הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 3347-05-17

לפני כבוד השופטת הדס פלד

המבקשים: 1. אוליבו דיאמונדס בע"מ
2. אמיר קפלנסקי

נגד

המשיב:

אבשלום שלו

החלטה

זוהי החלטה בבקשה לעיכוב הליכים בשל תניית בוררות:

1. המבקשת 1 הינה חברה הרשומה בבורסה ואילו המבקש 2 הינו מנהלה. המשיב -התובע הינו לוטש יהלומים. בין הצדדים נערכו עסקאות שונות ביהלומים. המשיב הגיש תביעה זו ע"ס 950,303 ₪, בטענה כי המבקשים חבים לו סכום זה בגין עסקאות שנעשו.

2. הנתבעים הגישו בקשה זו לעכב את ההליכים בתיק, לאור הוראות סעיף 5 א' לחוק הבוררות התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק הבוררות"). עפ"י הנטען, ביום 20.9.16, נחתם בין הצדדים הסכם בוררות, במסגרתו הסכימו להביא את מלוא המחלוקות והסכסוכים ביניהם להכרעתם של בוררים, אשר ימונו ע"י הנהלת בורסת היהלומים הישראלית.

3. בין הצדדים התנהל הליך בוררות וביום 20.9.16, ניתן פסק בוררות בעניינם ולפיו חויב המשיב לשלם למבקשים סך שלך 76,000 דולר ארה"ב וזאת עד ליום 20.10.16.

4. המשיב טוען כי אין כל הסכם בוררות תקף בין הצדדים. לטענתו, הסכם הבוררות מחודש ספטמבר 2016 נחתם לענין ספציפי, אשר תם ונשלם ומשכך פקע. המשיב מוסיף וטוען כי יתרת העסקים המשותפים בין הצדדים בגינם הוגשה תביעה זו, לא היו במחלוקת במועד בו נחתם הסכם הבוררות וכי המבקשים לא הכחישו את חובם אליו בגין רכיבי התביעה (פתקים- סעיפים 15 ו-16 לכתב התביעה , אבן- סעיף 17 לכתב התביעה ו- 25% מהרווח בגין שותפות בעסקאות–סעיף 19 לכתב התביעה), ולכן עניינים אלו לא היה בגדר הסכסוך ולא עלו בבוררות. בנוסף טוען המשיב כי המבקשים לא הביעו נכונות לפנות לבוררות .

דיון:

5. סעיף 5 לחוק קובע:

"(א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיים הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.
(ב) בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה.
(ג) בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות".

6. התנאים לעיכוב ההליכים לפי סעיף 5 (א) ו- (ב) לחוק הינם אפוא: קיומו של הסכם בוררות; תביעה בנוגע לסכסוך שהסכם הבוררות חל לגביו; בעל דין המבקש את עיכוב ההליכים ומוכן לעשות את כל הדרוש לקיום הליך הבוררות; העיכוב נתבקש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, וזאת בטרם נטען לגופו של ענין (ראו גם סמדר אוטולנגי בוררות-דין ונוהל 280-255 (מהדורה רביעי ת מיוחדת, 2005) .

7. כאמור, נחתם בין הצדדים הסכם בוררות, הכולל במבוא תניית בוררו ת שזהו לשונה:

"הואיל ובין הצדדים התעוררו מחלוקות וסכסוכים;
והואיל והצדדים הסכימו להביא את מלוא המחלוקות והסכסוכים שביניהם להכרעת של בוררים אשר ימונו על ידי הנהלת בורסת היהלומים בע"מ (להלן: "הבורסה") ו/או הוועדה המשפטית של הבורסה ו/או גורם מוסמך אחר במסגרתה".

לשונה של תניית הבוררות ברורה וחד משמעית, נוסח התניה רחב וענינה ב "מחלוקות וסכסוכים" ובהסכמה להעביר לבוררות את "מלוא המחלוקות והסכסוכים".

8. אכן, הבוררות שהתקיימה בין הצדדים התמקדה בסכסוך ספציפי. אולם הצדדים לא הגדירו בהסכם הבוררות את גבולות הבוררות ותניית הבוררות נוסחה באופן רחב (ר' רע"א 4095/12 מגנזי תשתיות ב.ג.מ בע"מ נגד סקיק חברה לעבודות עפר ופיתוח בע"מ (פורסם בנבו) 13.11.12 ; רעא 7030/08 אחיסמך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עטורה השקעות בע"מ (פורסם בנבו) 17.9.08)) . קיומה של הבוררות בנושא ספציפי אינו שולל את המסקנה העולה מלשון ההסכם, ולפיה הסכימו הצדדים להעביר את כל המחלוקות לבוררות וכי על הצדדים לברר גם את טענות המשיב בכתב התביעה, במסגרת הבוררות.

9. טענת המשיב לפיה ערב הבוררות בחודש ספטמבר 2016, לא היו מחלוקות נוספות בין הצדדים, מאחר והמבקשים לא הכחישו את חובותיהם הנטענים בכתב התביעה באותו מועד, נסתרה בחקירתו הנגדית וגם אל נוכח האישור (מב/2) המעיד על פי הנטען כי אחד הפתקים נשוא התביעה נפרע עוד טרם החתימה על שטר הבוררות .

10. משנדרש בית המשפט ליתן פרשנות לתנית הבוררות, יבחר הוא מבין הפרשנויות האפשרויות את הפרשנות לפיה על הסכסוך בין הצדדים להתברר במסגרת בוררות (רע"א 180/07 כץ נ' איגוד הכדורסל בישראל (4.10.2009), ס' 12: ראו גם רע"א 1494/16 חברה ישראלית למובילים בע"מ נ' טרקס יונייטד קינגדום לימיטד (5.5.2006), סע' 13).

11. לא עלה בידי המשיב לשכנע את בית המשפט כי קיימות נסיבות מיוחדות בגינן יש להשאיר את התובענה בבירור בית המשפט ולא לעכב את ההליכים (רע"א 9652/04 הירשפלד נ. סודאי פורסם בנבו 21.3.05). מטבע הדברים הפורום הנאות לברר מחלוקות מטיבן וטבען של המחלוקות דנן הינו הגוף המומחה לדבר (ר' גם החלטת כב' השופטת רוטנברג מיום 5/11/17).

המשיב אשר טען כי בהיות המבקשים חברי בורסה נוטה הליך הבוררות לטובתם, אישר בחקירתו הנגדית, כי היה צד בשני הליכי בוררות במסגרת הבורסה ליהלומים, כאשר הליך אחד הסתיים בזכייתו (עמ' 20 שורות 28-31).

12. גם התנאים בנוגע למועד ואופן העלאת הטענה לעיכוב ההליכים בגין תניית בוררות – מתקיימים בענייננו, עת הבקשה הוגשה כבקשה מקדמית והמבקשים הביעו נכונותם לפנות להליך בוררות. באישור מסירה המסירה אשר צורף למכתב ההתראה אין כתובת שלמה דבר התומך בטענת המבקשים לפיה לא התקבל בידם.

סוף דבר:

13. לנוכח כל האמור אני מקבלת את הבקשה ומורה על עיכוב ההליכים כמבוקש.

ניתנה היום, ד' שבט תשע"ט, 10 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.