הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 43529-12-20

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת:
בטינה ססמסקי

נגד

הנתבעת:
א.כ.ב. בוני מודיעין בע"מ

בשם התובעת:
עו"ד מיכאל מלכה
בשם הנתבעת:
עו"ד כרמל אבי יצחק

החלטה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, באתי לכלל מסקנה כי לשם בירור הפלוגתאות דרוש לבית-המשפט ידע שבמומחיות. לצדדים ניתנה זכות הטיעון ואלה בחרו שלא להגיש עמדה בעניין, לפיכך, הריני עושה שימוש בסמכותי מכוח תקנה 88(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 וממנה את המהנדס והשמאי מיכאל קרבצ'יק, ככל שיואיל לטול עליו את המלאכה, למומחה מטעמו של בית-המשפט. פרטיו של המומחה ליצירת קשר הם מרח' כרמלי 15 רמת-גן; טלפון: 077-XXXX884; נייד: 050-XXXX007.

בטרם יחל המומחה במלאכתו, יפעל כמצוותה של תקנה 89(א) לתקנות סדר הדין ויגיש לבית המשפט, לא יאוחר מיום 15.7.2021 הצהרה בדבר ניגוד עניינים. להלן לשון התקנה:

"לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין".

המומחה מתבקש לבחון את דירתה של התובע ת ולחוות את דעתו בפלוגתאות שבתחום מומחיותו. המומחה מתבקש להתייחס שאלה כלום קיימים בדירתה של התובעת ליקויי בנייה, וככל שכן אם אלו ניתנים לתיקון. כמו כן, ככל שקיימים ליקויים כאלה, אם קיימת ירידת ערך בעטיים.

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. לעת הזו קביעתי היא כי הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. בחוות דעתו שבכתובים, המוגשת לבית-המשפט, יציין המומחה את סכומו של שכר-הטרחה, שהוא גבה מכל אחד מהצדדים.

הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 20.10.2021. הצדדים יוכלו להעביר למומחה שאלות-הבהרה, כמפורט בתקנה 91(ג) לתקנות ויגישו העתק מהן לבית המשפט. מיום שיקבל לידיו המומחה את שאלות ההבהרה, ישיב עליהן בתוך 30 ימים. בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף.

בשלב זה הדיון הקבוע – בטל ו עד ליום 20.12.2021 יגיש כל צד הודעה מעדכנת, קצרה, לבית-המשפט ובה עמדתו לגבי המשך-ההליך. המזכירות תקבע תזכורת פנימית ליום 21.12.2021.
54678313

ניתנה היום, י"ט בתמוז התשפ"א, 29 ביוני 2021, שלא במעמד הצדדים.