הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 22209-12-18

לפני כבוד השופטת פנינה נויבירט

התובעים:

  1. גיא שמואל חן
  2. לימור חן

נגד

הנתבעת:
שפיר מגורים ובניין בע"מ

החלטה - מינוי מומחה

בהמשך להחלטתי מפרוטוקול הדיון מיום 13.5.20 , אני ממנה בזה את מהנדס ושמאי המקרקעין, מר דן אורמן, מרח' הגרא 11 רחובות, טל': 08-XXXX871, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו למחלוקות הצדדים כעולה מחוות הדעת מטעם הצדדים הן לעניין טיב הליקויים והגורמים להם והן לעניין גובה הנזק. המומחה יבקר בנכס בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוות הדעת מטעם הצדדים, ויקבע מהם הליקויים, אם בכלל, המצויים בנכס. המומחה יבחין בין ליקויים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.

עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בנכס בתקופת התיקונים.

המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בנכס בעת ביקורו.

שכר המומחה כולל עד שש שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה).

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן יהיה להגיש חוות דעת משלימות מטעם הצדדים לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 8 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, ל' סיוון תשע"ח, 13 יוני 2018, בהעדר הצדדים.

חתימה

ניתנה היום, כ' אייר תש"פ, 14 מאי 2020, בהעדר הצדדים.