הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 25782

בפני
כבוד ה שופטת הבכירה רונית פינצ'וק-אלט

מבקשים - נתבעים

בנק מזרחי טפחות בע"מ
בנק הפועלים בע"מ
נתבע 1 ע"י ב"כ עו"ד דנה שורץ-אשתר
נתבע 2 ע"י ב"כ עו"ד אביחי דרזנר

נגד

משיבה - תובעת

משיב פורמאלי – נתבע

רחל רפפורט
ע"י ב"כ עו"ד דוד אור-חן

אברהם חיות
ע"י ב"כ עו"ד יעקב וחנה קלדרון

החלטה

לפניי בקשה של המבקשים, שני הבנקים אשר נתבעו ע"י המשיבה, לתיקון השמטה מקרית בפסק הדין שניתן בתובענה, כך שייפסקו להם הוצאות.

לטענת הבנקים, ראשית, מדובר בהשמטה מקרית, ולא באי פסיקת הוצאות מכוונת, שנית, לטענתם, משנמצא כי לא התרשלו, וכי אין לחייב אותם בהטבת נזקי המשיבה עקב מעשי המרמה של המשיב הפורמאלי, חיות, אשר, בין היתר, זייף שיקים של המשיבה, יש לפסוק להם הוצאות. כן לטענתם, משנפסקו הוצאות, בסכום ניכר, נגד חיות, הגם שהתביעה נגדו התקבלה באופן חלקי, מקל וחומר יש לפסוק לבנקים הוצאות, משהתביעה נגדם נדחתה לחלוטין.

המשיבה טוענת כי בפסק הדין נפסקו הוצאות מקום שביהמ"ש סבר שיש לפסוק הוצאות ולפיכך ברור שאין מדובר בהשמטה מקרית אלא בכוונת מכוון, ובין היתר לאור המחד לים הרבים של הבנקים, ובין היתר, כפי שנקבע בפסק הדין כי מי שבוחן את החתימות בדיעבד ומחפש בהם את הזיוף, ובמיוחד לאחר עיון בחוות דעת המומחים המצביעים על השונות שבחתימות המזויפות מאלה האותנטיות, היה מגלה את הסימנים עליהם הצביעו המומחים. כן לטענתו רק חסד עשה ביהמ"ש עם הבנקים בכך שלא חייב אותם במלוא סכום השיקים המזויפים ועתה ב"עזות מצח" מוגשת הבקשה לחייב את התובעת, אלמנה זקנה וחולנית , בהוצאותיהם, לאחר שרשלנות רבתי שלהם, לאורך שנים, גרמו לתובעת נזק בהיקף של מאות שיקים שזויפו בצורה חובבנית, תוך הוספת "אלף" ו- "1" לסכומי השיקים, "תיקון" השיק בעט אחר וכו'.

על כך משיבים הבנקים, בין היתר, כי התביעה נגדם נדחתה לא מתוך עשיית חסד אלא משום שהתובעת לא העמידה בסיס עובדתי ומשפטי לבסס עליו את התביעה וזו נדחתה באופן שאינו משתמע לשתי פנים.

לכך מוסיף, בנק הפועלים כי אין להתייחס לשני הבנקים כמקשה אחת, שכן הטענות לגבי אופן הזיוף, כאמור לעיל, אינן מתייחסות אליו אלא רק לשיקים שבבנק מזרחי.

בנק מזרחי מוסיף וטוען כי הניסיון של המשיבה לייחס להשמטה מעשה מכוון הוא מסקנה בלתי מתקבלת על הדעת שכן ביהמ"ש, בפסק דין מנומק, דחה את התביעה נגד הבנק במלואה ולא ציין טעם שבגינו אינו פוסק הוצאות. כן לטענתו, נימוקי המשיבה בתגובה מהווים חזרה על טענותיה שעלתה נגד הבנק במסגרת ההליך ואשר נדחו בפסק הדין ואינם יכולים להוות טעם כיום, לאחר שהתביעה נדחתה, כדי למנוע מה בנק את הזכות להירפא את הוצאותיו.

אכן, בענייננו מדובר בהשמטה מקרית שכן ברגיל, בסיומו של פסק הדין קיימת התייחסות ספציפית לשאלת ההוצאות, בין אם ניתן צו להוצאות ובין אם לאו, תוך הנמקה לכאן או לכאן. כמו כן, נעש תה התייחסות לשאלת ההוצאות בין התובעת לבין הנתבע (חיות).

פסק הדין יתוקן ע"י הוספת פסקה מס' 220 כדלקמן:
"בענייננו, מחד גיסא, כאמור לעיל, לא ראיתי מקום לחיובו של הבנק להטיב את נזקי התובעת שנגרמו על ידי חיות. מאידך גיסא, לא ראיתי לנכון לחייב את התובעת בהוצאות איזה מהבנקים הגם שתביעתה נגדם נדחתה במלואה. לא ניתן להתעלם מכמות השיקים האדירה שזויפה בכל אחד מהחשבונות; חלק המשיקים, כולל מאלה שב"תחילת הדרך", "תוק ן" ע"י שימוש בעט שונה ו/או בהוספת "1" ו"אלף" הניכרים לעין. אמנם, כפי שפורט בפסק הדין, לא היה בהם בסופו של דבר כדי להשפיע על התוצאה, בהתחשב, בין היתר, בשונות הרבה שבכתב ידה של התובעת (והגם שכאשר התובעת טעתה במילוי השיק היא נהגה לתקן את הטעות ולחתום ליד תיקון הטעות, וחתימה כזו לא נמצאה ב רוב רובם של השיקים עם התוספת של "1" ו"אלף" האמורים), והעובדה שהתובעת לא העלתה כל טענה לגבי החשבונות בפני פקידי הבנקים במשך שנים רבות. בין היתר, לאור זאת נקבע בפסק הדין כי הבנקים לא התרשלו, היינו לא נהגו מתחת לסטנדרט הזהירות הנדרש מהם, והם לא חויבו בהטבת הנזקים שגרמה המרמה של חיות לתובעת. עם זאת, אני סבורה כי אפשר בהחלט כי פקידי בנק אחרים, זהירים אולי ביתר מהנדרש, אך בהחלט בתחום שאינו על-אנושי, היו מבחינים בזיופים, ובעקבות זאת שואלים שאלות ובודקים ומבחינים שישנם בחשבון דברים נוספים לא הגיוניים כגון סכומי העתק שאישה החיה לבדה מוציאה במכולת.
מכאן, שהגם שלא מצאתי לנכון לחייב את הבנקים להיטיב את נזקיה של התובעת שנגרמו כתוצאה ממעשי המרמה של חיות, גם לא ראיתי לנכון לחייב את התובעת בהוצאות הבנקים בגין ההליך המשפטי .
אעיר כי צודק ב"כ בנק הפועלים, שקיים הבדל בין אופי הזיופים שנעשו בבנק מזרחי לזה שנעשה בבנק הפועלים (כאשר הזיופים שנעשו בחשבון בבנק מזרחי נעשו כך שהיה סיכוי רב יותר שהם יעוררו שאלות ובדיקות, כמו גם שבמזרחי היה מדובר בסניף שכונתי בעוד שבבנק הפועלים מדובר בסניף גדול). עם זאת לא מצאתי כי בהבדל זה יש כדי להביא לתוצאה שונה בענייננו בשאלת ההוצאות."

לנוכח תוצאות הבקשה, כאמור לעיל, לא ראיתי לנכון לעשות צו להוצאות במסגרת הבקשה.

ניתנה היום, י"ז אלול תשע"ו, 20 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.