הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 50339-09-20

מספר בקשה: 11
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקש:
אורי משגב

נגד

המשיבים:

  1. טופז לוק
  2. עופר גולן

החלטה

במסגרת דיון בתביעה שהוגשה על ידי המשיבים בין היתר כנגד המבקש בעילת פרסום לשון הרע, הוגשה ביום 2/3/21 על ידי המבקש בקשה למתן צו להמצאת תצהיר גילוי מסמכים ותצהיר מענה לשאלון כנגד המשיבים מאחר שלא השיבו לדרישה שנשלחה אל המשיבים.

ביום 7/3/2021, הוגשה תשובת המשיבים ובה נטען כי הבקשה הקדימה את זמנה שכן המועד האחרון להמצאת התצהירים טרם חלף במועד שבו הוגשה הבקשה, כמו כן צורפו אל התשובה תצהירים מטעם המשיבים ובהם תשובותיהם לשאלונים שנשלחו על ידי המבקש.

בישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 9/3/2021 ובעקבות הודעת ב"כ המבקש שהמענה שניתן על ידי המשיבים אינו מלא, ניתנה החלטה המורה למבקש להודיע אילו חלקים מהדרישה לא נענו כנדרש על ידי המשיבים תוך התייחסות לשאלת הרלוונטיות של המסמכים ו/או השאלות.

ביום 25/3/2021 הוגש לבית המשפט מסמך שכותרתו "בקשה לגילוי מסמכים ולמענה על שאלון" שהוא הלכה למעשה מסמך הכולל מיקוד של הדרישות שהופנו אל המשיבים כך שמסגרת הדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים נותרה דרישה אחת בלבד (חומר הגלם שצולם על ידי המשיבים במצלמת הווידאו במועד הרלוונטי) ובמסגרת השאלון התבקש מענה ל – 37 שאלות לעומת 50 שאלות בשאלון הקודם.

לבקשת המשיבים ניתנה להם הרשות להגיש תשובה לבקשה שהוגשה על ידי המבקש וביום 18/4/2021, הוגשה תשובת המשיבים ובה נטען כי המבקש חרג מהחלטת בית המשפט שכן הוגשה בקשה חדשה ולא כפי שנקבע על ידי בית המשפט. כמו כן נטען כי לבקשה צורפו שאלונים חדשים וכן התבקש מענה לשאלות שכבר נענו על ידי המשיבים קודם לכן. המשיבים טענו כי השאלה היחידה שטעונה הכרעה היא האם מפגיני "החולצות הכתומות" שצולמו היו "ביביסטים שתולים". בנוסף נטען כי הדרישה למענה על השאלות מהווה הכבדה יתרה על המשיבים.

בתשובה שהגיש המבקש לתשובת המשיבים נטען בין היתר כי השאלה העובדתית איננה האם מפגיני "החולצות הכתומות" הם "ביביסטים שתולים" שכן כינוי זה יוחס למשיבים עצמם ולא למפגינים. כמו כן התבקשה ארכה להגשת תצהירי המבקש בשל העיכוב שנוצר בשל הצורך בהכרעה בבקשה זו.

דיון והכרעה

דין הבקשה למתן צו לגילוי מסמכים ומענה לשאלון להתקבל באופן חלקי.

ראשית לא מצאתי התייחסות כלשהי לא במסגרת תצהיר שהגישו המשיבים במענה לדרישות המבקש או במסגרת התשובה לבקשה לעניין המצאת חומר הגלם שצולם על ידי המשיבים במצלמת הוידאו .מאחר שעניין זה הוא רלוונטי למחלוקת שבין הצדדים, ניתן בזאת צו המורה למשיבים להמציא לידי המבקש תצהירי גילוי מסמכים ספציפיים במענה לדרישת גילוי חומר הגלם שצולם על ידם במהלך האירוע נשוא ההליך. תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים יומצא לידי המבקש תוך 3 ימים.

שנית, לאחר שעיינתי בשאלונים שהוגשו הן במסגרת הבקשה מיום 2/3/2021 והן במסגרת הבקשה מיום 25/3/2021 לא מצאתי כי הבקשה המאוחרת כוללת שאלונים חדשים כפי שנטען על ידי המשיבים למעט מספור שונה של השאלות.

הבקשה המאוחרת אינה כוללת את שאלות 1, 2-7, 18-20, 25-26, 28-30, 44. יתר השאלות במספור שונה הן דומות לשאלות שכבר הובאו במסגרת השאלון הקודם.

שאלות 1,2,4,5,6,17,20,22,25,26,27 בהתאם למספורן בשאלון המאוחר אכן נענו כפי שטוענים המשיבים במסגרת תשובות לשאלון הקודם שמספרן 2,8,10,11,12,27,32,34,37,38,39 בהתאמה – לכן המשיבים אינם נדרשים להשיב לשאלות אלו בשנית.

שאלה 18 בשאלון המאוחר לא הופיעה בשאלון הקודם ולכן גם על שאלה זו המשיבים אינם נדרשים להשיב.

בנוגע ליתר השאלות, התשובה שניתנה על ידי המשיבים היא תשובה זהה "לפי ייעוץ משפטי שקיבלתי, שאלה זו אינה רלוונטית לתביעה".

מעיון בשאלות ובשים לב לטענות הצדדים במסגרת כתבי הטענות ולשאלות הטעונות הכרעה לא מצאתי ששאלות אלו "אינן רלוונטיות " ובוודאי שאין להסתפק בתשובה כוללנית שלא ניתן ללמוד ממנה מדוע על פי הייעוץ המשפטי שניתן למשיבים אין רלוונטיות לשאלות אלו תוך התייחסות לעובדות שבירורן נדרש במסגרת הליך זה.

המבקש טען במסגרת הבקשה כי שאלות אלו רלוונטיות בשל הטענות בעניין תפקידם של המשיבים, מטרותיהם וכוונת המשיבים במסגרת צילום סרט הווידאו במסגרת המחאות שהתקיימו מול מעון ראש הממשלה וכן לצורך בחינת השאלות לעניין -את מי ביקשו המשיבים לצלם- ולאופן שבו הזדהו המשיבים בפני המצולמים.

כאמור מצאתי שקיימת רלוונטיות לשאלות אל ה ומאחר שהבקשה התקבלה בחלקה נותר מס' שאלות מצומצם שעל כל אחד מהמשיבים להשלים . אשר על כן אין בסיס לטענות המשיבים לעניין ההכבדה.

תצהיר משלים כמענה לשאלון בהתאם להחלטתי זו יומצא על ידי המשיבים לידי המבקש תוך 7 ימים.

תצהיר עדות ראשית מטעם המבקש יוגש תוך 30 ימים ממועד המצאת התצהירים על פי החלטה זו לידיו.

מאחר שהבקשה התקבלה באופן חלקי, אין צו להוצאות בגין הבקשה.

ניתנה היום, ט"ו סיוון תשפ"א, 26 מאי 2021, בהעדר הצדדים.