הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 25316-08-19

מספר בקשה: 8
לפני כבוד השופטת הדס פלד

המבקש:
רוני ויצמן

נגד

המשיב:
אברהם הישמנד

החלטה

1. לפני בקשה לתיקון כתב תביעה, לפיה מתבקש בית המשפט , להורות על צירופם של שני נתבעים נוספים מכח תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") וכן להתיר למבקש לתקן את כתב התביעה מכח תקנה 92 לתקנות.

2. המשיב המתנגד לבקשה טען כי לא צורף תצהיר כדין ו הבקשה אף אינה מעלה טעם, מדוע הטענות נשוא התיקון המבוקש, לא נכללו במסגרת כתב התביעה המקורי. המשיב טוען, כי כתב התביעה המתוקן מוסיף עילות תביעה חדשות וכי החלפת הייצוג אינה סיבה מספקת להגשת הבקשה .

3. בתגובה טען המבקש, כי כלל העובדות שהובאו בתיקון נתמכות בכתב ההגנה של המשיב ו צרף תצהיר לתמיכה בבקשה.

4. במרכזה של התביעה עומדת הטענה, כי המשיב הפר הסכם תיווך , שעניינו מכירת נכס ברחוב מעפילי אגוז 1-9 בעיר תל אביב (ס' 5 לכתב התביעה המקורי).

דיון והכרעה:

5. בהתאם ללשון תקנה 92 לתקנות ולפרשנותה כפי שעוגנה בפסיקה, נוהגים בתי המשפט לנקוט בגישה ליברלית בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות, זאת על מנת לאפשר לבעלי הדין להעמיד לבירור את השאלות האמיתיות הטעונות הכרעה ולייעל את ההליך המשפטי (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה אחת עשרה (2013) בעמ' 349), בייחוד מקום שבו מדובר בשלב מוקדם של ההליך, בטרם החל בירור התובענה לגופה (רעא 1808/16 אהרון אמסלם נ' לאה אלון (28.3.2016), בפסקה 14 והאזכורים שם).

6 . אולם, לא תמיד יאפשר בית המשפט תיקון כתב תביעה, שכן עליו לאזן בין האינטרס של מבקש התיקון האינטרס של המשיב והאינטרס הציבורי בניצול יעיל של משאבי שיפוט ( רעא 3130/17 לב לבייב נ' רו"ח רפאל כהן (11.12.2017) , בפסקה 18). לשם כך, יש לשקול מספר גורמים, בכלל זה התנהלות המבקש, השלב בו מצוי ההליך עת מוגשת הבקשה והאפשרות כי התיקון ישלול מהצד שכנגד הגנה שהייתה קמה לו אם הייתה מוגשת הבקשה מחדש (דוגמת טענת ההתיישנות) (רעא 2345/98 סלים דנגור נ' חנוך ליבנה, נב(3) 427 בפסקה 5; רעא 5818/12  עזרום מפעלי מתכת בע"מ (בפירוק) נ' נטפים בע"מ (7.8.2012), בפסקה 9 והאזכורים שם). יש לציין בהקשר זה את תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט-2018, אשר יכנסו לתוקפן ביום 1.1.2021, במסגרתן יש לאזן במסגרת שיקולים גם את אינטרס הציבור בחלוקת הזמן השיפוטי (תקנה 46(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018; כן ראה תקנות 1-3,5 לתקנות הנ"ל).

7. אין להתיר תיקון כאשר מדובר בהוספת עילה חדשה, שהראיות לגביה, לפי עצם מהותה של עילה זו, שונות הן מאלה שלעניין העילה שהובאה בכתב התביעה המקורי, והבקשה לתיקון מוגשת בשלב שמסכת הבאת הראיות בעניין התביעה המקורית כמעט ונסתיימה, ובהרשאת התיקון יהא משום הכבדה רבה והארכת הדיון וסרבולו בצורה משמעותית על-ידי פתיחת הדיון להבאת עדים וראיות נוספים בכגון דא (בברע 282/80 המגדר ברזלית חוטי ברזל ורשתות בע"מ נ' מדינת ישראל , לו(4) 130, 134). אולם, כאשר מוגשת בקשת תיקון בשלב מוקדם של ההליכים, אין בהוספת עילה חדשה , כדי לשלול אפשרות תיקון כתב התביעה.

8. הוראת תקנה 24 לתקנות, קובעת כי רשאי בית המשפט בכל שלב משלבי הדיון ובתנאים שיראו לו, להורות על הוספת אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. לשון התקנה מלמדת על סמכותו הרחבה של בית המשפט להורות על צירוף בעל דין, והכל על מנת לאפשר לבית המשפט להכריע במלוא הפלוגתאות ביעילות ובשלמות (רע"א 9022/14 דוד זהביאן נ' בישרא אפרים חמשתא מובדי ואח' (2.2.15).

מהדין למחלוקת-
9. עינינו של התיקון המבוקש, עומד בבסיס הטענות בכתב התביעה המקורי, לענין ההסכם שנכרת בין הצדדים וצירופם של הנתבעים, נחוץ לשם הכרעה במחלוקות מושא התביעה ביעילות ובשלמות , עת על פי הנטען, הנתבעים הנוספים הינם, הנהנים הישירים מהסכם התיווך לו טוען המבקש בכתב התביעה.

10. הבקשה הוגשה לאחר קדם המשפט, במסגרתו נקבעו מועדים להשלמת הליכים מקדמיים ולהגשת תצהירי עדות ראשית. צודק המשיב בטענתו לפיה, לא ניתן בבקשה טעם ממשי לשיהוי ואף לא צורף תצהיר לתמיכה בה. אולם, הפגם לענין התצהיר תוקן ולא מצאתי כי יהא בתיקון המבוקש כדי לפגוע במשיב, להכשילו או להסב ל ו נזק ראייתי או אחר בשלב מקדמי זה של הדיון .

11. אשר על כן, אני סבורה, כי יש להתיר את התיקון חרף הפגמים שנפלו בבקשה עליהם כאמור הצביע כאמור המשיב בתשובתו (ת"א (מחוזי חי') 790-05-09 ימית סינון וטיפול במים בע"מ נ' נירוסופט תעשיות בע"מ [פורסם בנבו], 04.11.2012, בפסקה 42;תא (ת"א) 22731-07-10  מאיר אברג'ל נ' עו"ד רפי אורלינסקי [פורסם בנבו] 08.04.11 , בפסקה 9).

12. כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך 7 ימים. כתב הגנה מתוקן יוגש בהתאם לתקנות.

13. המבקש ישא בהוצאות המשיב בסך 3000 ₪ בתוך 14 ימים.

התיק יקבע לקדם משפט ליום 10/2/21 בשעה 09:00 , חלף המועד הקבוע.

ניתנה היום, ב' חשוון תשפ"א, 20 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.