הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 40739-01-17

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעים:

  1. עינב לוין
  2. גבריאל לוין

נגד

הנתבע:
מורן אשכנזי

החלטה

בפניי מס' בקשות בתיק הנוגעות להליכים המקדמיים: בקשה מטעם הנתבע לחיוב בהוצאות בגין מענה על שאלון מכביד; בקשה מטעם הנתבע למתן הוראות בעניין הקלטת קבצים דיגיטאליים ע"י התובעים; בקשה מטעם התובעים לפסיקת הוצאות לעניין מחיקת סעיפים מכתב התביעה שכנגד וכן בקשה מטעם התובעים למחיקת כתב ההגנה והתביעה שכנגד בגין היעדר מענה ענייני על שאלון והיעדר צירוף מסמכים מצד הנתבע .

השתלשלות העניינים:
בדיון מיום 01.11.17 ניתן צו הדדי לסיום ההליכים המקדמיים בכל הנוגע לגילוי ועיון במסמכים וזאת תוך 30 יום. כמו כן, ניתנה החלטה על ידי לפיה שאלון של מעל 150 שאלות, אשר נשלח ע"י התובעים לנתבע, הנו שאלון ארוך. התובעים נדרשו לעבור על השאלון ולהתמקד בסוגיות העיקריות ולהמציאו בשנית לנתבע תוך 7 ימים.

ביום 05.12.17 הגיש הנתבע בקשה לחיוב התובעים בהוצאות בגין השאלון שנערך בשנית ע"י התובעים ואשר הקיף 92 שאלות עם תתי שאלות נוספות.

ביום 11.12.17 הוגשה בקשה מטעם הנתבע למתן הוראות בעניין הקלטת קבצים דיגיטאליים ע"י התובעים.

בין לבין וביום 17.12.17 ניתנה החלטה למחיקת סעיפים מכתב התביעה שכנגד שהגיש הנתבע בכל הנוגע לפרק העוסק בעוולת לשון הרע, ואשר נתבע בהליך אחר מקביל בביהמ"ש בירושלים. יוער כבר עתה, כי לאור החלטת ביהמ"ש העליון מיום 20.02.18, התיק שנפתח בביהמ"ש השלום בירושלים שמספרו ת"א 33010-07-17, יועבר ויאוחד עם התיק דנן.

ביום 29.12.17 הוגשה תגובת התובעים בעניין חיוב בהוצאות בגין מענה על השאלון.

ביום 03.01.18 הוגשה תגובת התובעים לבקשת הנתבע בעניין הקבצים הדיגיטאליים.

ביום 04.01.18 הוגשה תשובת הנתבע לעניין הבקשה לחיוב בהוצאות בגין השאלון.

ביום 09.01.18 הוגשה בקשה מטעם התובעים לפסיקת הוצאות לעניין מחיקת סעיפים מכתב התביעה שכנגד.

ביום 18.01.18 הוגשה תגובת הנתבע לבקשה לפסיקת הוצאות לעניין מחיקת סעיפים מכתב התביעה שכנגד.

ביום 01.02.18 הוגשה תשובת התובעים לתגובה לבקשה לפסיקת הוצאות לעניין מחיקת סעיפים מכתב התביעה שכנגד.

ביום 01.02.18 הוגשה בקשה מטעם התובעים למחיקת כתב ההגנה והתביעה שכנגד בגין היעדר מענה ענייני על שאלון והיעדר צירוף מסמכים מצד הנתבע.

ביום 28.02.18 הוגשה תגובת הנתבע לבקשה למחיקת כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד.

ביום 29.05.18 הוגשה תשובת התובעים לתגובת הנתבע בבקשה לחיובו בגילוי מסמכים ומתן תשובות לשאלון, אשר כללה גם את תשובתם לבקשה למחיקת כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד.

דיון והכרעה:
הצדדים מגישים בקשות למכביר בעניין ההליכים המקדמיים ולא עלה בידם לסיים את שלב ההליכים המקדמיים בהמשך להחלטה בדיון מיום 01.11.17.

אדון להלן בבקשות אחת לאחת:

1. בקשה מטעם הנתבע לחיוב בהוצאות בגין מענה על שאלון מכביד- כאמור לעיל, בתחילה השאלון אשר נשלח לנתבע ע"י התובעים כלל 150 שאלות, ובדיון מיום 01.11.17 ניתנה החלטה לפיה מדובר בשאלון ארוך ועל התובעים היה לערכו בשנית ולשלחו לנתבע. על כן, התובעים שלחו שאלון מתוקן לנתבע, יחד עם זאת, לאחר שנשלח השאלון הערוך בפעם השנייה הוא כלל 92 שאלות, כאשר ישנן שאלות המחולקות לתתי-שאלות הכוללות 7 עד 9 תתי- סעיפים, כגון: שאלות 9 עד 28 ; שאלה 30 וכד' (להלן: "השאלון המתוקן").

לאחר עיון בשאלון המתוקן וכן בתצהיר התשובות לשאלון, ולאחר שלא מצאתי כל תגובה עניינית מצד התובעים לבקשה זו במסגרת תגובתם מיום 29.12.17 , הגעתי לכלל מסקנה, כי השאלון עדיין ארוך מדי ויחד עם תתי-השאלות הוא שוב מונה למעלה מ- 100 שאלות, וכי מדובר במס' שאלות ארוך למדי ובלתי סביר.

על כן, אני מורה לתובעים לשלם לנתבע סך של 1,000 ₪ בגין הוצאות בעניין מתן תשובות לשאלון זה.

יובהר, תשובת התובעים לתגובת הנתבע בבקשה לחייבו בגילוי מסמכים ומתן תשובות לשאלון מיום 29.05.18, תיבחן במסגרת הבקשה למחיקת כתב הגנה והתביעה שכנגד, ואין היא מהווה תגובה לבקשה זו, מאחר שהוגשה כחצי שנה לאחר מכן.

2. בקשה מטעם הנתבע למתן הוראות בעניין הקלטת קבצים דיגיטאליים- במסגרת בקשה זו מבקש הנתבע מביהמ"ש להורות לתובעים להמציא לידיו את מכשירי ההקלטה בהם בוצעו ההקלטות של כל הקבצים הדיגיטאליים; את קבצי ההקלטה הדיגיטאליים המקוריים; את תמלילי כל השיחות המוקלטות בקובץ שלא ניתן לעריכה; את פלט השיחות היוצאות והנכנסות בין המקליט לבין כל אחד ואחד מהמוקלטים לתקופה שבין 01.01.14 ועד בכלל ואת תמלילי כל השיחות שנעשו בין המקליטים לבין המוקלטים לתקופה שבין 01.01.14 ועד בכלל.

לטענת הנתבע, כאשר מדובר בראיות שהן קבצים דיגיטאליים, ניתן לערוך ולזייף את הראיות אף ללא ידע מקצועי, כגון מחיקת חלקים בקבצי וורד, מחיקת הודעות ווטסאפ וכד'. ניתן לערוך באמצעים פשוטים הקלטות שמע וכן סרטונים. לטענתו, מאחר שמדובר בהאשמה פלילית, על אף שהתהליך הוא אזרחי, יש לאפשר לנתבע להגן על עצמו בפני טענות התובעים בכל דרך אפשרית.

מנגד, לטענת התובעים, כל המסמכים המצויים בידי התובעים והרלבנטיים למחלוקת בין הצדדים נמסרו לידי הנתבע. לא יעלה על הדעת שבעל דין ימסור את כל שיחות הטלפון שלו, את מכשיר הטלפון שלו, רק כדי שהצד שכנגד יבדוק את התמונות שנמסרו לו. נכון לעכשיו טרם הוגשו הראיות. כל שנעשה הוא גילוי מסמכים. כשיוגשו הראיות, יכול ב"כ הנתבע לטעון כל טענה שימצא לנכון.

לאחר עיון בבקשה ובתגובה מצאתי, כי יש ממש בטענת התובעים, כי מדובר בשלב מקדמי וכי כל שנעשה הוא גילוי ועיון במסמכים. לא מצאתי להיעתר לבקשת הנתבע בשלב זה, טרם הוגשו תצהירי עדות ראשית וחומר הראיות מטעם הצדדים.

ככל שתהיה בקשה נקודתית , לאחר הגשת התצהירים ניתן יהיה לשקול אותה שנית.
על כן, הנתבע ישלם לתובעים הוצאות בגין הגשת תגובה לבקשה זו בסך של 500 ₪.

3. בקשה מטעם התובעים לפסיקת הוצאות לעניין מחיקת סעיפים מכתב התביעה שכנגד- בהמשך להחלטה מיום 17.12.17, לפיה נמחקו סעיפים מכתב התביעה שכנגד בכל הנוגע לראש הנזק בגין עוולת לשון הרע, מבקשים התובעים לפסוק הוצאות בגין הצורך בתיקון כתב התשובה שכנגד וכן בכל הנוגע להתנהלות הנתבע בעניין זה. התובעים מבקשים לפסוק הוצאות בסכום שלא יפחת מ- 10,000 ₪ בצירוף מע"מ.

מנגד, טוען הנתבע, כי הוא פעל נכון בהיבט המשפטי וכי לאחר שהגיש כתב תביעה שכנגד בתיק זה, התגבשה עילת תביעה חדשה עקב מסע שיימינג שעשו לו התובעים ברשתות החברתיות , ולכן הגיש תביעה חדשה בגין אותן עילות וצירף אף את העילות מושא כתב התביעה שכנגד. בר"ע שהגישו התובעים כנגד החלטת ביהמ"ש שקיבלה את עמדת הנתבע, נדחתה. על כן, אין לתובעים על מה להלין.

לאחר עיון בבקשה ובתגובה, אני קובעת, כי לאחר ההחלטה מיום 17.12.17, לפיה נמחקו סעיפים מכתב התביעה שכנגד בכל הנוגע לראש הנזק בגין עוולת לשון הרע, ולאחר שקבעתי שם, כי: "לאור מהות ההחלטה והצורך בהגשת כתבי טענות מחדש, כאמור לעיל, התובעים רשאים לטעון לעניין רכיב ההוצאות ותינתן לנתבע זכות תגובה בהתאם לתקנות", הרי שמצאתי לפסוק הוצאות לתובעים והשאלה הנה רק בנוגע לגובה ההוצאות.

בכתב התביעה שכנגד המקורי (טרם התיקון) הועמד סכום התביעה ע"ס של 224,800 ₪. לאחר שניתנה החלטה מיום 17.12.17, נמחקו סעיפים 17-24 מכתב התביעה שכנגד העוסקים בראש נזק עוולת לשון הרע, אשר הועמד לצרכי התביעה שכנגד בסך של 100,000 ₪. כלומר, התביעה שכנגד לאחר התיקון הועמדה על סך של 124,800 ₪. אכן, הסכום שלמעשה נמחק מהתביעה שכנגד הנו משמעותי והיה על התובעים לאחר ההחלטה להגיש כתב תשובה שכנגד מתוקן.

לאחר עיון כאמור, מצאתי, כי לא יהא זה נכון לפסוק הוצאות בסכום השקול לתעריף המינימום המומלץ של לשכת עורכי הדין, בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ, שכן מדובר בתיקון שהיה דרוש לאחר מחיקה של ראש נזק מהתביעה שכנגד, להבדיל מהוספה של ראש נזק .

לאור האמור לעיל, מצאתי, כי הנתבע ישלם לתובעים הוצאות, בגין הצורך בהגשת כתב תשובה שכנגד מתוקן , בסך של 3,500 ₪ , וזאת ללא קשר לתוצאות ההליכים בתיק.

4. בקשה מטעם התובעים למחיקת כתב ההגנה והתביעה שכנגד- לטענת התובעים, תצהיר גילוי המסמכים והתשובות לשאלון שהגיש הנתבע לביהמ"ש הוגשו בניגוד לדין ובניגוד למקובל. הנתבע לא השיב על השאלות בשאלון ולא צירף ולו מסמך אחד מבין אלה שנתבקש להשיב. התשובות כגון "המסמכים בידי התובעים" אינן קבילות וכך גם התשובות "לא זוכר".

מבקשים התובעים, כי ביהמ"ש יורה לנתבע להשיב לשאלון כדבעי ולגלות את כל המסמכים המצויים בידיו, לרבות המסמכים הספציפיים שנתבקשו, בדרך של העברת העתק. לחילופין, מבוקש להורות על מחיקת כתב ההגנה והתביעה שכנגד. כך גם יש לחייב את הנתבע בהוצאות הבקשה.

מנגד, הנתבע טוען, כי ישנן שאלות בשאלון החורגות מאחריותו ע"פ ההסכם שנחתם בין הצדדים, וכן שאלות שתכליתן להפליל את הנתבע.

כאמור לעיל (בסעיף 1 להחלטה), בהמשך להחלטתי בדיון מיום 01.11.17, התובעים שלחו שאלון מתוקן לנתבע. יחד עם זאת, לאחר שנשלח השאלון המתוקן הוא כלל 92 שאלות, כאשר ישנן שאלות המחולקות לתתי-שאלות הכוללות 7 עד 9 תתי-סעיפים, כגון: שאלות 9 עד 28 ; שאלה 30 וכד'. כלומר, מדובר בשאלון המונה למעלה מ- 100 שאלות. כאמור לעיל, מדובר במס' שאלות ארוך למדי ובלתי סביר.

לאחר עיון בבקשה ובתגובה על נספחיהן, אני מורה לתובעים להגיש רשימת מסמכים ספציפיים אשר נדרש גילויים ע"י הנתבע ואשר הם עומדים על קבלתם, וזאת תוך 14 יום מקבלת ההחלטה. לאחר קבלת המסמכים הנ"ל, יחזרו התובעים ויעיינו בשאלון, ובמידה ולאחר קבלת המסמכים והעתקם מידי הנתבע, עדיין עומדים הם על דרישתם למתן מענה לשאלון, יצמצמו את מספר השאלות ל- 30 שאלות בסך-הכול, כאשר כל תת-שאלה נחשבת לשאלה מלאה, וזאת תוך 30 יום מרגע קבלת המסמכים.

לאור ההחלטה, לא מצאתי לפסוק הוצאות בבקשה זו.

סוף דבר:
לאור האמור לעיל, הצדדים יפעלו בהתאם להחלטותיי בבקשות כפי שפורט מעלה.

בשולי הדברים יוער, כי בהמשך להודעת התובעים, כי הנתבע אינו מעביר את הבקשות ישירות למשרד ב"כ התובעים, אלא באמצעות הגשתן לביהמ"ש, יובהר, ככל שהדבר אינו ברור, כי ב"כ הנתבע יעביר את הבקשות וההודעות בתיק ישירות למשרד ב"כ התובעים אם בפקס/ באימייל/ ע"פ המוסכם בין הצדדים, ובד בבד יעבירן לביהמ"ש.

עוד יצוין, כי לאחר ביצוע ההחלטות לעיל, תם שלב ההליכים המקדמיים ואין להגיש בקשות נוספות בעניין ההליכים המקדמיים.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ח, 15 יולי 2018, בהעדר הצדדים.