הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 26471-11-18

לפני כבוד הרשמת בכירה חן מאירוביץ

התובעים:
פלוני

נגד

הנתבעים:
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים, במסמכים הרפואיים שצורפו בחוות הדעת של ד"ר ישראל כספי המומחה בתחום האורתופדי , שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום הנוירולוגי, עקב תאונת הדרכים נשוא התובענה.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר אוריאל איתן כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים מיום 11.3.17.

המומחה יודיע לשני הצדדים על מועד הבדיקה שייקבע.
בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:
האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
האם קיימת נכות שאינה קשורה בתאונה ואם כן – מה שיעורה.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר עמדו לפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪  בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

הנתבעת תגיש אסמכתא בדבר תשלום שכר המומחה תוך 90 ימים מהיום.
המזכירות תקבע תז"פ לפניה לצורך קבלת אסמכתא בדבר התשלום.
חוות הדעת תוגש עד ליום 5.6.20.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
תחשיב התביעה יוגש תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת;
תחשיב ההגנה יוגש תוך 30 יום מקבלת תחשיב התביעה;

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

עיון בעוד 6 חודשים.

ניתנה היום, י"א שבט תש"פ, 06 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.