הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 28889-08-20

לפני כבוד השופט אריה ביטון

המבקש/ הנתבע 1:
יצחק ג'קי ביטון

נגד

המשיבים:
1. א.ג.ת.ד בע"מ

2. משה חברון

3. דקל ערובה למזרח התיכון בע"מ – בפירוק

החלטה

1. לפניי בקשה לעיכוב ההליך מחמת הליך תלוי ועומד עד למתן פסק דין חלוט בתביעות ההדדיות הנדונות במאוחד בבית המשפט המחוזי-ת"א [ת.א 16968-06-15 ג'קי בונד לוגיסטיקה בע"מ ואח' נ' החברה המערבית לשיווק ולוגיסטיקה בע"מ ואח' , והליך ת.א 13066-05-15 חברון משה ואח' נ' דקל ערובה למזרח התיכון בע"מ ואח'].

2. הבקשה הוגשה ע"י הנתבע 1 בהליך זה, תוך ש התביעות ההדדיות שפורטו לעיל נדונות בינו לבין הנתבע 2 בהליך וחברות נוספות, אשר אינן צדדים להליך דנן.

טענות הצדדים בתמצית

3. לטענת המבקש, התביעה שמספרה ת.א 16968-06-15 הוגשה על ידו ואחרים כנגד משיב 2 וצדדים נוספים בטענות של מצגי שווא והפרות של הסכם לקבלת מניות במשיבה 3, אשר מצויה כיום בפירוק. תביעה זו אוחדה עם התביעה הנוספת שהגיש המשיב 2 ואחרים. בעקבות הפרות הסכם המניות, מצגי השווא והתרמית בוטל הסכם המניות ובלית ברירה הגישה משיבה 3 בקשה לפירוק החברה . התובעת מתייחסת למבקש ולמשיב 2 "כמקשה אחת", הגם שהמבקש טוען שנפל ק ורבן לתרגיל עוקץ של משיב 2. בנסיבות העניין , ברור כי במסגרת התביעות המאוחדות נדונות שאלות משותפות של עובדה ומשפט , כך לדוג' תידון הטענה מדוע נכנסה משיבה 3 לפירוק ובאשמת מי. כמו כן, יידון בית המשפט בשאלת ההפרות והאם מוטלת על משיב 2 אחריות בגין נזקים שנגרמו למבקש. עוד נטען, כי התביעות המאוחדות מצויות בשלבים מתקדמים, כאשר הוגשו במסגרתן תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים. בנסיבות אלו, מן הראוי להמתין להכרעת בית המשפט בתביעות המאוחדות. בירור מקביל בפני מותבים שונים יגרור חוסר יעילות משווע, בזבוז זמן שיפוטי יקר, וסיכון להחלטות סותרות.

4. משיב 2 מתנגד בתוקף לעיכוב ההליכים בתיק. לטענתו, אירוע התביעה קרה בעת שקיבל המבקש את מפתחות מחסני החברה וכן הביא את אנשיו לחברה, כולל למחסן החופשי בו קרה אירוע העלמת המשקאות ללא סימני פריצה, דהיינו בחודש אוקטובר 2014, ונגלה למנהל המשיבה 1 מכאן ואילך . ואילו התביעות ההדדיות בינו לבין המבקש קשורות לעסקת המכר מיום 19.9.2014 ומשכך אין קשר ביניהם, ועל כן יש לקיים את ההליכים בתיק דנן כסדרם.

5. משיבה 1 טוענת, כי אין קשר ואין כל זיקה בין ההליכים המתנהלים בין הנתבעים לבין עצמם, לבין התובענה דנן. התביעה דנן עוסקת באירועים ועובדות המתייחסות למעשי גניבה של סחורות שאִחסנה המשיבה כלקוח תמים במחסנה של משיבה 3, שאותו ניהלו המבקש ומשיב 2, והמקימות לתובעת עילות תביעה עצמאיות, כנגד כל אחד מהנתבעים בנפרד. כתב התביעה לא עוסק ביחסים האישיים בין הנתבעים לבין עצמם מכל היבט שהוא, אלא במעשים שלהם המבססים את עילות התביעה האישיות, וההסכם שנעשה בין הנתבעים והפרתו אינם נוגעים ואינן משיקים במישרין או בעקיפין לתובענה זו. המבקש לא טרח להגיש בקשה זו עד לדיון קדם המשפט שהתקיים ביום 17.3.21, למרות שהגיש את כתב הגנתו כבר ביום 15.12.20. משכך, מתבקש ביהמ"ש לדחות את הבקשה ולחייב המבקש בהוצאות ושכ"ט עו"ד.

6. בתגובה לתשובה, טען המבקש כי הצורך בפירוקה של המשיבה 3 והאחריות לכך מועלית הן בתביעה דנן והן במסגרת התביעות המאוחדות וכי במסגרת התביעה דנן יהיה מקום לדון ביחסי המבקש והמשיב 2 בקשר לעסקת דקל ולפעילותה בתקופות שונות ובטענת המבקש כי ה אחריות כלפי המשיבה 1 מוטלת על המשיב 2 .

דיון והכרעה

7. בהתאם להלכה הפסוקה, עיכוב בירורה של תביעה בשל קיומו של הליך תלוי ועומד המעורר שאלות דומות, הינה סמכות שבשיקול דעת של בית המשפט והערכאה המבררת. אין זה הכרחי שתהיה חפיפה מוחלטת בין כל העניינים העשויים להידון בשתי התובענות, העיקר הוא שבשתיהן עומדת לדיון סוגיה מהותית זהה [ראו: ע"א 9/75 שיך אל עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד כט(2) 477 (1975); אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, כרך א 234 (מהדורה שלוש עשרה, 2020)]. השיקולים המכריעים בבקשה לעיכוב הליך הינם יעילות הדיון והחיסכון במשאבי בית המשפט ובעלי הדין. עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי זהות בעלי הדין בהליך התלוי ועומד אל מול ההליך דנן אינו בגדר תנאי בל יעבור.

8. עתה ולאחר בחינת טענות הצדדים, מצאתי להורות על דחייתה של הבקשה לעיכוב הליכים בשל הטענה לקיומו של הליך תלוי ועומד , וזאת מן הנימוקים הבאים.

9. תחילה ראוי לעמוד על השאלות והפלוגתאות העומדות בבסיס ו של ההליך דנן, אל מול השאלות העומדות בבסיסו של ההליך הנוסף אשר תלוי ונדון בבית המשפט המחוזי. עילת התביעה בתובענה שבפניי היא נזיקית וקשורה במעשה גניבה והעלמה של סחורות ממחסן המשיבה 3 . תביעה זו הוגשה כנגד המבקש ומשיב 2, תוך שנטען לאחריותם האישית לנזקים שאירעו בשל האירוע המתואר . לעומת זאת, בהליך הנוסף, טוען המשיב 2 כי עילות התביעה הן חוזיות ועוסקות בהפרת הסכם שנחתם למכירת מניות ו מצוי במישור היחסים שבין המבקש למשיב 2 במסגרת התקשרותם העסקית בהסכם המניות. בנסיבות אלו, לא מצאתי כי קיימת זהות בעילות או סוגיה מהותית זהה. יש לציין, כי על אף הנטל המוטל על כתפי המבקש, לא טרח הוא לצרף לבקשתו או לתשובתו את כתבי הטענות בהליך הנוסף לו הוא צד, כדי שניתן יהיה לעמוד על היקף הדמיון בשאלות העובדתיות המשותפות להליך זה.

10. יתר על כן, זהותם של הצדדים שונה בהליך זה אל מול ההליך הנוסף, שכן משיבה 1 אינה צד ישיר למחלוקות שבין המבקש לבין משיב 2. משיבה 1 טוענת, כי היא בבחינת לקוחה תמת לב שסחורתה הועלמה וכי קיימות לה עילות תביעה אישיות כנגד המבקש ומשיב 2, ואכן כאשר העיכוב עלול לגרום נזק לתובע שזכותו לקבל פיצוי נמנעת ממנו, וכאשר התביעה לא נועדה להכביד על הנתבע או על בית המשפט, ברור כי היעתרות לעיכוב ההליכים אינה סבירה (ראו: רע"א 2314/02 גידולי שדה נטופה – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(5) 305 (2002)). יתר על כן, אף לשיטת המבקש, התביעות המאוחדות מצויות בשלבים מתקדמים של ההליך השיפוטי, ואילו ההליך דנן מצוי בראשיתו, ונראה כי אין חשש סביר כי ההחלטות בהליכים יהיו חופפות בזמנים , ויתכן כי הכרעה בהליך המקביל בבית המשפט המחוזי יאפשר בחינה מחדש של ההכרעה, באם יהיה בה כדי להכריע בפלוגתא המצויה במחלוקת גם בהליך דנן באשר ליריבות שבין הנתבעים בינם לבין עצמם, כטענת המבקש. אולם, אין בכך כדי לעכב את ההליכים בתיק זה באשר ליריבות אל מול התובעת, ושעילתה שונה מעילת התביעות המאוחדות.

סוף דבר

11. לאור האמור לעיל, הבקשה לעיכוב ההליכים בתובענה עד להכרעה בהליך הנדון בבית המשפט המחוזי - נדחית . ההליכים בתיק יימשכו כסדרם ובהתאם להחלטות שניתנו עד כה.

12. משנדחתה הבקשה ישא המבקש בהוצאות המשיבה 1 בסך 2,0 00 ₪ וכן בהוצאות משיב 2 בסך 500 ₪ , אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

ניתנה היום, י"ז סיוון תשפ"א, 28 מאי 2021, בהעדר הצדדים.