הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 40796-09-15

לפני כבוד השופט יאיר דלוגין

התובעים:

1.גיל אליה
2.יעקב אשל

נגד

הנתבע:

אורי שגיא
ע"י עו"ד אירית דרדיק

פסק דין

עסקינן בתביעה שהרקע שלה הנו נזקי רטיבות חוזרים ונשנים בדירות שבבעלות התובעים, הממוקמות מתחת לדירת הנתבע, שהנה דירת גג בבית המשותף, בו ישנן יחידות נוספות מעבר לאלה שבבעלות הצדדים .

אם לתאר את השתלשלות העניינים על קצה המזלג, הרי שתלונות על רטיבויות בדירות התובעים החלו בשנת 2010. בשנת 2012 הגיש התובע 1 תביעה בפני המפקחת על המקרקעין כנגד הנתבע, בצירוף חוות דעת של המומחה הדס בי קורת מבנים.

בשנת 2013 ניתנה חוות דעתו של המומחה אסא זוהר, שמינתה המפקחת וניתן פסק דינה , שלפיו יתוקנו תחילה הקירות החיצוניים של הבניין בהשתתפות כל הדיירים , כפי שהורה המומחה ואם הרטיבות לא תיפתר, כי אז יהיה על הנתבע לבצע תיקונים במרפסת דירתו, כפי שקבע המומחה זוהר.

התובעים שילמו מכיסם עבור התיקון של הקירות החיצוניים. משלא נפתרה הבעיה, נזקקו לחוות דעת של המומחה יוסף קוזי והגישו את התביעה דנא כנגד הנתבע שכלל תביעה כספית בסך של 94,685 ₪ וכן צו עשה לחייב את הנתבע לבצע בדירתו תיקונים.

הנתבע הגיש תביעה שכנגד, הכוללת תביעה כספית בסך 13,000 ₪ וכן צו עשה, שמחייב את כל בעלי הבית המשותף לבצע תיקונים בקירות החיצוניים של הבניין. הנתבע צירף רק את התובעים כנתבעים בתביעה שכנגד.
תחילה מיניתי את המומחה אסא זוהר לתת חוות דעת מעודכנת. לאחר מכן, מיניתי את המומחה לאיטום אורי ענבל למתן חוות דעת.

בדיון שהתקיים ביום 5.3.17, בסמוך לאחר מתן חוות דעתו של המומחה ענבל, נתנו הצדדים את הסכמתם להצעת בית המשפט למתווה של פשרה כמפורט להלן (להלן: "מתווה הפשרה"):

בית המשפט:
אני חוזר ומפרט כרגע את ההסדר. ההסדר הינו כי הנתבע יתקן את אותם דברים שמומחה בית המשפט אורי ענבל קבע בחוות דעתו, שהינם באחריותו וישא בעלויות הנדרשות לשם כך. לגבי תיקונים בקירות החיצוניים, כמפורט בסעיף 5.2 לחווה"ד של המומחה ענבל, העלויות בענין זה אמורות להיות משולמות ע"י כל דיירי הבית המשותף לפי החלק שלהם ברכוש המשותף כרשום בלשכת רישום המקרקעין. בענין זה, התובעים יפעלו כדי לגבות ככל הניתן משאר הדיירים את חלקם. סכום שלא ניתן יהיה לגבות, ישאו בו התובעים והנתבע יחד באופן יחסי בהתאם לחלקים של כל אחד מהם ברכוש המשותף לעומת החלקים של הצד האחר, היינו, הנתבע ישא באותם סכומים שדיירים אחרים היו צריכים לשלם ולא שילמו ככל שלא שילמו בשיעור 23/153 ואילו התובע 1 ישא בשיעור של 28/153 והתובע 2 בשיעור של 102/153.
התיקונים יבוצעו ככל הניתן על ידי גורם אחד שיומלץ על ידי מומחה ביהמ"ש. התיקונים יבוצעו על פי האמור בחווה"ד של מומחה ביהמ"ש ועפ"י הנחיותיו. העלויות של הפיקוח על ידי מומחה ביהמ"ש ישולמו על ידי הצדדים עפ"י חלוקה שיקבע בית המשפט.
לאחר שיושלמו כל התיקונים ולאחר שהמומחה יתן חוו"ד משלימה אחרונה שקובעת כי התיקונים בוצעו כפי שנקבע בחוות דעתו, בית המשפט יתן פסק דין בתביעה הכספית על סמך סיכומים קצרים ועל סמך החומר הקיים בתיק. בית המשפט יהיה רשאי לקבל את התביעה הכספית באופן מלא או לדחותה באופן מלא או לקבוע כי הנתבע ישלם סכום כלשהו אחרי, שאינו גבוה מסכום התביעה לתובעים. בית המשפט יתייחס בפסק הדין גם לנושא ההוצאות ולשכר הטרחה.
פסק הדין יהיה פסק דין בפשרה, ללא נימוקים.

הנתבע ביצע חלק מהתיקונים לפי מתווה הפשרה. מנגד, לא פעלו הצדדים לבצע את התיקון של הקירות החיצוניים שפורט במתווה ואשר העלויות שלו חלות אמנם על כל דיירי הבית המשותף וזאת חרף הסכמתם לפי מתווה הפשרה , לשאת בשלב זה בכל העלויות בעצמם , אם מי משאר הדיירים לא ישתתף בכך, שמובן היה כי יוכלו לתבוע משאר הדיירים שיפוי.

בשלב זה (הדיון שנערך ביום 25.10.18), ניס ו התובע 2 והנתבע (התובע 1 לא התייצב לדיון), להתנער ממתווה הפשרה בטענות שונות, כעולה מפר' הדיון.

בעקבות כך ולאחר שנתתי לצדדים הזדמנות להשלים טיעונים, והתובע 1 חרף החלטתי שיגיב על הדברים שעלו בדיון עד יום 11.11.18 לא עשה כן, ניתנה החלטתי מיום 13.11.18, בה דחיתי את ניסיון הצדדים להתנער ממתווה הפשרה או להביא לביטולו וקבעתי כי הנתבע ישלים תיקוני טיח וצבע בדירת התובע 2 וכי לאחר מכן יוגשו סיכומים קצרים לפי ויינתן פסק דין בפשרה ביחס לתביעה הכספית של התובעים וביחס להוצאות ושכר טרחה הכל כפי שנקבע במתווה הפשרה.

כן דחיתי את טענת הנתבע, שלפיה משמעות המתווה הנו כי יש להכריע גם בתביעה שכנגד וקבעתי כי משמעות המתווה הנו כי התביעה שכנגד נדחית וכי יש להכריע רק בחלק הכספי של התביעה הראשית בלבד .

בשלב זה התובע 1 הודיע כי לא קיבל את החלטתי ולאחר שהתבקש להודיע אם עומד הוא על בקשתו להארכת מועד להגיב על הדברים שעלו בדיון, הודיע ביום 22.11.18 כי אין עוד צורך מבחינתו להתייחס לדברים שעלו בדיון והוא ימתין למתן החלטה שמורה על הגשת סיכומים לפי המתווה.

לאחר מכן התקבלה הודעה מאת התובע 2, לפיה הוא מתכוון לבצע שיפוץ יסודי בדירתו ועל כן אינו מעוניין בשני סבבי שיפוצים ובהתאם לכך עתר לכך שהנתבע ישלם לו את עלות תיקוני הטיח וצבע שנותרו, במקום לתקן אותם בעין. משהבהרתי כי הדבר אפשרי רק בהסכמת הנתבע והאחרון לא הסכים לכך, הודיע התובע 2 כי הוא מוותר על תיקונים אלה.

בהתאם לכך, הוריתי לצדדים להגיש סיכומים קצרים בחלק הכספי של התביעה .

כזכור, התובע 1 עתר בכתב התביעה לחיוב הנתבע בסכומים הבאים:

(א) 12,980 ₪ - בגין עלות תיקון נזקי רטיבות מן העבר בדירת התובע 1 לפי חוות דעת של מומחה התובעים יוסף קוזי משנת 2015 .
(ב) 3,400 ₪ - בגין זיכוי שניתן על ידי התובע 1 לשוכרי דירתו בשל נזקי הרטיבות.
(ג) 6,000 ₪ - עבור תיקונים שבוצעו על ידי התובע 1 בדירתו עקב הרטיבות, בחמש שנים שלפני הגשת התביעה, בכל עת שהתחלפו שוכרים.
(ד) 633 ₪ - בגין החזר עלות אגרה ששולמה למפקחת על המקרקעין.
(ה) 2,800 ₪ - החזר עלות חוות דעת המומחה אסא זוהר משנת 2013 בהליך התביעה בפני המפקחת על המקרקעין.
(ו) 7,375 ₪ - בגין חלקו של התובע 1 בעלות תיקון שבוצע על ידי התובעים מכיסם בקירות החיצוניים של הבניין לפי פסק הדין של המפקחת על המקרקעין.
(ז) 1,416 ₪ - בגין שכ"ט המומחה יוסף קוזי עבור חוות דעתו משנת 2015.
(ח) 1,200 ₪ - עבור חוות דעת של חברת הדס ביקור מבנים משנת 2012 .
(ט) 10,000 ₪ - בגין עגמת נפש.
סה"כ 45,804 ₪

התובע 2 עתר בכתב התביעה לחיוב הנתבע בסכומים הבאים:

(א) 29,500 ₪ - בגין עלות תיקון ושיפוץ קודם שנערך בדירת התובע 2 (14,750 ₪) ועלות שיפוץ חדש לנוכח הנזקים שנגרמו לדירה (14,750 ₪).
(ב) 7,375 ₪ - בגין חלקו של התובע 2 בעלות תיקון שבוצע על ידי התובעים מכיסם בקירות החיצוניים של הבניין לפי פסק הדין של המפקחת על המקרקעין.
(ג) 2,006 ₪ - בגין שכ"ט המומחה קוזי עבור חוות דעת דעתו משנת 2015.
(ד) 10,000 ₪ - בגין עגמת נפש.
סה"כ 48,881 ₪

התובעים עותרים בסיכומיהם לחייב את הנתבע בכל הסכומים שתבעו בכתב התביעה, בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. הנתבע טוען כי יש לדחות את התביעות הכספיות של התובעים ולחייב אותם בהוצאות משפט ושכ"ט.

אחת המחלוקות העיקריות בין הצדדים, שמשפיעה על ההכרעה בראשי הנזק שנתבעו, הנה כי התובעים טוענים כי נזקי הרטיבות נגרמו בשל ליקויים בדירת הנתבע או בעיקר עקב ליקויים אלה ואילו הנתבע טוען כי נזקי הרטיבות בדירות התובעים נגרמו עקב ליקויים ברכוש המשותף (קירות חיצוניים לא אטומים) או בעיקר בשל ליקוים אלה.

כאמור, הצדדים הסכימו כי יינתן פסק דין בפשרה ללא נימוקים בתביעות הכספיות. לאחר שנתתי דעתי למלוא טענות הצדדים ולמלוא החומר שלפני, להלן יפורטו הסכומים שהחלטתי לפסוק לכל אחד מהתובעים:

ביחס לתובע 1 – גיל אליה , החלטתי לפסוק לו את הסכומים הבאים:

(א) 3,000 ₪ - בגין עלות תיקונים מן העבר, של נזקי רטיבות ישנים בדירתו.
(ב) 1,000 ₪ - בגין זיכוי שניתן על ידי התובע 1 לשוכרי דירתו בשל נזקי הרטיבות.
(ג) 1,000 ₪ - עבור תיקונים שבוצעו על ידי התובע 1 בדירתו עקב הרטיבות, בחמש שנים שלפני הגשת התביעה בכל עת שהתחלפו שוכרים.
(ד) 200 ₪ - בגין החזר עלות אגרה ששולמה למפקחת על המקרקעין.
(ה) 1,000 ₪ - החזר עלות חלקו של התובע 1 בשכר טרחת חוות דעת המומחה אסא זוהר משנת 2013 במסגרת ההליך בפני המפקחת.
(ו) 1,100 ₪ - בגין מחצית עלות תיקון שבוצע על ידי התובעים מכיסם בקירות החיצוניים של הבניין לפי פסק הדין של המפקחת על המקרקעין.
(ז) 700 ₪ - בגין שכ"ט המומחה יוסף קוזי עבור חוות דעתו משנת 2015.
(ח) 300 ₪ - עבור חוות דעת של חברת הדס ביקור מבנים משנת 2012 .
(ט) 2,000 בגין עגמת נפש.
סה"כ 10,300 ₪

כמו כן, בהתחשב בתוצאה לעומת סכום התביעה, ישלם הנתבע לתובע 1, סכום של 130 ₪ כהשתתפות בחלקו של התובע 1 באגרת המשפט וכן 1,000 ₪ כהשתתפות בסכומים ששילם התובע 1 למומחה ענבל ו-400 ₪ בגין סכומים ששילם למומחה זוהר. כן ישלם הנתבע לתובע בגין שכר טרחת עו"ד סכום של 1,000 ₪.

ביחס לתובע 2, החלטתי לחייב את הנתבע לשלם לו את הסכומים הבאים:

(א) 7,000 ₪ - בגין עלות תיקון ושיפוץ קודם שנערך בדירת התובע 2. איני פוסק סכום כלשהו עבור העלות של התיקון של הנזקים החדשים כפי שנקבעה בחוות דעת ענבל ואשר סוכם כי הנתבע יתקן אותם בעין ואילו התובע 2 ויתר על כך.
(ב) 1,100 ₪ - בגין חלקו של התובע 2 בעלות תיקון שבוצע על ידי התובעים מכיסם בקירות החיצוניים של הבניין לפי פסק הדין של המפקחת על המקרקעין.
(ג) 1,500 ₪ - בגין שכ"ט המומחה קוזי עבור חוות דעת דעתו משנת 2015.
(ד) 4,000 ₪ - בגין עגמת נפש
סה"כ 13,600 ₪

בהתחשב בתוצאה לעומת סכום התביעה, ישלם הנתבע לתובע 164 ₪ כהשתתפות בחלקו של התובע 2 באגרת המשפט וכן 1,000 ₪ כהשתתפות בסכומים ששילם התובע 2 למומחה ענבל . כן ישלם הנתבע לתובע בגין שכר טרחת עו"ד סכום של 2,000 ₪.

כל הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לנתבע.

ניתן היום, ט"ו אדר א' תשע"ט, 20 פברואר 2019, בלשכתי.