הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 49239-12-17

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעת:
נציגות דגניה 12 פתח תקווה
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב גנים

נגד

הנתבעות:

  1. חב' אפריקה ישראל בע"מ
  2. חב' דניה סיבוס בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ענת קרנר

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 31.12.18, אני ממנה בזה את המהנדס, מר יקי נחמן, מרח' טשרניחובסקי 24, כפר-סבא, טל': 09-XXXX019, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: " המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לליקויים המפורטים בכתבי הטענות ובחוות-הדעת מטעם הצדדים . כמו כן, וככל שהמומחה יגיע למסקנה, כי יש צורך בפירוט נוסף מלבד זה המופיע בנספח ב' לכתב התביעה שכותרתו: "תוספת ליקויים לחוות-הדעת", יפנה לצדדים ע"מ שיגישו את הפירוט (ככל שיהא בכך צורך, כאמור).

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, כמו כן יודיע המומחה אם קיים מצב של ניגוד ע ניינים בינו לבין מי מהצדדים, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת. בעניין זה יצוין, כי על המומחה לנקוב בעלות חוות-הדעת כך שהיא תכלול 7 שאלות הבהרה מכל צד. ככל שתהיינה שאלות נוספות (מעל 7) תהיה לגביהן עלות נוספת, אותה יפרט המומחה במסגרת הודעתו לבית-המשפט.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה .

קדם משפט לאחר קבלת חוות-הדעת של המומחה נקבע ליום 28.03.19 בשעה 10:30.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים. כמו כן, המזכירות תשלח למומחה את הפרוטוקול של הדיון מיום 31.12.18.

ניתנה היום, י"א שבט תשע"ט, 17 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.