהליך זה ואינם מעניינו של ההליך; סעיפים 60-58 וסעיפים 66-63 הם תיאור של התרחשויות שהמצהיר לא היה מעורב בהן אלא צדדים שלישיים, שאינם חלק מההליך שלפנַי ולא הוגש תצהיר מטעמם; סעיפים 79-78 אינם הצהרה על עובדות, אלא לא יותר מהבעתה של דעה.

בדיון ההוכחות הקבוע לא אאפשר לחקור על הסעיפים האמורים, אשר כאמור מקומם איננו בתצהיר של עדות ראשית. בכל הנוגע לסעיף 34, בשלב זה, איני רואה מניעה לאפשר לחקור על האמור בו.

5. אשר לבקשה למחיקתם של נספחים, כלל הוא בדיני הראיות שאת המסמך יש להגיש באמצעות עורכו. איני משוכנע שהנספחים המנויים בבקשתה של התובעת עונים על הכלל האמור. בכל זאת, בשלב זה לא אוציא את הנספחים מתיק בית-המשפט , ברם ניתן יהא לשוב ולטעון לעניין הקבילות בעת הגשתם של הסיכומים.

היות שהבקשה התקבלה בחלקה והיות שאיני מתעלם מכך שגם בתצהירה של התובעת, ישנן אמירות שאין מקומן בתצהיר עדות ראשית, כפי שהעיר בית המשפט בדיון מיום 16.12.2020, איני עושה צו להוצאות ואלה תיבחנה בשנית, בעת כתיבתו של פסק הדין.

ניתנה היום, ח' בחשוון התשפ"ב, 14 באוקטובר 2021, שלא במעמד-הצדדים.