הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 44836-01-18

לפני כבוד השופטת עידית קצבוי

התובע (המבקש) :
פלוני

נגד

הנתבעת:
הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ

החלטה

לפני בקשה נוספת מטעם התובע למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי ה על מנת שהלה יחווה דעתו באשר לקיומה של נכות פסיכיאטרית בגין תאונת הדרכים מיום 16.4.16.

כב' הרשמת הבכירה מאירוביץ, קבעה בהחלטתה מיום 13.11.18, כי תידרש לבקשת המינוי לאחר שהתובע יגיש את תיק הטיפולים האותנטי, בשים לב כי הוגש מסמך אחד בודד המסכם את מצבו הרפואי, ללא צירוף תיעוד בגין הטיפולים שקיבל .

עתה, לאחר הגשת תחשיבי הנזק, עתר התובע בשנית למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה נוכח פסק הדין בבג"ץ 1347/19 פלונית נ' בית הדין הארצי לעבודה (23.7.19) (להלן: עניין פלונית) , בו נקבע כי אין מקום לחייב את התובעת להעביר למומחה מטעם הנתבעת (בתביעה בגין הטרדה מינית) את הרשומות שנערכו על ידי הפסיכולוג שטיפל בה.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום למנות מומחה בתחום הפסיכיאטריה.
אכן, המסמך שהוגש על ידי התובע אינו מהווה רישום "אותנטי" מזמן הטיפול הפסיכולוגי בתובע. מדובר ב מסמך מסכם באשר לטיפול הפסיכולוגי שעבר התובע בהתייחס לתאונת הדרכים נשוא התביעה.
סבורני כי בשלב זה, עת נדרש בית המשפט לעמוד על שאלת קיומה של ראשית ראיה בלבד לנכות בתחום הפסיכיאטריה, יש במסמך זה, אשר נכתב על ידי הפסיכולוגית המטפלת, ואשר מציין מפורשות כי התובע פנה לטיפול נפשי בעקבות התאונה, כדי להוות ראשית ראיה מספקת לצורך מינוי מומחה בתחום.
מסקנה זו בוודאי מתחזקת גם נוכח פסק הדין בעניין פלונית, אשר במובן מסוים שינה את האיזון בין זכותו של הנתבע לזכות התובע בכל הנוגע לעיון וחשיפת הדוחות הטיפוליים בו.

לפיכך, אני ממנה בזאת את פרופ' חנן מוניץ כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים נשוא התביעה.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ.
בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית (במידת הצורך).
הצדדים יתייחסו בתחשיבים גם לשאלת החבות ויצרפו כל מסמך רלוונטי למחלוקת.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ה אב תשע"ט, 26 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.