הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 42377-03-17

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעת:
א.ע. צאלון יבוא ושיווק בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רון טורקלטאוב ואח'

נגד

הנתבע:
יואב סיון
ע"י ב"כ עוה"ד רעות צומעי ואח'

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 06.05.20 ו-05.06.20 אני ממנה בזה את מר צחי שאשא, מרח' ישורון 12, הוד השרון, טל': 050-XXXX597, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לאמור בכתבי הטענות בכל הנוגע לתחום התמחותו. למען הסר ספק, לא יתייחס המומחה לשאלות משפטיות העולות מהתיק.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו (ככל שישנה) והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלו ואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי- בעניין זה יובהר, כי על המומחה לוודא כי אין כל ניגוד עניינים, מסיבה כזו או אחרת, המונע ממנו לקבל את המינוי בתיק זה. ככל שהמומחה סבור, כי הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם (ככל שישנם) , ככל שיהא בכך צורך.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים (ככל שישנן) .

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

נקבע קדם משפט ליום 23.11.20 בשעה 10:00.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, י"ח סיוון תש"פ, 10 יוני 2020, בהעדר הצדדים.