הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 21903-07-18

מספר בקשה: 13
לפני כבוד השופט יגאל נמרודי

התובעת:
באוהאוס אירופה בע"מ

נגד

הנתבעים:
אילן ברונובסקי ואח'

החלטה

לפני מספר בקשות המצריכות הכרעה, כדלקמן: בקשת הנתבעת 5.3 (אביבה כרמי) לדחיית התביעה על הסף; בקשות הנתבעות 2 (יפה וולמן) ו-5.3 (אביבה כרמי) לחייב את התובעת בהפקדת ערובה מכוח סעיף 353א לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן – חוק החברות); בקשת הנתבעות 2 (יפה וולמן) ו -3 (רונית אלנברג) כי יותר להן לפנות למפקחת על רישום המקרקעין לצורך קבלת חוות דעת בדבר היתכנות רישום הבית נשוא ההליך כבית משותף; וכן שתי בקשות בעניינה של הנתבעת 10 (מרי שולמן); האחת – בקשה לצירוף יורשיה של הנתבעת 10 לכתב התביעה; השנייה – בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה מטעמה.

בטרם אדון בבקשות שלעיל, כסדרן, אדרש להודעת התובעת בהתאם להחלטה מיום 27.3.2019 בעניין זהות בעלי הזכויות במקרקעין וביצוע מסירות של כתב התביעה לידיהם וזאת, על מנת לוודא כי הליך זה הובא לידיעתם של כלל הגורמים הרלוונטיים.

מסירות כתב התביעה לנתבעים: הגורמים אשר לא הגישו כתב הגנה (ולא נרשמה התייצבות מטעמם לדיון שהתקיים ביום 27.3.2019) הינם: הנתבעים 4.3-4.1 (יורשי המנוחה אהובה סטרלץ קלעי); הנתבע 6 משה בר ניב בורנובסקי וכן הנתבע 8.

אני מאשר את המסירות שבוצעו לנתבעים 6 - 8. המועד להגשת כתב ההגנה מטעמם חלף, על כל המשתמע מכך.

3.2 אשר לנתבעים 4.3-4.1 (יורשי המנוחה אהובה סטרלץ) – מעיון בתיק בית המשפט לא נמצא מסמך ממנו ניתן ללמוד את פרטיהם המלאים של היורשים (שם מלא ומספר זהות). צוואת המנוחה אהובה סטרלץ ז"ל נוקבת בשמות הפרטיים של היורשים, ללא פרטים מלאים. ככל שהוגש מסמך כאמור – יש להפנות אליו. אם לאו - בא כוח התובעת ימציא אסמכתא ממנה ניתן ללמוד את פרטיהם המלאים של היורשים (שם מלא ומספר זהות), לרבות אסמכתא המעידה על זהות אמם, על מנת להבטיח כי הנתבעים 4.3-4.1 הם אכן היורשים הנזכרים בצוואה שהוצגה כנספח 3 להודעת התובעת מיום 17.4.2019. אסמכתא כאמור תוגש עד ליום 11.6.2019. בכפוף להגשתה, יאושרו המסירות שבוצעו.
3.3 אשר ליורשי המנוח שמואל בורנובסקי ז"ל – על יסוד המסמכים שהוגשו (צוואותיהם של שמואל ובלה בורנובסקי ז"ל ותעודות הפטירה של הנ"ל) – תבהיר התובעת מהו הבסיס המשפטי אשר מכוחו הוגשה התביעה כנגד מר אברהם בורנובסקי. אם אכן יש למר אברהם בורנובסקי זכויות – תבהיר התובעת מהי עמדתה באשר לטענתו של נתבע זה, בדבר היתכנות באשר לקיומן של זכויות גם ליורשיו של האח המנוח אמנון בורנובסקי ז"ל. הבהרה כאמור תוגש עד ליום 11.6.2019. מר אברהם בורנובסקי יגיש תשובה מטעמו להבהרת התובעת, בתוך עשרה ימים ממועד קבלת ההבהרה אצלו (נתתי דעתי למחלוקת ביחס ליורשי זכויותיו של מר שמואל בורנובסקי ז"ל במקרקעין נשוא ההליך - כפי שהיא עולה מסע' 7 לכתב ההגנה מטעמו של מר אברהם בורונובסקי ומסע' 18 ו-20 לכתב ההגנה מטעמו של מר אילן בורונובסקי).

בקשת הנתבעת 5.3 (אביבה כרמי) לדחיית התביעה על הסף
הנתבעת 5.3 טענה כי יש לדחות את התביעה על הסף נגדה. היא הציגה צו קיום צוואה מתוקן של המנוח שלום בורנובסקי ממנו עולה כי היא הסתלקה מהצוואה, על כן היא אינה בעלת זכויות במקרקעין . היא טענה כי התביעה הוגשה כנגדה ללא עריכת בדיקה בדבר זהות יורשי שלום בורנובסקי ז"ל. היא ביקשה לחייב את התובעת בהוצאותיה (הוצגה אסמכתה על תשלום שכר טרחת עו"ד על סך 8,424 ₪).
התובעת ציינה בתשובתה כי לאור ההבהרה בדבר העדר זכויותיה יש למחוק את הנתבעת 5.3 מכתב התביעה. היא מתנגדת לחיובה בהוצאות תוך שהיא מציינת כי היא פעלה לצירוף כלל בעלי הזכויות הרשומים או יורשיהם לכתב התביעה על מנת שזכויותיהם לא ייפגעו.

אני מקבל את עמדת התובעת בעניין זה. צירוף הנתבעת 5.3 לכתב התביעה מלכתחילה לא היה נעדר בסיס, שכן היא אכן יורשת על פי צווא ת המנוח שלום בורנובסקי (הגם שבסופו של יום היא הסתלקה מן הצוואה). איני סבור כי מדובר בתביעה שהוגשה ללא כל הקשר לעניין הנדון, כטענת המבקשת (סע יף 3 לתגובה). יתרה מזאת, ספק אם היה צורך בהגשת בקשה לדחייה על הסף. בד בבד עם הגשת הבקשה, הוגש, על ידי באי כוח המבקשת עצמה, כתב הגנה מטעם אחות המבקשת. עובדת הסתלקות המבקשת מן הצוואה מצוינת בכתב ההגנה האמור ומצורף אליו העתק צו קיום הצוואה המתוקן של המנוח שלום בורנובסקי. בנסיבות אלו, ניתן היה להסתפק במתן הודעה כי לנתבעת 5.3 אין זכויות במקרקעין נשוא התביעה. כפי שטוענת התובעת, ניתן היה אף להודיע על כך לבא כוח התובעת על מנת שהלה יגיש את בקשת המחיקה ובכך להימנע מן הצורך בהגשת בקשת דחייה מטעם המבקשת ותגובה לתשובה. מובן כי לא היה מקום להגיש בנסיבות אלו בקשה לחיוב התובעת בערובה מטעמה של הנתבעת 5.3.

לאור האמור, אני מורה על מחיקת התביעה כנגד הנתבעת 5.3 (אביבה כרמי).
המזכירות תעדכן רישומיה בהתאם.

הבקשה לחיוב התובעת בהוצאות נמחקת אף היא. אין צו להוצאות.
בקשת הנתבעת 2 (יפה וולמן) לחייב את התובעת בערובה להבטחת הוצאותיה
נתבעת 2 עתרה לחיוב התובעת בערובה להבטחת הוצאותיה, מכוח סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות). התובעת השיבה כי אין מחלוקת שיש להורות על פירוק השיתוף במקרקעין (נתבעת 2 אינה חולקת על כך), ולפיכך אין לאפשר לנתבעת 2 לחסום את התובעת מהגשת תביעתה; היא טענה כי נסיבות העניין אינן מצדיקות חיוב בהפקדת ערובה; והוסיפה כי זכות הגישה לערכאות הינה זכות חוקתית אשר אין לפגוע בה בנקל. כן טענה התובעת כי היא איתנה מבחינה פיננסית, היא מקיימת את התחייבויותיה הכספיות ולא תתקשה לשאת בהוצאות ההליך, ככל שיושתו עליה. היא ציינה כי אם יימצא כי יש לחייבה בערובה, אזי בעלת השליטה בתובעת, חברת באוהאוס בע"מ, נכונה לערוב להוצאות הנתבעים.

הנתבעת 2 כופרת בטענות שהעלתה התובעת בתשובה. היא ציינה כי קיימת מחלוקת ביחס לאופן בו יש לפרק את השיתוף במקרקעין וכי סיכויי התובענה (שעניינה פירוק שיתוף בדרך של מכירת המקרקעין) להתקבל קלושים. עוד היא טענה כי התובעת לא עמדה בנטל להוכיח את איתנותה הפיננסית הנטענת.

הדין: סעיף 353א לחוק החברות קובע כי בית המשפט רשאי להורות כי חברה, שהינה תובעת ואשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם תביעתה תידחה. מטרת ההוראה הינה "להפיג את החשש שמא נתבע שזכה בדין לא יוכל להיפרע בגין הוצאותיו מתובע המסתתר מאחורי ישות משפטית ערטילאית נטולת נכסים" (רע"א 4128/17 LAUDERBAIE YACHTS LTD (חברה זרה) נ' טאוב (29.6.17)). כן נפסק כי כאשר מדובר בחברה שהינה תובעת , אזי הכלל הינו כי יש לחייב בערובה ואילו הפטור הוא החריג ( שם, פסקה 14).

קיימים חריגים לכלל בדבר הפקדת ערובה על ידי חברה: האחד, מקום בו בית המשפט סבור כי נסיבות העניין אינן מצדיקות חיוב בהפקדת ערובה; השני, אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע ככל שתביעתה תידחה. נפסק כי על בית המשפט לערוך בחינה תלת שלבית: "בשלב הראשון, נבחנת יכולתה הכלכלית של התובעת לעמוד בהוצאות שתפסקנה מבחינה כלכלית. בכלל זה, בית המשפט יביא בחשבון את מצבה הכלכלי של התובעת, את סכום התביעה, מהות ההליך הצפוי, לרבות מורכבותו, הצורך במומחים או גילויים חריגים, שכר הטרחה הצפוי וסיכויי התביעה. אם במסגרת בחינה זו התובעת לא הצליחה להוכיח כי יש ביכולתה לעמוד בהוצאות הנתבע במידה ותביעתה תידחה, הדיון עובר לשלב השני. בשלב השני, בית המשפט יבחן האם ישנן נסיבות המצדיקות מתן פטור מהפקדת ערובה. בשלב השלישי, בית המשפט קובע את גובה הערובה. בשלבים השני והשלישי, בית המשפט נדרש לאזן בין זכות הגישה לערכאות לבין זכותו של הנתבע לקניין" (שם, פסקה 14).
יישום: הנטל להוכיח את איתנותה הפיננסית של התובעת רובץ לפתחה של התובעת. התובעת עמדה בנטל זה, אף שראוי היה להציג את הדברים באופן מפורט יותר. נסיבות העניין, בפרט מהות ההליך , אינן מצדיקות להורות על חיוב בערובה.

איתנותה הפיננסית של התובעת: בבעלות התובעת זכויות בנכס יקר ערך. היא מחזיקה זכויות בשיעור של כ- 42.5% ממגרש בשטח של 336 מ"ר בעיר תל אביב (במגרש בניין בן שלוש קומות וגג) (נתתי דעתי לקיומם של שעבודים על חלקה של התובעת בנכס. אין די בכך על מנת לבסס טענה בדבר חוסר סולבנטיות); לא הוכח, אף לא נטען במסגרת הבקשה או התגובה, כי לתובעת חובות אשר לא שולמו או כי היא אינה עומדת בהתחייבויותיה. התובעת הגישה תצהיר של דירקטור מטעמה, מר יעקב קוטלר, לפיו "התובעת מקיימת את התחייבויותיה הכספיות ולא תתקשה לשאת בהוצאות משפט ככל ויושתו עליה" (סעיף 7 לתצהיר התומך בתשובה). היה ראוי ליתן פירוט נרחב יותר על אודות מצבה הכלכלי. עם זאת, תוכן התצהיר לא נסתר; הנתבעת 2 לא ביקשה לחקור את המצהיר. הבקשה שהוגשה נתמכה בטיעון דל (הנסמך רק על היותה של התובעת חברה בע"מ), מבלי להתייחס לחריגים לכלל. עיקר טענות הנתבעת 2 נטענו בתגובה לתשובה , אשר ביחס אליה לא עומדת לתובעת זכות תשובה. לא היה לכך מקום.

בשים לב למהות ההליך, אין מקום לחייב את התובעת בהפקת ערובה. התובעת הגישה תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין (לטענתה, יש לפרק את השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין). נתבעת 2 טענ ה אף היא כי יש להורות על פירוק השיתוף, אולם בדרך שונה. כאשר הנתבעת 2 אינה חולקת על הסעד העיקרי אלא אך על אופן הפירוק, אין לומר כי מדובר בתביעה חסרת כל בסיס.

הבקשה נדחית. בנסיבות העניין, בשים לב לכך כי הבקשה אינה נעדרת יסוד מלכתחילה אלא שבמכלול השיקולים שנלקחו בחשבון נמצא כי הכף נוטה לדחייתה, איני עושה צו להוצאות.
בקשת הנתבעות 2 ו-3 בעניין פנייה למפקחת על רישום המקרקעין
הנתבעות 2 ו-3 פנו, בהתאם להחלטתי מיום 27.3.2019, בבקשה כי הן יוסמכו על ידי בית המשפט לפנות למפקחת על רישום המקרקעין לצורך קבלת חוות דעת בדבר ההיתכנות לרישום הבית נשוא ההליך כבית משותף. אני נעתר לבקשה.

על מנת לבחון היתכנות של פירוק שיתוף על דרך של רישום הבית כבית משותף, ובשים לב להוראת סעיף 42(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, מתבקשת כב' המפקחת על רישום המקרקעין בתל אביב ליתן חוות דעתה בסוגיה. הפנייה אל כב' המפקחת (בצירוף החלטה זו) תיעשה על ידי באי כוח הנתבעות 2 ו-3.

ב"כ נתבעות 2 ו-3 יכינו את המסמכים הרלוונטיים לצורך ההגשה למפקחת ויגישו עדכונים לתיק בהתאם להתפתחויות או עד ליום 15.7.2019. צו המחייב את כלל בעלי הזכויות להתיר כניסה של בעל מקצוע (מודד) לתחומי המקרקעין לצורך עריכת מסמכי הפנייה אל כב' המפקחת ניתן בהחלטתי מיום 27.3.2019. בשלב זה תוגש הבקשה על ידי הנתבעות 2 ו-3, על חשבונן.

כל מסמך אשר בכוונת הנתבעות 2 ו-3 להגיש במסגרת פנייתן כאמור (לרבות הפנייה עצמה) יועבר, טרם הגשתו אל לשכת כב' ה מפקחת, לעיון הצדדים האחרים להליך. ככל שמי מהצדדים חולק על הגשת המסמך, יגיש הודעה דחופה בעניין לבית המשפט בתוך שבעה ימים ממועד קבלת המסמך. הוגשה הודעה לבית המשפט בתוך פרק הזמן האמור, ימנעו באי כוח הנתבעות 2 ו-3 מהעברת המסמך אל כב' המפקחת עד למתן החלטה על ידי בית המשפט.
בקשות בענייו יורשי עיזבון הנתבעת 10 המנוחה
צירוף יורשים כצד להליך: התובעת הגישה בקשה לצירוף יורשי הנתבעת 10 להליך. מהעתק צוואת הנתבעת 10 שהוצג עולה כי יורשיה ביחס למקרקעין הם בניה: מר סידני שולמן ומר ג'ורג' שולמן (תושב ארה"ב). הנכדה, בתו של מר סידני שולמן, התייצבה לדיון. היא ציינה כי הוגשה בקשה לקיום צוואת הנתבעת 10. כן צוין כי מר גורג' שולמן ייפה את כוחו של אחיו, סידני שולמן , לפעול בשמו בקשר עם הליך זה. ייפוי כוח בלתי חוזר צורף לבקשה המשלימה לצירוף יורשי הנתבעת 10.
אני מורה על צירופם של מר סידני שולמן, ת.ז. XXXXXX918; ומר ג'ורג' שולמן (מספר ביטוח ארה"ב 020345322) כנתבעים בהליך זה.
המזכירות תעדכן רישומיה בהתאם.
מר ג'ורג' שולמן הינו תושב חוץ. בהתאם לייפוי הכוח שהוצג (ובכפוף להצגת אסמכתא בדבר מספר הזהות של מר ג'ורג' שולמן כנדרש להלן), מענו של מר סידני שולמן ישמש מען להמצאת כתבי י-דין עבור אחיו ג'ורג' ).
הארכת מועד להגשת כתב הגנה: יורשי המנוחה הנתבעת 10 עתרו בבקשה להארכת מועד להגשת כתב ההגנה ב- 30 ימים, קרי עד ליום 15.5.2019. התובעת נתנה הסכמתה לכך (בלבד שמדובר בארכה אחרונה). המועד המוארך המבוקש חלף. כתב הגנה לא הוגש. המועד מוארך עד ליום 6.6.2019.

בהחלטתי מיום 18.3.2019 הוריתי על המצאת אסמכתה בדבר מספר הזהות/דרכון של המנוחה מרי שולמן ז"ל. אסמכת ה טרם הומצאה. כן יש להמציא העתק דרכון/תעודת זהות של מר ג'ורג' שולמן (נתתי דעתי להודעה לפיה הוא אינו מתגורר בישראל ואינו מחזיק בתעודת זהות ישראלית), המעיד על מספר הזהות שלו (מספר הזהות נזכר בייפוי הכוח מטעמו לאחיו). יש להמציא את המסמכים האמורים בד בבד עם הגשת כתב ההגנה.

עיון פנימי 1 (לבדיקת כתב הגנה מטעם הנתבעת 10 והשלמת מסמכים נדרשים) : 11.6.2019
עיון פנימי 2 (לבדיקת חוות דעת מטעם המפקחת) : 16.7.2019

המזכירות תיישם את ההוראות בהחלטה, תדוור את ההחלטה לצדדים ותקבע תזכורות פנימיות.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ט, 28 מאי 2019, בהעדר הצדדים.