הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 31285-03-18

לפני כבוד השופט יאיר דלוגין

התובעים:

  1. יצחק טאוב
  2. גיטי יעקבזון

ע"י ב"כ עו"ד אמיר רוזנברג

נגד

הנתבעים:

  1. אדם משרד עורכי דין
  2. רון דרור

ע"י ב"כ עו"ד רון דרור

החלטה

לפני בקשת התובעים למחיקת סעיפים מכתב ההגנה שהגישו הנתבעים, בטענה שהאמור בסעיפים אלה הוא מביש, בלתי רלוונטי לבירור התביעה דנא ומפר חיסיון עו"ד-לקוח ו את חובת הסודיות שחב עו"ד ללקוחו.

בקליפת אגוז, התביעה שלפניי היא תביעה להשבת סכום של 200,000 ₪, ששולם מראש על ידי התובעים לנתבע 2 – עו"ד רון דרור, עבור שירות משפטי ( יצוין כי במסגרת כתב התביעה נתבע עו"ד דרור יחד עם משרדו ועל כן אתייחס לנתבעים בלשון יחיד כאל "הנתבע").

לטענת התובעים, התובעת 2 – בתו של התובע 1, שכרה את שירותיו של הנתבע , לצד עו"ד צרפתי שכבר מונה, לשם ייצוג התובע 1 בצרפת, במסגרת מעצר בו היה נתון , שחרורו ממעצר ולימוד התיק בצרפת, בעוד שלטענת הנתבע, עניינו של השירות המשפטי היה נוכחות בדיון המעצר וייעוץ וליווי של עורך הדין הצרפתי שמונה לייצג את התובע בהליך המעצר, בעיקר לשם בחינת ההשפעה האפשרית של ההליכים בצרפת על התובע בישראל, וכי לא דובר על ייצוג בפני הערכאות בצרפת, אשר נעשה על ידי עורך דין צרפתי ואשר הנתבע ועורך הדין ממשרדו שנשלח לצרפת ממילא לא היו מוסמכים לעשות בהעדר רישיון מתאים, דבר שהתובעים ידעו היטב . אין חולק כי הנתבע ייצג את התובע 1 בעבר במסגרת הליכים פליליים שונים.

במסגרת הבקשה שלפניי, עותרים התובעים למחיקת סעיפים שונים מכתב ההגנה, מהטעמים שפורטו ל עיל, היינו משום שלטענתם מדובר בסעיפים מבישים, בלתי רלוונטיים ומשום שיש באמור בהם משום הפרה של חיסיון עו"ד-לקוח והפרת חובת הסודיות של הנתבע, כעורך דינו לשעבר של התובע 1, בעוד שהנתבע טוען כי אין עילה למחיקת סעיפים אלה .

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ו בכתבי הטענות, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל ברובה, במובן זה שכל הסעיפים בכתב ההגנה אשר מתייחסים לפרשות פליליות אחרות שבהן היה מעורב התובע 1, לכאורה, וכל ה טענות שנטענו בכתב ההגנה בנוגע למהימנותו ואשר מבוססות על אותן פרשות ואינן קשור ות במישרין להסכם שכר הטרחה שנכרת בין הצדדים בקשר עם מתן שירות משפטי לתובע 1 בצרפת, דינן להימחק מכתב ההגנה, וזאת מפאת היעדר הרלוונטיות של הטענות הללו לבירור המחלוקות בתביעה דנא ומפאת חובת הסודיות שחב התובע כלפי התובע 1 בהיותו עורך דינו לשעבר .

מנגד, כל הטענות הנוגעות להליך שהתנהל בצרפת, שבמסגרתו הוזמן השירות המשפטי, לא רק שקשורות להסכם שכר הטרחה שנכרת בעל פה בין הצדדים, אלא גם דרושות לצורך בירור חלק מטענות ההגנה של הנתבע, המבקש להראות כי ייעוץ בלבד, כפי שהתבקש ממנו, לטענתו, תחת ייצוג ממש בערכאה הצרפתית מול בית המשפט , היה נדרש בנסיבות העניין והוליד את הסכם שכר טרחה עבור הייעוץ שניתן, לרבות הנסיעה לצרפת.

לאור האמור לעיל ובין היתר מכוח סמכותי לפי תקנה 91(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 , אני מורה על מחיקת הסעיפים הבאים מתוך כתב ההגנה, כדלקמן:

סעיף 3 לכתב ההגנה – יימחק החלק בסעיף החל מ-"הינו אדם שאין לו שום היסוס או מניעה..." ועד לסוף הסעי ף, היות שמדובר בהתייחסות כללית לחוסר מהימנותו לכאורה של התובע 1 והדבר איננו רלוונטי לבירור המחלוקות בתביעה דנא. עצם העובדה שפלוני לא אמר אמת בעניין אחד, אין פירוש הדבר כי הוא איננו דובר אמת בעניין אחר ומסקנה זו נכונה גם כאשר שני העניינים שייכים לאותה פרשה . לפיכך, ככלל, אין לאפשר לבעל דין, באופן אוטומטי וכעניין שבשגרה, גם אם כדי להוכיח חוסר מהימנות בהתנהלות של הצד שכנגד במסגרת אירועים בתיק הספציפי שמתנהל, להביא פרטים מעניינים אחרים לחלוטין, שלא קשורים כלל לאותו תיק. ישנו חריג לכלל הנ"ל, המתבטא בזכותו של בעל דין להביא ראיות בדבר "מעשים דומים ושיטה" , אולם הפרשיות הרבות האחרות שהנתבע הביא בכתב ההגנה, לא מהוו ת בגדר "מעשים דומים" ובוודאי לא "שיטת ביצוע זהה או דומה", ביחס להתנהלות הלא הוגנת הנטענת של התובעים במקרה הנדון. הפרשיות שהובאו בכתב ההגנה עניינן, בעיקר, התנהלות התובע 1 בנושא עיסוקו ואילו המחדל או המעשה בתיק דנא נוגע להתכחשות כביכול לסיכום בע"פ בנושא שכר טרחה. לו היה נטען כי התובע באופן שיטתי וסדרתי מתכחש לסיכומי שכר טרחה עם באי כוחו השונים או עם הנתבע במקרים מן העבר , ייתכן (ואני מדגיש ייתכן ולא בהכרח כן) ו הייתי מתיר טענה מעין זו ובהתאם גם הבאת ראיות להוכחתה, אולם לא זה מצב הדברים הנוכחי .

סעיף 25 לכתב ההגנה – יימחק כולו מכתב ההגנה, היות שאיננו רלוונטי לבירור המחלוקות העומדות לדיון ומפר את חובת הסודיות שחב הנתבע לתובע .

סעיף 27 לכתב ההגנה – יימחק החלק בסעיף החל מ-"נשוב ונדגיש, כאמור בתחילת כתב הגנה זה..." ועד לסוף הסעיף, מאותם הנימוקים אשר פורטו לעיל בנוגע לסעיף 3 ולסעיף 25 לכתב ההגנה.

סעיפים 28, 31-34, 36, 42-51 לכתב ההגנה – יימחקו בשלמותם , היות שהם אינם נוגעים להליך המעצר בצרפת, אלא עניינם בפרשות אחרות קודמות, ו על כן הם אינם רלוונטיים לבירור המחלוקות בתביעה דנא ויש בהם משום הפרת חובת הסודיות שחב הנתבע לתובע.

עם זאת, לא מצאתי לנכון להורות על מחיקתו של סעיף 35 לכתב ההגנה, כפי שהתבקש על ידי התובעים, היות שסעיף זה עוסק בחקירה שהתנהלה בצרפת בעניינו של התובע 1 ובשירות המשפטי שניתן על ידי הנתבעים ועל כן מדובר בטענות שהן רלוונטיות ודרושות להגנתו של הנתבע כפי שכבר פורט .

ויודגש, מחיקת הסעיפים כמפורט לעיל, מתחייבת גם אם המידע הכלול בהם פורסם ברבים ולא נובע אך ורק מדברים שהגיעו לידיעת הנתבע עקב ייצוג התובע או שבכלל לא הגיעו לידיעת הנתבע עקב הייצוג, אלא מפרסום ברבים, שכן כאמור, הם אינם רלוונטיים לתביעה.

ללא קשר לשאלה מה סוכם בין הצדדים והאם יש ממש בתביעה אם לאו, העובדה שהנתבע בחר, במקום לה סתפק בהתייחסות ישירה לטענות התובעים ולמחלוקת נשוא התביעה, שעניינה מה הוא השירות המשפטי שבגינו סוכם כי ישולם לנתבעים 200,000 ₪, לפתוח בכתב ההגנה חזית כה רחבה (ובלתי רלוונטית למעשה) כלפי לקוחו לשעבר, תוך שימוש בפרטים ומידע שקיבל עקב הייצוג ותוך הטחת האשמות קשות כלפי התנהלות הנתבע בעבר, במקרים שבחלקם או בכולם פעל הנתבע להגנתו כבא כוחו, היא לא רק סוטה משורת הדין, אלא אף צורמת למדי, בפרט שכתב התביעה לא נוסח בצורה מתלהמת ולא הודבקו במסגרתו לנתבע כינויים או תארים כאלה ואחרים, כפי שבחר הנתבע להדביק בתובע.

בהינתן כי הבקשה התקבלה כמעט במלואה, ישלמו הנתבעים לתובעים את הוצאות הבקשה ע"ס 2,500 ₪.

בשולי הדברים אציין כי במסגרת בקשה זו, שטחו הצדדים טענותיהם באריכות יתרה (כך לדוגמא, בתשובת הנתבעים לבקשה, רק בעמוד 10 לתשובה הובאה " התייחסות קונקרטית לטענות", כלשון הנתבע). הצדדים מתבקשים להבא לטעון בצורה עניינית, קונקרטית ובהיקף סביר, לשם ייעול בירור התביעה, אחרת אאלץ לגדר ולקצוב עמודים מראש ביחס לבקשות נוספות ככל שתוגשנה.

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 נובמבר 2018, בלשכתי.