הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 29962-02-19

לפני כבוד השופט יאיר דלוגין

התובעים:

  1. לב גרופ מדיה בע"מ
  2. Warner/Chappell Music Limited (חברה זרה מאנגליה)
  3. James Last - successive beneficiary
  4. Rudolf-Gunter Loose - successive beneficiary

ע"י עו"ד אבי אזרד

נגד

הנתבעים:

  1. ש.אל ציוד טכני בע"מ
  2. בסט וואי ישראל Bestway
  3. זרמון קבוצת פרסום בע"מ
  4. אילון זרמון
  5. Bestway inflatables & material corp (חברה זרה מסין)

נ' 1, 3ו-4 ע"י עו"ד דור סגל

החלטה

לפני בקשת הנתבעים 1, 3 ו-4 לחייב את התובעים להפקיד ערובה להוצאות.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים, נחה דעתי כי מן הדין לחייב את התובעים להפקיד ערובה להוצאות הנתבעים 1, 3 ו-4.

לגבי התובעת 1, חברה ישראלית, הנטל עליה מכוח סעיף 353א' לחוק החברות (ולא על הנתבעים, כפי שטענו התובעים), להוכיח כי תוכל לשלם את ההוצאות. בנטל זה לא עמדה, משלא צורפו אסמכתאות כלשהן בנושא זה (כגון אסמכתאות ממשיות על נכסים כלשהם; אפילו מכתב רו"ח לא צורף, מסמך שבדרך כלל לא די בו). וודאי שלא די בהצהרה כללית וסתמית אודות איתנות פיננסית ושימוש בסופרלטיבים ביחס למצבה הכלכלי של התובעת 1.

לגבי התובעת 2, מדובר בחברה זרה, כך שלגביה, יש צורך ביתר שאת להוכיח כי תוכל לשלם את ההוצאות על ידי הוכחת קיומם של נכסים בישראל. גם היא לא עמדה בנטל. הטענה הראשונה, לתחולת הגנת סעיף 28(א) לתקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי) תשכ"ט-1968, דינה להידחות . התובעת 2 הנה תאגיד זר מאנגליה, שאינה מדינה החברה באמנה, כמפורט בתשובה לתגובה.

הטענה השנייה, לקיומו של סימן מסחר רשום בישראל על שם התובעת 2, גם היא אין בה ממש, הן נוכח העובדה שהוכח כי טרם חלף המועד להגשת התנגדויות לבקשה לרישום הסימן והן לנוכח העובדה שמי שהגיש את הבקשה אינו התובעת 2, אל א תאגיד אמריקאי , אמנם בשם זהה.

כמו כן, יש ממש בטענת הנתבעים כי ללא ראיה מינימאלית אודות שווי סימן המסחר, ממילא אין בו כדי להוכיח נכס בישראל שניתן להיפרע ממנו לצרכי ההוצאות שעשויות להיפסק בתובענה דנא.

לבסוף, ביחס לתובעים 3 ו-4, נטען כי מדובר באזרחי גרמניה והנימוק היחיד בעניינם הנו תחולת האמנה. דא עקא, לא הוכח כי התובעים 3 ו-4 הנם אזרחי גרמניה ושמקום מושבם בגרמניה וזאת משלא צורפה כל אסמכתא לאזרחותם וגם לא למגורים בפועל בגרמניה, משאפילו לא צוינה בכתב התביעה כתובתם, דבר שנדרש לפי התקנות לגבי כל תובע באשר הוא.

זאת ועוד, גם לו הייתי קובע כי האמנה חלה, הדבר אינו פוטר אוטומטית מהפקדת ערובה, שכן התקנות הנ"ל אך קובעות כי עצם המגורים בחו"ל והיות התובע אזרח זר, לא יהווה סיבה להפקדת ערובה. אין בתקנות כדי לתת לתושב זר שהתקנות הנ"ל חלות עליו, עדיפות על פני תושב ישראלי.

אם לא די בכל האמור לעיל, הרי התובעים הנם מנוחים ולא ניתן כלל להגיש תביעה בשמם, אלא רק בשם היורשים או מנהל העיזבון כאשר היכולת הכספית צריכה להיות מוכחת ביחס לנ"ל.

טענת התובעים לפיה הם יעבירו נתונים כלכליים ככל שיידרש ואף זאת רק לעיני בית המשפט, אין בה כדי לסייע להם. מבחינת העיתוי של המצאת נתונים כאמור, היה על התובעים לצרף אותם כבר לתגובה. איני מכיר הליך שבנוי ממקצה שיפורים, כפי זה המבוקש על ידי התובעים.

בנוסף לכך, לא עומדת ל תובעים זכות כלשהי להחסות את הנתונים מהתובעים, אשר זכאים לבחון אותם , באשר אלה נמצאים בלב הבקשה.

גם הטענה להעדר תצהיר לא תועיל. הנטל להוכיח כי בידי התובעות 1 ו-2 לעמוד בתשלום ההוצאות וכי אין מקום להפקיד ערובה, חל עליהן ולא על הנתבעים. לגבי התובעים 3 ו-4, טענות הנתבעים בדבר החסר בכתובתם ואי צירוף אסמכתא לאזרחות גרמנית, נסמכות על האמור בכתב התביעה ועל כן אינן מצריכות תצהיר.

לבסוף, לעניין סיכויי התביעה, שהוא פרמטר רלוונטי לפי תקנה 519, אולם גם לפי סעיף 353א', בית המשפט, מטבע הדברים , לצרכי בקשה להפקדת ערובה , ודאי כזו המוגשת בתחילתו של ההליך, יכול אך לבצע הערכה של הסיכויים לפי החומר הקיים.

התביעה כרגע כוללת קושי מסוים בכל הנוגע לנושא ייפויי הכוח של התובעים לבא כוחם להגשת התביעה וכן בנושא הוכחת זכותם של מי מתובעים להגיש את התביעה על הפרת זכויות היוצרים ביצירה, כפי שצוין על ידי בדיון האחרון.

הוצג ייפוי כוח של התובעת 1 בלבד. חסר ייפוי כוח של תובעת 2 וכן של תובעים 3 ו-4. ייפוי הכוח שחתמה עליו גב' קריסטינה לאסט, אשר לפי הטענה הנה יורשתו של תובע 3, לא שלם ללא הוכחת היותה יורשת. בעניין זה לא הובא מסמך כלשהו. לגבי תובע 4 לא הוצג ייפוי כוח כלשהו של יורשיו או של מנהל העיזבון שלו וגם לא הוכחה לגבי זהות יורשיו . בהתחשב כי התובעים 3 ו-4 הנם מנוחים, נדמה כי ממילא לא היה מקום מלכתחילה להגשת התביעה בשמם, אלא בשם מנהל העיזבון שלהם או בשם היורשים שלהם, תוך כך שהנ"ל מייפים כאמור את כוחו של עו"ד אזרד.

בכל הנוגע לבעלי זכויות היוצרים ובעלי הזכות לתבוע בגין הפרתם, הרי שלפי כתב התביעה, זכויות היוצרים הנן של התובעים 3 ו-4 ז"ל, אולם כאמור, לא ניתן להגיש תביעה בשם אדם שנפטר, אלא בשם מנהל עיזבונו או יורשיו.

לגבי התובעת 2, צורף הסכם בינה ולבין התובעת 1 ואף זאת ללא צירוף כל עמודיו , כשלפי הטענה זה ההסכם בו מעבירה התובעת 2 לתובעת 1 את הזכויות "לייצג את היצירה" כנטען בס' 13 לתביעה, אולם לא צורף הסכם בין התובעים 3 ו-4 ולבין חברת הפי וגם לא ההסכם בין חברת הפי לתובעת 2 או הוכחה למיזוג ביניהן וזאת כאשר לפי כתב התביעה, התובעים 3 ו-4 העבירו את זכויות היוצרים ביצירה להפי, אשר התמזגה עם התובעת 2 והעבירה לה את הזכויות , כשהאחרונה העבירה את הזכויות לתובעת 1. חלק מהשרשרת הנדרשת להוכיח כי למי מתובעים זכות להגיש את התביעה חסר , אפוא.

גם לא ברור אם הזכויות הועברו לפי השרשרת הנטענת, כיצד זה כל מי שהנו חלק מהשרשרת יכול להופיע כתובע בתיק, אלא אם העברת הזכויות בכל טבעת של השרשרת הנ"ל הייתה תוך הותרת זכויות במקביל אצל מעביר הזכויות.

בקיצור, כתב התביעה, כ פי שהוא כרגע, לא יכול לעמוד ונדרש תיקונו, כדי להשלים את מי מהחוסרים הנ"ל, כדי שלכל הפחות יעמוד תובע אחד, שלו הזכות לתבוע ואשר העניק ייפוי כוח כדין לעו"ד אזרד.

גם אם יותר סביר להניח כי התקלות הנ"ל ניתנות לתיקון ואין המדובר בבעיה מהותית, הדבר משפיע בכל זאת על שאלת ההפקדה של ערובה להוצאות וזאת שעה שביחס ליכולת של מי מהתובעים, שחלקם תובעים זרים כאמור, לשלם הוצאות, לא הוכחה יכולת כזו והנה כבר בפתח ההליכים מסתבר כי הדיון מתמשך עקב מחדלים בהכנת התביעה, כאשר יש צורך לתקן את התביעה, דבר שכנראה יהא כרוך בתשלום הוצאות.

בכל הנוגע לסיכויי התביעה גופה, ככל שיתוקנו הנושאים שצוינו לעיל, ההתרשמות של בית המשפט כרגע הנה כי יש יותר סיכוי כי ייפסקו אי אילו סכומים מאשר כי התביעה תידחה, אולם מנגד, נראה כרגע, מבלי לטעת מסמרות , כי הסכום שנתבע גבוה באופן מהותי מהסכומים שעשויים להיפסק.

לאחר ששקלתי את כל השיקולים הנדרשים כנזכר לעיל, נחה דעתי כי יש לחייב את התובעים בהפקדת ערובה, אולם מאידך יש להקטין את סכומה.

בנסיבות, אני מעמיד את הסכום שיופקד כהבטחת ערובה להוצאות (הן הוצאות בהחלטות ביניים והן הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד שייפסקו בתם ההליך, ככל שייפסקו), על סך של 30,000 ₪.

הסכום יופקד עד 28.6.20 ולא – התביעה תידחה.

תז"פ ליום 1.7.20 לעיון ולמתן הוראות להמשך.

ניתנה היום, ט"ו סיוון תש"פ, 07 יוני 2020.