הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 27796-01-18

לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

התובע:
פלוני

נגד

הנתבע:
התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינו של התובע ובמכלול הנתונים בתיק, להלן הצעתי לפשרה:
נזק שאינו ממוני (לפי משערכת, 24.395% נכות +4 ימי אשפוז) - 34,476 ₪
הפסדי שכר בתוספת פנסיה - 250,000 ₪
(סכום גלובאלי המתיישב עם אופי הנכות ושיעורה וכן עם גילו של התובע, עיסוקו ונתוני השכ ר. התובע טוען לבסיס שכר גבוה, שלא מתחשב בדמי פגיעה שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי ושאינם חלק מהשכר , בשיעור המס ובעובדה שלפי אישור המעביד, התובע עבד בין 3/6/17 ל- 13/7/17).
עזרה והוצאות מכל סוג – 30,000 ₪

מסכומים אלה יש להפחית 25,000 ₪ ברכיב הנזק הלא ממוני, בהתאם לפוליסה. 7 ימי אי כושר נלקחו בחשבון. כן יש להפחית תשלום תכוף שניתן בהצמדה בלבד. לצרכי פשרה לא יופחת סכום בגין הפרת הפוליסה התקנית. מכל מקום על פי הפוליסה התקנית 10,000 ₪ זה המקסימו ם, והסכום שמשולם יכול להיות רק בגין הנזק הלא ממוני.
לסכומים אלו ייווספו החזר אגרה ושכר טרחת עורך-דין.
ההצעה היא בבחינת הערכה בלבד, נכון לעת הזו ואין בה כדי לחייב. אציין, כי על אף כל הצער בנוגע למצב אליו נקלע התובע, לא ניתן לפצותו בגין הלוואות שלקח ורכוש שרכש לבני משפחתו. על התובע להבהיר האם הסדיר את מעמדו במוסד לביטוח לאומי, שאם לא כן, ככל שהמדובר בתאונת עבודה ובשים לב למצבו של התובע עליו לפנות בדחיפות ולמצות את זכויותיו.

התובע יודיע עמדתו בתוך 14 יום והנתבעות בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים ראיותיהם בתצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 1/1/20.
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 1/2/20.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

קדם המשפט הקבוע בתיק יוקדם ליום 9/2/20 בשעה 09:00.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, י"א תשרי תש"פ, 10 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.