הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 30665-05-20

לפני כבוד השופט יאיר דלוגין

התובע:
עלי אבו סידרה
ע"י ב"כ עו"ד יניב אלבז

נגד

הנתבעים:

  1. מנמד אחזקות בע"מ
  2. דרור סדן

ע"י ב"כ עו"ד אבי חייט

החלטה

לפני בקשה שהגיש התובע ביום 9.2.21, במסגרתה עתר לחייב את הנתבעים לגלות מסמכים ספציפיים ו להשיב על שאלות שלא נענו כדבעי, כביכול, במסגרת דרישה לגילוי מסמכים ומענה על שאלון שהפנה אליהם.

רקע
בקליפת האגוז, עסקינן בתביעה כספית ע"ס 440,000 ₪, שעניינה הסכם שנכרת בין התובע לנתבעת 1 ביום 28.4. 19. במסגרת הסכם זה, הזמין התובע מהנתבעת 1, המצויה בבעלותו ותחת ניהולו של הנתבע 2 , יועץ לייבוא כלי-רכב ובעל רישיון לייבוא כלי-רכב , רכב מסוג ריינג' רובר (להלן: " הרכב"), בעלות של 629,000 ₪ (סכום זה כולל הוצאות שינוע, מיסי קניה, עמיל מכס ותקינה בישראל).
לטענת התובע, במסגרת עסקה זו, העביר לידי הנתבעים סכום כספי ע"ס 400,000 ₪ , כאשר מתוכם 240,000 ₪ הועברו בהעברה בנקאית ואילו 160,000 ₪ שולמו במזומן. בנוסף טען התובע כי הרכב אמור היה להגיע לישראל לא יאוחר מיום 1.11.19, אולם לאחר שחלף המועד, ופניותיו לנתבעים לא נענו, הבין, לטענתו , כי נפל קורבן למעשה תרמית וכי לא יקבל את הרכב שהזמין או את כספו בחזרה .
מנגד, הכחישו הנתבעים את טענות התובע, לרבות את טענת התובע בדבר תשלום חלק מסכום העיסקה במזומן, וטענו, בין היתר, כי התובע הוא מי שהפר את ההסכם בכך ש לא שילם את מלוא סכום העיסקה, וכן סירב לשלם את מלוא שיעור המיסים המוטלים על כלי הרכב, וזאת לאחר שחלה עליה בשיעור המס ה נוגעת לכלי הרכב הספציפי שהזמין התובע. לכן, לטענת הנתבעים, אין כל עילה לביטול ההסכם ויש לקיימו.
ביום 14.5.20 הגיש התובע את התביעה דנא ועתר לחייב את הנתבעים לשלם לו את סכום התביעה ע"ס 440,000 ₪, המורכב מסכום ע"ס 400,000 ₪ שלפי הטענה שולם לנתבעים, וכן סכום נוסף ע"ס 40,000 ₪ בדמות פיצוי מוסכם, בהתאם לקבוע בהסכם.
כאמור, הצדדים ניהלו ביניהם הליכים מקדמיים וביום 9.2.21 הוגשה הבקשה דנא, שבמסגרתה עותר התובע לחייב את הנתבעים לגלות מסמכים ספציפיים ו להשיב על שאלות שלא נענו כדבעי, כביכול, במסגרת שאלון שהופנה אליהם. אדון בבקשה להלן.
דיון
גילוי מסמכים
כאמור, במסגרת בקשתו, עתר התובע לחייב את הנתבע ים לגלות לו מסמכים ספציפיים שלטענתו לא גולו לו חרף דרישתו . התובע לא צירף לבקשתו את דרישת גילוי המסמכים ששלח לנתבעים אולם פירט בבקשה מה הם המסמכים המבוקשים.
סעיף 1 לבקשת התובע – התובע דרש מהנתבעים לגלות לו מסמכים בדמות קבלות ע"ס 400,000 ש"ח המתייחסות לתשלומים ששילם בקשר עם רכישת הרכב, ואילו הנתבע 2 השיב בתצהירו כי הסכום האמור לא התקבל מהתובע וכי כל הקבלות בגין התשלומים שהתקבלו, צורפו לכתב ההגנה.
אלא שהתובע לא השלים עם תשובה זו ועתר לחייב את הנתבע בגילוי מלוא הקבלות ע"ס 400,000 ₪, שכן לטענתו לכתב ההגנה צורפו קבלות ע"ס 240,000 ₪ בלבד, וטען כי אין חולק כי הסכום ע"ס 400,000 ₪ שולם לנתבעים.
לאחר עיון, נחה דעתי כי דין הבקשה בהקשר זה להידחות. משעה שהנתבעים הכחישו מפורשות קבלת סכום העולה על 240,000 ₪, מובן כי אין ממש בטענת התובע שלפיה "אין מחלוקת" כי זהו הסכום ששולם. כמו כן, הנתבע 2 הצהיר בתצהירו כי צירף לכתב ה הגנה את כל הקבלות שברשותו, ומשזוהי תשובתו, הרי שבכך מוצה הבירור בהקשר זה במסגרת ההליכים המקדמיים. ככל שהתובע אינו נותן אמון בתשובה זו, יוכל להמשיך את הבירור בשלב ההוכחות.
סעיף 3 לבקשת התובע – התובע עתר לקבל אסמכתא בדבר מקום הימצאם של אי אילו כספים (לא ברור במה מדובר היות שכאמור, לא צורפה לבקשה דרישת גילוי המסמכים ולא ניתן פירוט מעבר לכך במסגרת הבקשה) ; אולם הנתבע 2 השיב בתצהירו כך: " מצ"ב חשבונית מהדילר שקיבל את הכספים". אלא שלטענת התובע, הגם שנכתב כי החשבונית צורפה, בפועל לא צורפה החשבונית ולא הועמדה לעיונו של התובע .
לפיכך, בהינתן שאין בפי הנתבעים טענה כלשהי שלפיה אין לגלות את המסמך המבוקש, ונראה כי הנתבע ים ניאות ו לגלותו, כך שהמחלוקת היחידה בין הצדדים עניינה בשאלה האם המסמך נמסר לעיונו של התובע, אני מורה לנתבעים להעמיד את החשבונית לעיונו של התובע.
סעיף 4 לבקשת התובע – בהתאם לאמור בבקשת התובע, הנתבעים התבקש ו לגלות אסמכתאות בדבר "העברות כספים מתוך כספי התובע" (וגם כאן יובהר כי לא ברור באילו העברות כספים מדובר , היו ת שלא צורפה דרישת גילוי המסמכים ולא ניתן מידע מעבר לכך). על כך השיב הנתבע 2 בתצהירו כך: " מצויים בידי התובע, ששמר לטענתו את ככל העברות שביצע".
לאחר עיון וחרף המידע החסר , נחה דעתי כי דין הבקשה בהקשר זה להתקבל. מתשובת הנתבע 2 בתצהירו אנו למדים כי אין בפיו טענה שלפיה אין מקום להורות על גילוי המסמכים המבוקש ים, למשל מטעמים של חוסר רלוונטיות, תחולתו של חיסיון כלשהו או כל נימוק אחר, אלא לטענתו המסמכים המבוקשים מצויים בידי התובע.
מושכלות יסוד הן כי במסגרת דרישת גילוי מסמכים על הצד שכנגד לגלות את המסמכים המצויים בידיו ותשובתו שלפיה המסמכים מצויים בידי הצד שביקש את המסמכים, אינ ה מהוו ה מענה הולם לדרישה. לפיכך, אני מורה לנתבע 2 להשיב בתצהיר לדרישה בדבר מסמכים אלו, היינו אותן אסמכתאות בדבר "העברות כספים מתוך כספי התובע".

שאלון
זאת ועוד, במסגרת בקשתו, עתר התובע לחייב את הנתבע 2 להשיב על כל השאלות שלגביהן ניתנה התשובה כי מדובר בשאלה לא רלוונטית, ומ עיון בתצהיר המענה על השאלון מטעם הנתבע 2 , עולה כי מדובר בשאלות מס' 3,4,6,7 לשאלון מטעם התובע. אדון בהן להלן.
שאלה מס' 3 לשאלון – "האם נעצרת ב-26.6.19? אם כן לבקשת איזו רשות?" – על כך השיב הנתבע 2 בתצהירו: " לא רלוונטי לתביעה, התביעה הוגשה בחודש 20 5".
לאחר עיון, נחה דעתי כי דין הבקשה בהקשר זה להתקבל. כזכור, תביעתו של התובע מבוססת בעיקרה על טענות בדבר תרמית והונאה ("פירמידה") , ואחת מטענותיו בכתב התביעה היא כי הנתבע 2 ביצע מעשים דומים בעבר כלפי אנשים רבים אחרים וכי הדבר אף פורסם בכלי התקשורת . לפיכך, סבורני כי השאלה עשויה להיות רלוונטית לבירור התביעה ולבירור טענתו הנ"ל של התובע, ועל כן על הנתבע 2 להשיב עליה.
שאלה מס' 4 לשאלון – "האם נעצרת ב-03/07/18? אם כן לבקשת איזו רשות?" – על כך השיב הנתבע 2 בתצהירו: " לא רלוונטי לתביעה, התביעה הוגשה בחודש 20 5".
לאחר עיון, נחה דעתי כי דין הבקשה בהקשר זה להתקבל, מאותם הטעמים שפורטו לעיל בקשר עם שאלה מס' 3 לשאלון.
שאלה מס' 6 לשאלון – "כמה תיקים פתוחים נגדך כיום – מועד מענה לשאלון זה, בבית המשפט השלום בתל אביב בענין ייבוא רכבים? נא לפרט רשימה ומספרי תיקים " – על כך השיב הנתבע 2 בתצהירו: "לא רלוונטי, למיטב ידיעתי לב"כ התובע רשימה מסודרת של כלל התיקים שאינם רלוונטיים לתביעה זו".
לאחר עיון, נחה דעתי כי דין הבקשה בהקשר זה להתקבל, מאותם הטעמים שפורטו לעיל בקשר עם שאלות 3-4 לשאלון . המידע עשוי להיות רלוונטי לבירור התביעה, ובפרט לנוכח טענתו של התובע בכתב תביעתו, שלפיה מתנהלים הליכים משפטיים רבים נוספים כנגד הנתבע 2 בנושאים הזהים לנושא התביעה דנא, היינו ביצוע עסקאות פיקטיביות בתחום ייבוא כלי-רכב מחו"ל.
לפיכך, על הנתבע 2 להשיב על השאלה, ואין זה משנה אם בידי ב"כ התובע רשימה מסודרת של כלל התיקים אם לאו, כטענת הנתבע 2 בתצהירו, משעה שהשאלון מופנה לנתבע ועליו להשיב עליו.
שאלה מס' 7 לשאלון – "האם מתקיים שימוע בעניין הנתבע 2 על ידי משרד התחבורה?" – על כך השיב הנתבע 2 בתצהירו: " לא רלוונטי, וככל והתובע נחשף להליך כזה או אחר מבוקש כי ייתן פרטים נוספים ויציין ממי קיבל את המידע".
לאחר עיון, נחה דעתי כי דין הבקשה בהקשר זה להתקבל, מאותם הטעמים שפורטו לעיל. השאלה עשויה להיות רלוונטית לבירור התביעה ולתמיכה בטענותיו של התובע ועל כן על הנתבע 2 להשיב עליה.

סוף דבר
הנתבע 2 יפעל בהתאם לאמור בהחלטה זו, היינו יגלה את המסמכים שהוריתי על גילויים וישיב על השאלות בתצהיר ערוך כדין , וזאת עד ליום 25.3.21.
משהבקשה התקבלה ברובה, ישלמו הנתבעים לתובע את הוצאות הבקשה ע"ס 3,000 ₪.
התיק נקבע לתז"פ ליום 7.4.21. בהעדר בקשות במועד זה, יינתן צו להגשת תצהירי העדות הראשיים וייקבע קדם אחרון.
ניתנה היום, י"ט אדר תשפ"א, 03 מרץ 2021.