הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 23238-07-18

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובע:
פטריק סלומון מאלק

נגד

הנתבעות:

  1. קרן פייר II - שותפות מוגבלת
  2. שובל - גרופמן נדל"ן בע"מ
  3. דניה סיבוס בע"מ

בשם התובע:
עו"ד רון אשורוב
בשם הנתבעות:
עו"ד רונן נאוי

החלטה

1. בתובענה זו מונה מומחה מטעמו של בית המשפט, המהנדס אברהם אורלובסקי, על מנת שיחווה את דעתו בסוגיות שבמומחיות ושאינן בידיעה שיפוטית. המומחה בדק את הנכס נושא התובענה ובחן את טענות הצדדים בפלוגתאות שבמחלוקת. לאחר כל אלה הוגשה לתיק בית המשפט חוות דעתו המנומקת והמבוארת של המומחה ואף התקיים דיון בקדם משפט. למעלה מכך, הצדדים שיגרו לידיו של המומחה שאלות הבהרה והלה השיב להן. כחמישה חודשים לאחר מינויו וכשלושה חודשים לאחר שהוגשה חוות הדעת לתיק בית המשפט, הגיש ו הנתבע ות בקשה לפסילתו של המומחה וכפועל יוצא גם של חוות דעתו .

2. הנתבעות נימקו את בקשת הפסלות בכך , שכאשר חוות הדעת הועברה לבחינה אצל הגורמים האמונים אצלן התחוור להן כי בין הנתבעת 3 לבין המומחה נתגלע, לפני מספר שנים , סכסוך חוזי-כספ י. הנתבעות הסבירו כי במסגרת סכסוך, שהנתבעת 3 הייתה צד לו ושאיננו קשור לתובענה זו, מונה המומחה אורלובסקי לשמש כבורר. במסגרת מינויו , הוסבר, נתגלעה בינו לבין הנתבעת 3 מחלוקת הן על האופן שבו הוא נהג והן בנוגע לשכר טרחתו. לגרסתן של הנתבע ות, סכסוך זה הוכרע בה"פ (מחוזי ירושלים) 9294-05-16 אורלובסקי נ' רסקו ניהול ופיתוח בע"מ (פורסם במאגרים, 2.2.2017) ובבקשת רשות ערעור לבית-המשפט העליון ברע"א 2042/17 אורלובסקי נ' רסקו ניהול ופיתוח בע"מ (פורסם באתר הרשות השופטת, 6.8.2017) . הנתבעות טענו כי חשש כבד עולה שמא המומחה מנוע מלשמש בתובענה דנן וכי, לכל הפחות, היה עליו להביא את העניין לידיעת ו של בית המשפט, כדי שזה יכריע אם ניתן להותיר בנסיבות אלה את המינוי על כנו. עוד טענו הנתבעות כי לא זו בלבד, שהמומחה לא עדכן את בית המשפט על אודותיו של ניגוד העניינים , שבו הוא היה מצוי בשל ההליכים המתוארים, אלא שהוא עשה את חוות דעתו אמצעי לנגח בו את הנתבעת. הנתבעות הלינו על כך , שחוות הדעת חרגה באופן מובהק מהמנדט אשר ניתן בידיו של המומחה מאת בית המשפט.

את העיכוב בהגשתה של בקשה זו תלו הנתבעות בכך, שהנתבעת 3 היא חברה המונה אלפי עובדים ויש לה מגוון רחב של מחלקות. היא נדרשת לטיפול בעשרות תיקים משפטיים בכל שנה ובאופן טבעי, במצב דברים כזה, "הזיכרון הארגוני נשחק". היא הוסיפה כי אין היא יכולה לבחון , בזמן-אמת, כל מומחה שמונה מטעמו של בית המשפט ודרישה כזו ממנה איננה סבירה.

3. התובע השיב לבקשה זו וטען כי פסילתו של המומחה התבקשה בחלוף חמישה חודשים ממינויו ונבעה מחוסר שביעות הרצון של הנתבעות מן התוצאה של חוות הדעת. הוא הצביע על כך שמניעותו, אם בכלל , של המומחה נוגעת אך ורק לנתבעת 3 ולא לשתי הנתבעות הנוספות. עוד הצביע התובע על הח ֲזקות, המעוגנות בפסיקה ולפיהן משמונה מומחה הוא ינהג באורח אמין ומקצועי ויעשה את מלאכתו נאמנה. הודגש כי על מנת לפסול מומחה צריך להתקיים חשש ממשי מפני כך, שזכויותיו של צד ייפגעו ואין די באמירות כלליות. התובע התייחס לְקביעות של המומחה בחוות הדעת שיכול ואינן במקומן, אך בכך, לדדו, אין עילה לפס ילתה של חוות הדעת כולה וניתן להסתפק בהשמטה של חלקים אלה.

4. המומחה אורלובסקי טרח והגיש , לבקשתו של בית המשפט, התייחסות מפורטת ומנומקת לבקשה לפסול את חוות דעתו. עמדתו שללה, מכול וכול, את הטענות שהועלו נגד חוות הדעת שהוא ערך. המומחה הנכבד הסביר כי הוא פעל בהתאם למינוי ולמנדט, שניתן בידו. פסילתו , נטען, עלולה חלילה לגרום לו לנזק ולפגוע בהצעות התקשרות עתידיות עמו.

5. פסילתו של מומחה מטעם בית המשפט היא צעד חריג, שלא בנקל ייעשה. מומחה, הממונה מטעמו של בית המשפט , נהנה ממידה רחבה של אמון . עליו ועל מלאכתו חלה חזקה של תקינות ושל מקצועיות. כך דרך כלל וכך בענינו של המהנדס אורלובסקי. בצד זה, על מנת לתן הצדקה לאמון הרב שניתן בו, שׂומה על מומחה שמוּנה לדווח לבית המשפט על מה שעלול, אף אם למראית עין, לעורר טענות בדבר הניטרליות שלו (רע"א 1834/18 שרותי בריאות כללית נ' פלונית, בפסקה 12 לפסק דינה של כבוד השופטת יעל וילנר (פורסם באתר הרשות השופטת, 3.5.2018)), ומשתעוררו – להתייחס אליהן כפי שעשה בהרחבה ובהקפדה הנדרשת מר אורלובסקי בתשובתו שלפנַי.

6. לאחר שבחנתי את הוראות הדין ואת מכלול טענותיהם של הצדדים , מבלי לפגוע בהערכה הרבה שרוחש בית המשפט למומחה אורלובסקי ובשלה הוא מונה למשימתו הלא פשוטה בתיק זה, ומבלי לגרוע ולו מעט ממקצועיותו ומיושרו, באתי לכלל מסקנה כי נכון יהא לשחררו מן המינוי. כך על מנת, שלא יעלה חשש ולו הקל בלבו של מי מהצדדים מפני פגיעה, חלילה, בתוצאת-ההליך. לעתים גם מראית העין אוחזת כוח ובלבד שאין היא אך אמתלה להיאחז בה. אטעים כי לא נעלמה מעינַי טרחתו הרבה של המומחה ומסירותו לתפקידו, שניכרה בחוות הדעת שהונחה לפניו של בית המשפט. איני סבור כי שחר ורו מן המינוי בפרשה זו, שלא נגעה כלל ועיקר לעבודתו, נדרש להשמיע הסתייגות כלשהי מצדו של בית המשפט ממידת המקצועיות של מומחה זה, משמו הטוב ומכישוריו. המוניטין של מומחה זה הולכים לפניו ובטוחני שאלה יעמדו לו עוד בעתיד.

המומחה רשאי, ככל שטרם עשה כן, לגבות מן הצדדים, בחלקים שווים, את שכר-טרחתו בגין העבודה שנעשתה עד כה. בית -המשפט מודה למומחה זה על מאמציו ועל נכונותו הניכרת.

7. תחתיו של המומחה אורלובסקי ימונה המהנדס יעקב מרזוק. פרטיו של המהנדס מרזוק הם ברחוב תפארת ישראל 14 רמת-גן; בטלפון: 03-XXXX210; בפקס: 03-XXXX210. המומחה מרזוק יפעל כאמור בהחלטתי מיום 7.12.2018. במלוא-שכר טרחתו של המומחה תישאנה הנתבעות והן בלבד . כך מפאת השיהוי הניכר, ש בהגשתה של בקשת הפסלות. ניתן יהיה לשוב ולטעון בנוגע להוצאות, לרבות בענינו של שכר טרחתו של המומחה, עם סיומו של ההליך.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לתיק בית המשפט, לא יאוחר מיום 7.9.2020. ניתן יהיה להעביר למומחה שאלות הבהרה לא יאוחר מיום 17.9.2020 והלה ישיב עליהן עד ליום 30.9.2020 ויעביר העתק מתשובותיו לתיק בית המשפט.

הצדדים יביאו את החלטתי זו לפניהם של המומחים מרזוק ו אורלובסקי ואת החלטתי מיום 7.12.2018 לפניו של המומחה מרזוק.

המזכירות תקבע תזכורת פנימית ליום 1.10.2020.

ניתנה היום, כ"ג בסיוון התש"ף, 15 ביוני 2020, שלא במעמד-הצדדים.