הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 51514-11-18

לפני כבוד השופט אריה ביטון

התובעת שכנגד:
או.טי. קפיטל מודיעין בע"מ

נגד

הנתבעת שכנגד:
סטודיו לזוז - טן דאנס בע"מ

נגד

הצד השלישי:
דן אדלין

החלטה

1. לפניי בקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאות יו של הצד השלישי בהליך , בהתאם לאמור בסעיף 353א' לחוק החברות, התשנ"ט- 1999.

2. המדובר בהודעה לצד שלישי שהוגשה על סך של 1,500,000 ₪, ו במסגרתה נטען כי הצד השלישי, אשר נשכר כקבלן לשם ביצוע עבודות ההתאמה במושכר נשוא התובענה, נדרש לשאת באחריות לליקויים ולפגמים במושכר ולשפות את הנתבעת שכנגד במידה ותחויב היא בכך.

3. לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה לה, מצאתי להורות כי דין הבקשה להפקדת ערובה – להידחו ת, וזאת מן הטעמים שיפורטו להלן.

4. תקנה 157 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט -2018 מסמיכה את בית המשפט לקבוע, בהתאם לשיקול דעתו, כי על תובע בהליך להפקיד ערובה להוצאות הנתבע, ואילו סעיף 353א' לחוק החברות, התשנ"ט -1999, מעגן את הכללים הספציפיים שבהם נדרשת חברה, אשר תובעת בהליך, להפקדת ערובה להוצאות הנתבע. וכך לשון הסעיף:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין."

5. בהתאם לדין, לבית המשפט מסור שיקול דעת נרחב בחיוב תובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע. כן נקבע, כי חזקה היא בדין שיש מקום לחייב חברה במתן ערובה להוצאות, אלא אם בנסיבות העניין קיימים טעמים לסתור או אם הוכח כי החברה תוכל לשלם הוצאות הצד השלישי במידה ויושתו עליה (ע"א 7193/13 ש.א. פתרונות בע"מ ואח' נ' פרופסור אמיר ברנע ואח' (פורסם בנבו, 22.9.2014).

6. במקרה דנן, שולחת ההודעה צירפה אישור רו"ח לפיו הרווח השנתי שלה, בהתאם לדו"חות הכספיים לשנים 2018 ו- 2019 , גבוה ממיליון וחצי שקלים , ו אף טענתה כי שווי הציוד שבבעלותה, הקיים במספר סניפיה, עולה על סך התחייבויותיה. נוסף על כך, שולחת ההודעה צירפה את פירוט היתרה בחשבון העו"ש של החברה , העומד על סך של 2.1 מיליון ₪, שיש בו לספק ראיה מספקת באשר ליכולתה הכלכלית לשאת בהוצאות ההליך , ככל שיוטלו עליה.

7. די במצבה הכלכלי המוצג כדי לסתור את החזקה שבדין לפיה יש לחייב חברה במתן ערובה להוצאות, ןאף לא נמצא כי נסיבות הענין מצדיקות את חיובה בהפקדת ערובה.

8. אשר על כן, הבקשה להפקדת ערובה – נדחית.

9. הצד השלישי יישא בהוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪.

ניתנה היום, כ"ח טבת תשפ"ב, 01 ינואר 2022, בהעדר הצדדים.